De vormen
 
[ 5·9·2·1 ]
 
Een overzicht van de in de ANS als collectiverend onbepaald voornaamwoord behandelde vormen wordt gegeven in schema 5.18. schema 5.18: De collectiverende onbepaalde voornaamwoorden.

niet-zelfstandig zelfstandig
determinerend predicatief
ieder(e),
elk(e);
al/ alle
ieder,
elk;
alle(n),
allemaal,
alles
iedereen, ieder, eenieder,
elk, elkeen;
alleman,
allen,
alles

Niet in de schema opgenomen zijn de genitiefvormen ieders, eenieders en aller . Opmerking

Voorafgaand aan de bespreking van het specifieke gebruik van de genoemde vormen (zie ) wordt in de volgende subparagraaf nader ingegaan op de betekenis ervan.
 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina