Inleiding
 
[ 17·5·1 ]
 
De absolute met-constructie is een soort bijwoordelijke bepaling die wordt ingeleid door het voorzetsel met. Enkele voorbeelden:

(1) Met moeder in huis kan er niets misgaan.
(2) Met de poes ziek willen we niet op vakantie gaan.
(3) Met het gras gemaaid ziet de tuin er weer verzorgd uit.
(4) Met nog maar één ronde te gaan is zij de gedoodverfde winnaar.
(5) Met Karin als babysitter hoeven we niets te vrezen.

De absolute met -constructie onderscheidt zich van een gewone voorzetselconstituent die ingeleid wordt door met, zoals (koffie) met melk, doordat het complement van het voorzetsel met naast een naamwoordelijke constituent ook nog een ander element bevat, waarmee het een soort subject-predikaatverbinding vormt. (Met 'predikaat' wordt hier bedoeld: het werkwoordelijke of het naamwoordelijke gezegde, evenals de noodzakelijke bepalingen.) De naamwoordelijke constituent vervult de rol van onderwerp en het andere element die van predikaat.
     Het andere element kan bestaan uit een voorzetselconstituent (zie voorbeeld (1)), een adjectivische constituent (zie voorbeeld (2)), een deelwoord (zie voorbeeld (3)), te + infinitief (zie voorbeeld (4)) of een naamwoordelijke constituent ingeleid door als (zie voorbeeld (5)). In beperkte mate kan het andere element in de absolute met -constructie ook gevormd worden door een bijwoordelijke constituent. Mogelijk zijn bijv.:

(6) Met onze hond binnen hoeven we niets te vrezen.
(7) Met vader thuis kan moeder weggaan.
(8) Met de tweezitter daar hebben we meer plaats.

Met uitzondering van (5) zijn de absolute met -constructies in de voorbeelden te parafraseren met behulp van het werkwoord zijn, waarmee de subject-predikaatverbinding geëxpliciteerd kan worden:

moeder is in huis de poes is ziek het gras is gemaaid er is nog maar één ronde te gaan

, enz. In voorbeeld (5) is er ook sprake van een soort subject-predikaatverbinding, maar kan deze niet met behulp van het werkwoord zijn geëxpliciteerd worden. Het complement heeft echter ook hier, net als in de andere voorbeelden, een zinsachtige structuur. Deze zinsachtige structuur komt ook tot uitdrukking in verschillende kenmerken van de absolute met-constructie die we in de volgende subparagrafen zullen bespreken.
     Schematisch zouden we de absolute met -constructie kunnen weergeven als in schema 17.1 (ter illustratie zijn de voorbeelden (1) t/m (6) daarin opgenomen). schema 17.1: De structuur van de absolute met-constructie.

met + complement
naamwoordelijke constituent + ander element
met moeder in huis
met de poes ziek
met het gras gemaaid
met nog maar één ronde te gaan
met Karin als babysitter
met onze hond binnen

Opmerking 1 Opmerking 2


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina