Het achtervoegsel -isme
 
[ 12·3·1·4·vii·7 ]
 
Het beklemtoonde achtervoegsel -isme komt voor in 'geleerde', internationaal gangbare woorden, bijv. communisme, humanisme, irrationalisme, seksisme enzovoort, naar analogie waarvan ook arbeiderisme mogelijk is. Er worden ideologieën, culturele stromingen en dergelijke mee aangeduid. Opmerking 1

Een enkele maal komen naast abstracta, bijv. purisme of vulgarisme, ook concreta voor met de betekenis 'concreet geval van purisme, respectievelijk vulgarisme' (als aanduiding van taalkundige verschijnselen). Bij deze gevallen sluiten zich aan (een) germanisme, anglicisme, dialectisme .
 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina