Lijst van aardrijkskundige namen en afleidingen daarvan
 
[ 31 ]
 

1 Inleiding

11 Aardrijkskundige naam, adjectief, inwonersnaam

1 De lijst van aardrijkskundige namen die hier volgt bevat de volgende vormen:

[a] eerste kolom: de naam van de aardrijkskundige eenheid

Namen die alleen in het meervoud voorkomen (de zogenaamde pluralia tantum) worden gevolgd door het lidwoord de en de aanduiding 'mv.', bijv.:

Alpen, de, mv.

De
namen die zonder bepaling met een lidwoord gecombineerd worden of kunnen worden, krijgen de of het achter zich, bijv.:

Zwarte Woud, het.

Als het lidwoord niet verplicht aanwezig is, staat het tussen haakjes.
     Als het genusbepalende deel van een naam in de Woordenlijst Nederlandse taal (1995) voorzien is van een aanduiding voor mannelijk '(m.)' of vrouwelijk '(v.)', zijn die aanduidingen hier overgenomen, bijv.:

Achterhoek, de, m.;
Centraal-Afrikaanse Republiek, de, v.

[b] tweede kolom: het onverbogen afgeleide adjectief

Voor de verbogen vormen van de van aardrijkskundige namen afgeleide adjectieven wordt verwezen naar het onderdeel over het adjectief. Alleen in enkele 'moeilijke' gevallen wordt ook de verbogen vorm in de lijst hieronder aangegeven, bijv. bij Goeree:

Goerees, verb. Goereese.

Adjectieven op -ees behouden de stemloze medeklinker s in de verbogen vorm, bijv. Chinees - Chinese. Vergelijk hiermee de inwonersnamen onder [c].
     Van de meeste geografische namen uit het Nederlandse taalgebied en van heel wat buitenlandse namen worden adjectieven afgeleid door middel van het achtervoegsel -s. Soms treden daarbij vormveranderingen op in het grondwoord. Behalve met dit over het gehele taalgebied productieve procédé kunnen van een aantal namen daarnaast ook adjectieven afgeleid worden met -er (soms met -ster). Deze mogelijkheden worden in de lijst aangegeven. De procédés zelf en de verhouding tussen de concurrerende vormen worden behandeld in het onderdeel over woordvorming.
     De naam van de bij een bepaald land of een bepaalde streek of plaats behorende taal wordt niet apart in de lijst vermeld. Hij wordt gevormd door substantivering van het van de eigennaam afgeleide adjectief, bijv. Frankrijk - Frans - het Frans.

[c] derde kolom: de mannelijke inwonersnaam in het enkelvoud

Voor het meervoud wordt verwezen naar de paragraaf over de meervoudsvorming. Alleen enkele bijzondere gevallen zijn in de lijst vermeld, bijv.:

(een) Fransman, mv. Fransen.

De inwonersnamen op -aar hebben een dubbel meervoud, één met -s en één met -en. De voorkeur voor één van beide vertoont soms verschillen binnen het taalgebied, vergelijk een Antwerpenaar - Antwerpenaars versus een Hagenaar - Hagenaren/Hagenaars. Het meervoud op -en wordt eerder in Nederland gebruikt dan in België.
     Inwonersnamen op -ees krijgen in het meervoud in plaats van de stemloze s een stemhebbende medeklinker z, bijv. een Chinees - twee Chinezen. Vergelijk met de verbogen vorm van de adjectieven op -ees onder [b].
     De naam van de inwoonsters wordt alleen gegeven als hij niet gevormd wordt volgens het algemene procédé 'adjectief + e' (Gents - een Gentse, enzovoort), bijv. Française.

2 Van een aantal namen zijn er geen of nog geen afleidingen in gebruik. In zulke gevallen worden omschrijvingen gebezigd. In plaats van het adjectief is een omschrijving mogelijk met van, bijv. het vliegveld van Ndjamena. In plaats van de inwonersnaam kunnen als omschrijvingen worden gebruikt: 'iemand van/uit', 'bewoner(s)/inwoner(s) van', bijv. de inwoners van Abu Dhabi. Dergelijke omschrijvingen zijn overigens altijd mogelijk. Soms zijn ze zelfs gebruikelijk, onder meer in ambtelijke taal, bijv. bericht aan de inwoners van de stad Gent of B & W van Nijmegen en in een aantal min of meer vaste combinaties zoals de dom van Keulen, het congres van Wenen van 1815 (naast: het Weense congres). Verder worden omschrijvingen gebruikt om vrouwelijke inwoners in het meervoud aan te duiden, bijv. Zweedse vrouwen of meisjes (gewoner dan: Zweedsen). Ten slotte kan men zijn toevlucht nemen tot een omschrijving als een bepaalde afleiding onwelluidend of vreemd zou klinken, bijv. inwonersnamen bij plaatsaanduidingen als Oudewater, Zeveren, Zichen-Zussen-Bolder, enz.

12 Welke woorden zijn in de lijst opgenomen?

Van de volgende aardrijkskundige eenheden zijn de in 11 genoemde vormen in de lijst opgenomen:

[1] de werelddelen;

[2] de officieel erkende landen en hun hoofdsteden, die voorkomen in de publicatie Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands, in 1996 door de Nederlandse Taalunie uitgegeven;

[3] (vooral voor Europa) de voornaamste delen van landen en andere plaatsen dan hoofdsteden, voorzover die een eigen Nederlandse vorm (een zogenaamd exoniem) of een eigen uitspraak (bijv. Hamburg, Dinant) hebben (het aantal opgenomen exoniemen is aanzienlijk kleiner dan dat van Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands, waarin bijv. ook waternamen voorkomen en ook buiten Europa naar volledigheid gestreefd is);

[4] de provincies, de voornaamste landstreken en eilanden, en in principe de gemeenten en/of woonkernen met meer dan 10000 inwoners van Nederland en Nederlandstalig België. Voor België zijn de gemeenten opgenomen die vóór de fusie ten minste 10000 inwoners hadden. Voor Nederland zijn de huidige gemeenten met 10000 of meer inwoners opgenomen, behalve als in de gemeentenaam niet de naam van een tot de gemeente behorende woonkern voorkomt (bijv. Smallingerland, Zaanstad). Enkele grotere woonkernen in dergelijke gemeenten zijn wel vermeld (bijv. Drachten, Zaandam). Wordt er in een gemeentenaam meer dan één woonkern genoemd, dan zijn alleen de woonkernen opgenomen waarvan redelijkerwijs kon worden verondersteld dat ze ten minste 10000 inwoners tellen (bijv. Edam en Volendam van de gemeente Edam-Volendam).

Opmerking - Heeft men, om welke reden dan ook, behoefte aan een adjectief of een inwonersnaam bij een gemeentenaam die niet in de lijst voorkomt, dan is het altijd mogelijk een dergelijk woord te vormen naar analogie van afleidingen die wel zijn opgenomen, bijv. bij Smallingerland uitgaande van de vormen bij Ameland, bij Zaanstad van die bij Lelystad, enz.  -

Bij het opnemen van de namen is een strikt eigentijds standpunt ingenomen, zodat namen als Kantelberg, Rhodesië, Sovjetunie, Batavia en Leopoldstad niet in deze lijst te vinden zijn.

13 Inrichting van de lijst

1 De aardrijkskundige namen zijn alfabetisch geordend. Bij de exoniemen (zie 12, [3]) worden tussen haakjes de Franse, Duitse, Italiaanse enz. namen aangegeven, bijv.:

Turijn (= Torino).

(Dit is niet gedaan bij geografische entiteiten die in verschillende landen voorkomen en daar verschillende of verschillend gespelde namen dragen, bijv. de Kaukasus.) Op de alfabetische plaats van de niet-Nederlandse namen (endoniemen) - tenzij deze zeer dicht bij die van het desbetreffende exoniem gelegen is - wordt verwezen naar de Nederlandse vorm, bijv.:

Torino zie Turijn.

De spelling van de buitenlandse aardrijkskundige namen en het al dan niet gebruiken van exoniemen zijn in het algemeen gebaseerd op Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands. Daarbij moet worden aangetekend dat in die publicatie meermalen onderscheid gemaakt wordt tussen "vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk(e)" en "vrijwel alleen in Vlaanderen gebruikelijk(e)" (spel)vormen, respectievelijk aangeduid met '(N)' en '(V)'. In het algemeen betreft dit onderscheid:

[1] De spelling u of ou (N) versus oe (V), bijv. Uganda/Oeganda, Seoul/Seoel.

[2] Het gebruik van exoniemen voor plaatsen in Franstalig België, Frans-Vlaanderen en in mindere mate elders in Frankrijk. De Frans-Vlaamse exoniemen zijn alle van de aanduiding '(V)' voorzien, de Belgische in overgrote meerderheid; uitzonderingen zijn hier alleen de in het hele taalgebied gebruikelijke namen: Ardennen, Belgisch-Lotharingen, Doornik, Haspengouw, Henegouwen, Hoge Venen, Land van Herve, Limburg, Luik, Luxemburg, Moeskroen, Namen, Nijvel, Terhulpen en Waals-Brabant. Van de hier bedoelde exoniemen is maar een beperkt aantal in de onderstaande lijst opgenomen.

Streekgebonden verschillen binnen het taalgebied die op deze twee algemene categorieën betrekking hebben, worden in de lijst niet expliciet vermeld.
     Wat de afleidingen van buitenlandse aardrijkskundige namen betreft moet hier vooral vermeld worden, dat deze in de lijst die volgt niet alleen gegeven worden van landen - zoals in Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands -, maar ook van andere geografische entiteiten.
     Plaatsnamen in Nederland en Vlaanderen zijn in hun officiële vorm opgenomen, ook als die niet in overeenstemming is met de spellingsregels voor het Nederlands, wat voorkomt bij een aantal gemeentenamen in Nederland, bijv. Hoogeveen en niet Hogeveen, Heiloo en niet Heilo.
     Samenstellingen zijn niet apart in de lijst opgenomen, behalve als ze afwijkende afleidingen hebben of als er alleen een samengestelde naam voorkomt. Oost-Vlaanderen en Noord-Korea zijn dus respectievelijk onder Vlaanderen en Korea te vinden, maar namen als Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië zijn wel afzonderlijk opgenomen.

2 Verwijzingen naar een andere plaats in de lijst worden op twee manieren gegeven:

[1] Met zie; dit betreft verwijzingen:

- van endoniem naar exoniem, bijv.:

Sverige zie Zweden;
Torino zie Turijn;

- van oude naar nieuwe naam, bijv.:

Birma zie Myanmar;
Ceylon zie Sri Lanka;

- van minder naar meer officiële naam, bijv.:

Den Bosch zie 's-Hertogenbosch;
Den Haag zie 's-Gravenhage;

- van (mogelijkerwijs) verwachte naar juiste spelling, bijv.:

Dacca zie Dhaka;
Katar zie Qatar.

[2] Met zie ook; dit betreft verwijzingen:

- van de ene naar de andere gelijkwaardige (spel)vorm, bijv.:

Oeganda zie ook Uganda;
Antarctica zie ook zuidpoolgebied;

- van of naar een andere naam voor (een deel van) hetzelfde gebied, bijv.:

Arabië zie ook Saudi-Arabië;
Engeland zie ook Groot-Brittannië.

3 Varianten en nevenvormen kunnen in de lijst op drie manieren naast elkaar staan:

[1] Met ook, om aan te geven dat een nevenvorm of variant minder algemeen, minder gewoon of minder gebruikelijk is of dat het een regionale vorm betreft (deze mogelijkheden worden in de regel niet verder gespecificeerd), bijv.:

Haags, ook 's-Gravenhaags;
Kortrijkenaar, ook Kortrijkzaan;

Een dergelijke aanduiding is geenszins als afkeuring bedoeld.

[2] Met en, om aan te geven dat twee of meer vormen of varianten in principe gelijkwaardig zijn; daarbij is ernaar gestreefd om die vorm die aan een meer algemeen of aan een productief procédé beantwoordt, voorop te plaatsen, bijv.:

Guatemalaans en Guatemalteeks;
Odoorns en Odoorner;

[3] Gescheiden door een komma: om aan te geven dat het nevenvormen of varianten zonder meer betreft, bijv.:

Andorraans, Andorrees;
Utrechtenaar, Utrechter.

4 Speciale gevallen of bijzonderheden worden in een voetnoot toegelicht.
     Slechts bij uitzondering wordt daar iets gezegd over de klemtoon. We kunnen hier volstaan met enige aanwijzingen:

[1] In de regel krijgen namen op -bos(ch), -brug, -dam, -ende, -leeuw, -mond(e), -muiden, -sluis, -veen, -wolde, -woude het accent op dat deel of op de voorlaatste lettergreep daarvan.

[2] Namen die met Sint- samengesteld zijn, hebben geen klemtoon op dit eerste deel.

5 In deze lijst worden de volgende afkortingen gebruikt:

v. = vrouwelijk;
m. = mannelijk;
ev. = enkelvoud;
mv. = meervoud;
sp. = spelling;
verb. = verbogen.

Let op! Voor de juiste weergave van sommige namen moet het font "WP MultinationalA Roman" geïnstalleerd zijn op uw computer. Als u bij de test hieronder tussen de vierkante haken geen "a", "i" en "u" ziet met een liggend streepje erop of wanneer er helemaal geen drie letters te zien zijn, dan is het font niet geïnstalleerd:

Test: [ ~     ]

2 Alfabetische lijst


aardrijkskundige naamadjectiefinwonersnaam
A
Aachen zie Aken
AalsmeerAalsmeers, ook AalsmeerderAalsmeerder
Aalst (België)AalstersAalstenaar
AaltenAaltensAaltenaar
AalterAaltersAalteraar
Aarlen (= Arlon)AarlensAarlenaar
AarschotAarschotsAarschottenaar
AartselaarAartselaarsAartselarenaar
Aat (= Ath)AatsAtenaar
Abruzzen, de, mv. (= Abruzzi)AbruzzeesAbruzzees
Abu Dhabiomschrijvingomschrijving
Abujaomschrijvingomschrijving
AccraAccraasAccraer
Achterhoek, de, m.AchterhoeksAchterhoeker
Açores zie Azoren
Adamstownomschrijvingomschrijving
Addis Abeba (= Adis Abeba)omschrijving, ook Addis Abebitischomschrijving, ook Addis Abebaër, Addis Abebiet
AdenAdenitischAdeniet
Afghanistan (= Afgh~nest~n)AfghaansAfghaan
AfrikaAfrikaansAfrikaan(1)
Agana (= Agaña)omschrijvingomschrijving
Aken (= Aachen)Akens, ook AaksAkenaar
Albanië (= Shqipëria)AlbaneesAlbanees
AlblasserdamAlblasserdamsAlblasserdammer
Alexandrië (= al-skandaryah)AlexandrijnsAlexandrijn
Algerije (= al-Jaz~'ir)AlgerijnsAlgerijn
Algiers (= al-Jaz~'ir)AlgiersAlgierser
AlkmaarAlkmaars, ook AlkmaarderAlkmaarder
Alma-Ata (= Almaty)omschrijvingomschijving
AlmeloAlmeloosAlmeloër
AlmereAlmeersAlmeerder
Alofiomschrijvingomschijving
Alpen, de, mv.alpien(2)omschrijving
Alphen aan den RijnAlphensAlphenaar
Alsace zie Elzas
AmelandAmelands, ook AmelanderAmelander
Amerika(3),(4)AmerikaansAmerikaan
Amerikaans-Samoa (= American Samoa)Amerikaans-SamoaansAmerikaans-Samoaan
Amerikaanse Maagdeneilanden, de, mv. (= Virgin Islands of the United States)omschrijvingomschijving
AmersfoortAmersfoortsAmersfoorter, ook Amersfoorder
Amman (= `Amm~n)AmmanitischAmmaniet
AmstelveenAmstelveensAmstelvener
Amsterdam(5)Amsterdams, ook AmsterdammerAmsterdammer
Anatolië (= Anadolu)AnatolischAnatoliër
Andalusië (= Andalucía)AndalusischAndalusiër
AnderlechtAnderlechtsAnderlechtenaar
Andes, de, mv., (= Cordillera de los Andes)Andijns, ook AndischAndijn
AndorraAndorraans, AndorreesAndorraan, Andorrees
AngolaAngoleesAngolees
AnguillaAnguillaansAnguillaan
AnkaraAnkariotischAnkarioot
Antananarivoomschrijvingomschrijving
Antarctica, v. zie ook zuidpoolgebiedAntarctischAntarctiër
Antigua en Barbuda (= Antigua and Barbuda)omschrijvingomschrijving
Antillen, de, mv.(6)AntilliaansAntilliaan
Antwerpen(7)AntwerpsAntwerpenaar
ApeldoornApeldoornsApeldoornaar, Apeldoorner en Apeldorenaar
Apennijnen, de, mv. (= Appennini)ApennijnsApennijn en Apennijner
Apiaomschrijvingomschrijving
AppingedamAppingedams, ook Appingedammer(8)Appingedammer
Apulië (= Puglia)ApulischApuliër
Aquitanië (= Aquitaine)AquitaansAquitaan
Arabië (zie ook Saudi-Arabië)ArabischArabier
al-`Arabiyyah as-Sa`diyyah zie Saudi-Arabië
Ardennen, de, mv.Ardens, ook Ardenner, Ardeens(9)Ardenner
ArendonkArendonksArendonkenaar
Argentinië (= Argentina)ArgentijnsArgentijn
Arlon zie Aarlen
Armenië (= Hayastan)ArmeensArmeniër
Armentiers (= Armentières)(10)ArmentiersArmentiersenaar
ArnhemArnhems, ook ArnhemmerArnhemmer
Artesië (= Artois)ArtesischArtesiër, ook Arteser
ArubaArubaansArubaan
Asjchabad (= Asgabat)omschrijvingomschrijving
Asmara (= Asmera)omschrijvingomschrijving
AsseAssesAssenaar
AssebroekAssebroeksAssebroekenaar
AssenAssens, ook AsserAssenaar, Asser
AstenAstensAstenaar
AsunciónAsuncioneesAsuncionees
Ath zie Aat
Athene (= Athina)AtheensAthener
Atlas, deAtlanteïschAtlanteeër
Attika (= Attiki)AttischAttiër
Avaruaomschrijvingomschrijving
Australië (= Australia)AustralischAustraliër
AxelAxelsAxelaar
Azerbeidzjan (= Azärbaycan)AzerbeidzjaansAzerbeidzjaan, Azeri
AziëAziatischAziaat
Azoren, de, mv. (= Açores)Azorisch, ook AzoriaansAzoriaan
B
BaarnBaarnsBaarnaar en Barenaar
Bagdad (= Baghd~d)BagdadsBagdadder
Bahama's, de, mv. (= Bahamas) en de Bahama-eilandenBahamaansBahamaan
Bahrein (= al-Bahrayn)BahreinsBahreiner, Bahreini
Baile Atha Cliath zie Dublin
Bailleul zie Belle
Bairikiomschrijvingomschrijving
Bakoe (= Baki)BakoesBakoeër
Balearen, de, mv. (= Islas Baleares/Balears)BaleaarsBaleaar
BalenBalensBalenaar
Balgarija zie Bulgarije
Balkan, deBalkaneesBalkanees
Bamakoomschrijvingomschrijving
Bandar Seri Begawanomschrijvingomschrijving
Bangkok (= Krungthep)BangkoksBangkokker
Bangladesh (= Bangl~de)BengaleesBengalees
Banguiomschrijvingomschrijving
Banjulomschrijvingomschrijving
BarbadosBarbadaansBarbadaan
BarendrechtBarendrechtsBarendrechter
BarneveldBarnevelds, ook BarnevelderBarnevelder
Baskenland, (= País Vasco/Euzkadi)(het)BaskischBask
Basse-Terreomschrijvingomschrijving
Basseterreomschrijvingomschrijving
Bastenaken (= Bastogne)BastenaaksBastenakenaar
Bayern zie Beieren
Bayrut zie Beiroet
BeekBeeksBekenaar
BeerseBeersesBeersenaar
BeeselBeeselsomschrijving
Beieren (= Bayern)BeiersBeier, v. ook Beierin
Beijing zie Peking
BeilenBeilens, ook BeilerBeilenaar, Beiler
Beiroet (= Bayrut)BeiroetsBeiroeter, ook Beiroeti
Belarus zie Rusland, samenstelling
BelauBelausBelauer
BelgiëBelgischBelg
Belgrado (= Beograd)BelgradoosBelgradoër
BelizeBelizaansBelizaan
Belle (= Bailleul)BelsBellenaar
Belmopanomschrijvingomschrijving
BemmelBemmels, ook BemmelerBemmelaar
Benedenwinden, de, mv. en de Benedenwindse eilanden en de Eilanden beneden de windBenedenwindsBenedenwinder
BengalenBengaleesBengalees
Benin (= Bénin)BeninsBeniner
Beograd zie Belgrado
BerchemBerchemsBerchemmenaar
Bergen (= Mons)Bergens, ook BergsBergenaar
Bergen (Nederlands Limburg)Bergens, ook Bergsomschrijving
Bergen (Noord-Holland)Bergens, ook BergerBergenaar
Berkel en Rodenrijsomschrijvingomschrijving
Bergen op ZoomBergs, ook Bergen-op-ZoomsBergenaar
Berlijn (= Berlin)Berlijns, ook Berlijner(11)Berlijner, v. ook Berlijnerin
Bermudaomschrijvingomschrijving
BernBerns, ook BernerBerner, v. ook Bernerin
BestBests, ook BesterBestenaar
Betuwe, deBetuws, ook BetuwerBetuwenaar
BeuningenBeuningsBeuninger
BeverenBeversBeveraar, ook Bevernaar
BeverwijkBeverwijks, ook BeverwijkerBeverwijker
Bhutan (= Druk-Yul)BhutaansBhutaan
De BiltBiltsBiltenaar
Bhrat zie India
Birma zie Myanmar
Bisjkek (= Bikek)omschrijvingomschrijving
BissauBissausBissauer
BlankenbergeBlankenbergsBlankenbergenaar
BlaricumBlaricums, ook BlaricummerBlaricummer
BloemendaalBloemendaalsBloemendaler
BodegravenBodegravensBodegravenaar
Boedapest (= Budapest)Boedapests, ook BoedapesterBoedapester
Boekarest (= Bucureti)Boekarests, ook BoekaresterBoekarester
Bogota (= Bogotá)BogotaansBogotaan
Bohemen (= echy)Boheems, ook BohemerBohemer, v. ook Bohemerin
BoliviaBoliviaansBoliviaan
BonaireBonairiaansBonairiaan
BoomBoomsBomenaar
BorculoBorculoosomschrijving
BorgerBorgersBorgenaar, ook Borgerder
BorgerhoutBorgerhoutsBorgerhoutenaar
Borgworm (= Waremme)Borgwormsomschrijving
BornBorns, ook BornerBorder
BorneBorns, ook BornerBornaar en Borrenaar
BornemBornemsBornemmenaar
BorsseleBorsselsBorsselaar
Den Bosch zie 's-Hertogenbosch
BoskoopBoskoopsBoskopenaar, Boskoper
Bosnië-Herzegovina (= Bosna i Hercegovna)BosnischBosniër
BotswanaBotswaansBotswaan
Bourgondië(12) (= Bourgogne)Bourgondisch12Bourgondiër12
Bovenwinden, de, mv. en de Bovenwindse eilanden en de Eilanden boven de windBovenwindsBovenwinder
BoxmeerBoxmeersBoxmeerder
BoxtelBoxtelsBoxtelaar, ook Boxelaar
Brabant(13),(14)BrabantsBrabander
Braine-l'Alleud zie Eigenbrakel
Braine-le-Château zie Brakel (Kasteelbrakel)
Braine-le-Comte zie Brakel ('s-Gravenbrakel)
BrakelBrakelsBrakelaar
Brasil zie Brazilië
Brasilia (= Brasília)omschrijvingomschrijving
BrasschaatBrasschaatsBrasschatenaar
Bratislavaomschrijvingomschrijving
Brazilië (= Brasil)BraziliaansBraziliaan
BrazzavilleBrazzavilsBrazzaviller
Breda(15)BredaasBredanaar, Bredaënaar, ook Bredaër
BredeneBredensBredenaar
BreeBreesBreeë(r)naar
BreukelenBreukelsBreukelaar
Bridgetownomschrijvingomschrijving
BrielleBrielsBriellenaar
Britse Maagdeneilanden, de, mv. (= Virgin Islands)omschrijvingomschrijving
BruggeBrugsBruggeling
BrummenBrummens, ook BrummerBrummenaar
BruneiBruneisBruneier
BrunssumBrunssumsBrunssumer
BrusselBrusselsBrusselaar
Bucureti zie Boekarest
Budapest zie Boedapest
BudelBudelsomschrijving
Buenos AiresBuenos-AireesBuenos-Airees
BuggenhoutBuggenhoutsBuggenhoutenaar
Bujumburaomschrijvingomschrijving
Bulgarije (= Balgarija)BulgaarsBulgaar
BunnikBunniksBunniker
BunschotenBunschotens, ook BunschoterBunschoter
Burkina FasoBurkineesBurkinees
BurundiBurundeesBurundees
BussumBussums, ook BussumerBussumer
C
Cabo Verde zie Kaapverdië
Caïro (= al-Q~hirah) zie ook Kaïroomschrijving, ook Caïrotischomschrijving, ook Caïroot
Calabrië (= Calabria)Calabrisch, ook CalabreesCalabriër, ook Calabrees
Calais zie Kales
Cambodja (= Kampuchéa)CambodjaansCambodjaan
Cameroon/Cameroun zie Kameroen
CanadaCanadeesCanadees
Canarische Eilanden, de, mv. (= Islas Canarias)CanarischCanariër
Canberraomschrijvingomschrijving
Cantabrië (= Cantabria)CantabrischCantabriër en Cantaber
Capelle aan den IJsselCapelsCapellenaar
Capetown zie Kaapstad
CaracasCaraceensCaraceen
Cariben, de, mv., ook de CaraïbenCaribisch, ook CaraïbischCarieb, ook Caraïeb
Castilla zie Kastilië
CastricumCastricumsCastricummer
Castriesomschrijvingomschrijving
Catalonië (= Catalunya)CatalaansCatalaan
Cayenneomschrijvingomschrijving
Caymaneilanden, de, mv. (= Cayman Islands)CaymaneilandsCaymaneilander
echy zie Bohemen
Centraal-Afrikaanse Republiek, de, v. (= République centrafricaine)Centraal-AfrikaansCentraal-Afrikaan
eská zie Tsjechië
Cevennen, de, mv. (= Cévennes)Cevens, ook CevennoolsCevenner, ook Cevennool
Ceylon zie Sri LankaCeylonees, ook CeylonsCeylonees, ook Ceylonner
Channel Islands zie Kanaaleilanden
Charlotte Amalieomschrijvingomschrijving
Chili (= Chile)ChileensChileen
China (= Zhongguo)ChineesChinees
Chiinauomschrijvingomschrijving
Choson zie Korea
ChristmaseilandChristmaseilandsChristmaseilander
Città del Vaticano zie Vaticaanstad
Cockburn Townomschrijvingomschrijving
CoevordenCoevords en CoevorderCoevordenaar
ColombiaColombiaansColombiaan
ColomboColombeesColombees
Comines zie Komen
Comoren, de, mv. (= al-Qomor)ComoreesComorees
Conakryomschrijvingomschrijving
CongoCongoleesCongolees
Cookeilanden, de, mv. (= Cook Islands)CookeilandsCookeilander
Cordillera de los Andes zie Andes
Corfu, sp. ook Korfoeomschrijvingomschrijving
Corsica (= Corse)CorsicaansCorsicaan
Costa RicaCostaricaansCostaricaan
Côte d'Ivoire zie Ivoorkust
Crna Gora zie Montenegro
CubaCubaansCubaan
CuijkCuijksCuijkenaar
CulemborgCulemborgsCulemborger
CuraçaoCuraçaosCuraçaoër en Curaçaoënaar
Cyprus (= Kypros/Kibris)Cyprisch en CypriotischCyprioot
D
Dacca zie Dhaka
Dakaromschrijvingomschrijving
DalfsenDalfsens, ook DalfserDalfsenaar, Dalfser
Damascus (= Dimashq)Damasceens, ook DamascenerDamasceen, ook Damascener
Danmark zie Denemarken
Dawhah (= ad-Dawhah)omschrijvingomschrijving
De Bilt zie onder de B
DeerlijkDeerlijks, ook DeerlijkaansDeerlijkenaar, ook Deerlijkaan
DeinzeDeinzes, ook DeinsDeinzenaar
DelftDelftsDelftenaar, ook Delvenaar
DelfzijlDelfzijlsDelfzijler
Delhi zie New Delhi
Den Bosch zie 's-Hertogenbosch
DenderleeuwDenderleeuwsDenderleeuwenaar
DendermondeDendermondsDendermondenaar
DenekampDenekampsDenekamper
Denemarken (= Danmark)DeensDeen
Den Haag zie 's-Gravenhage
Den Ham zie onder de H
Den Helder zie onder de H
DeurneDeurns en DeurensDeurnenaar, Deurnaar en Deurenaar
Deutschland zie Duitsland
DeventerDeventers, ook DeventerDeventenaar
Dhakaomschrijvingomschrijving
Dhivehi Rajjge zie Maldiven
DidamDidamsDidammer
DiemenDiemens, ook DiemerDiemenaar
DiepenbeekDiepenbeeksDiepenbekenaar
DiepenveenDiepenveens, ook DiepenvenerDiepenvener
DiestDiesters, ook DiestsDiestenaar
DilbeekDilbeeksDilbekenaar
Dimashq zie Damascus
DinantDinants, ook DinanterDinantenaar, ook Dinantees
Djakarta zie Jakarta
DjiboutiDjiboutiaansDjiboutiaan
Dodomaomschrijvingomschrijving
DoesburgDoesburgs, ook DoesburgerDoesburger
DoetinchemDoetinchemsDoetinchemmer
Doha zie Dawhah
DokkumDokkums, ook DokkumerDokkumer
Dolomieten, de, mv. (= Dolomiti)DolomietsDolomieter
DominicaDominicaansDominicaan
Dominicaanse Republiek, de, v. (= República Dominicana)DominicaansDominicaan
DongenDongensDongenaar
DoornDoornsDoornaar en Dorenaar
Doornik (= Tournai)DoorniksDoornikenaar
Dordrecht, ook DordtDordrechts, ook DordtsDordrechtenaar, ook Dordtenaar
DrachtenDrachtens, ook Drachter, ook Drachtsteromschrijving
Drenthe en sp. DrenteDrentsDrent, ook Drentenaar
DriebergenDriebergsDriebergenaar
DrongenDrongensDrongenaar
DrontenDrontens, ook DronterDrontenaar
Druk-Yul zie Bhutan
DrunenDrunensomschrijving
DrutenDrutensomschrijving
Dublin (= Baile Atha Cliath)DublinsDublinner
DuffelDuffelsDuffelaar
Duinkerke(n) (= Dunkerque)Duinkerk(en)s, ook DuinkerkerDuinkerkenaar
Duitsland (= Deutschland)DuitsDuitser
DuivelandDuivelandsDuivelander
DuivenDuivensomschrijving
Dunkerque zie Duinkerke(n)
Dusjanbe (= Dusanbe)omschrijvingomschrijving
E
EchtEchts en EchterEchtenaar
EcuadorEcuadoraansEcuadoraan
EdamEdams, ook EdammerEdammer
EdeEdes, ook EderEdenaar
EdegemEdegemsEdegemmenaar
EekloEekloosEeklonaar
EerselEerselsEerselaar
Eesti zie Estland
EgmondEgmonds, ook EgmonderEgmonder
Egypte (= al-Mir)EgyptischEgyptenaar
EibergenEibergsEibergenaar, Eiberger
Eigenbrakel (= Braine l'Alleud)EigenbrakelsEigenbrakelaar
EijsdenEijsdensEijsdenaar
EindhovenEindhovensEindhovenaar
Eire zie Ierland
EkerenEkersEkeraar
ElburgElburgsElburger
Ellas zie Griekenland
El Salvador(16)SalvadoraansSalvadoraan
ElseneElsensElsenaar
ElstElsts, ook ElsterElstenaar
Elzas, de, (= Alsace)Elzassisch, ook ElzasserElzasser, v. Elzasserin
EmmenEmmens, ook EmmerEmmenaar, ook Emder
Emmerik (= Emmerich)EmmeriksEmmeriker
Engeland (= England) (zie ook Groot-Brittannië)EngelsEngelsman, mv. Engelsen
EnkhuizenEnkhuizens, ook EnkhuizerEnkhuizer
Enschede(17)EnschedeesEnschedeër
EpeEpes, ook EperEpenaar, Eper
Equatoriaal-Guinea (= Guinea Ecuatorial)Equatoriaal-Guinees(18)Equatoriaal-Guineeër
ErembodegemErembodegemsErembodegemmenaar
Erevanomschrijvingomschrijving
Eritrea (= Értra)EritreesEritreeër
ErmeloErmeloosErmeloër
España zie Spanje
EssenEssensEssenaar
Estland (= Eesti)Estlands(19)Estlander en Est
Ethiopië (= Ittyopiya)EthiopischEthiopiër
Etten-Leuromschrijvingomschrijving
EtterbeekEtterbeeksEtterbekenaar
Eupen(20)Eupens, ook EupenerEupenaar
EuropaEuropees, ook EuropeaansEuropeaan, ook Europeeër(21)
Euzkadi zie Baskenland
EvereEversEveraar
EvergemEvergemsEvergemmenaar
F
Faeröer, de, mv. (= Føroyar)FaeröersFaeröerder
Faleomschrijvingomschrijving
Falklandeilanden, de, mv. (= Falkland Islands)FalklandeilandsFalklandeilander
FijiFijischFijiër
al-Filastn zie Palestina
Filipijnen, de, mv.FilipijnsFilipijn
Finland (= Suomi)FinsFin
Firenze zie Florence
FlevolandFlevolandsFlevolander
Flobecq zie Vloesberg
Florence (= Firenze)FlorentijnsFlorentijn
Flying Fish Coveomschrijvingomschrijving
Føroyar zie Faeröer
Fort de Franceomschrijvingomschrijving
France zie Frankrijk
Franeker (= Frjentsjer)Franekers, ook FranekerFraneker
Frankrijk (= France)FransFransman, mv. Fransen; v. Française, mv. Françaises en Franse
Frans-Guyana (= la Guyane)Frans-Guyaans, Frans-Guyanees(22)Frans-Guyaan, Frans-Guyanees22
Freetownomschrijvingomschrijving
Friesland (= Fryslân)Fries, verb. FrieseFries, mv. Friezen, v. ook Friezin
Frjentsjer zie Franeker
G
GabonGaboneesGabonees
Gaboroneomschrijvingomschrijving
Gambia (= the Gambia)GambiaansGambiaan
GanshorenGanshorensGanshorenaar
Garapanomschrijvingomschrijving
GeelGeelsGelenaar
GelderlandGelders, ook GelderlandsGelderlander, ook Geldersman, mv. Geldersen, Gelderslui
GeldermalsenGeldermalsensomschrijving
GeldropGeldropsGeldroppenaar, Geldropper
GeleenGeleens, ook Geleender, GelenerGeleender, ook Gelener
Gembloers (= Gembloux)GembloersGembloersenaar
GemertGemertsGemertenaar
GendringenGendrings, ook GendringerGendringer
GenkGenkers, ook Genker, GenksGenkenaar
GennepGennepsGennepenaar, Genneper
Genova zie Genua
GentGentsGentenaar
GentbruggeGentbrugsGentbruggenaar
Genua (= Genova)GenueesGenuees
Georgetownomschrijvingomschrijving
Georgië (= Sak'art'velo)GeorgischGeorgiër
GeraardsbergenGeraardsbergsGeraardsbergenaar
GhanaGhaneesGhanees
GibraltarGibraltareesGibraltarees
Gilze en RijenGils/RijensGilzenaar/Rijenaar
Goedereede (Goeree)Goerees, verb. GoereeseGoereeër
GoesGoesGoesenaar
Goirle(23)GoirlesGoirlenaar
Gooi, het, ook het GooilandGoois, ook GooilandsGooier, ook Gooilander
GoorGoorsomschrijving
Gorinchem (Gorkum)GorkumsGorkumer
GorsselGorsselsGorsselaar
Gotenburg (= Göteborg)GotenburgsGotenburger
GoudaGoudsGouwenaar
's-Gravenbrakel (= Braine-le-Comte) zie Brakel
's-Gravenhage en Den HaagHaags, ook 's-GravenhaagsHagenaar, ook 's-Gravenhagenaar
's-Gravenzande's-Gravenzands's-Gravenzander
Great Britain zie Groot-Brittannië
GrenadaGrenadaansGrenadaan
Griekenland (= Ellas)GrieksGriek, v. ook Griekin
GrimbergenGrimbergsGrimbergenaar
Groenland (= Grønland/Kalaallit Nunaat)GroenlandsGroenlander
GroesbeekGroesbeeksGroesbekenaar, Groesbeker
GroningenGronings, ook GroningerGroninger
Groot-Brittannië(24)BritsBrit
Groothertogdom Luxemburg zie Luxemburg
Guadeloupe (= la Guadeloupe)GuadeloupsGuadelouper
GuamGuameesGuamees
Guangzhou zie Kanton
Guatemala(25)Guatemalaans en GuatemalteeksGuatemalaan en Guatemalteek
Guinee (= Guineé)Guinees, verb. GuineeseGuineeër
Guinee-Bissau (= Guiné-Bissau)Guinee-BissausGuinee-Bissauer
GuyanaGuyaans, Guyanees(26)Guyaan, Guyanees
H
Den Haag, zie 's-Gravenhage
HaaksbergenHaaksbergsHaaksbergenaar, Haaksberger
HaarlemHaarlems, ook HaarlemmerHaarlemmer
Haarlemmermeer, deHaarlemmermeersHaarlemmermeerder
Hageland, hetHagelandsHagelander
Hainaut zie Henegouwen
HaïtiHaïtiaansHaïtiaan
HalleHalsHallenaar
HalsterenHaltersHalternaar
Den HamHams, ook HammerHammenaar, Hammer
HamburgHamburgs, ook HamburgerHamburger
Hamiltonomschrijvingomschrijving
HammeHamsHammenaar
Han Kuk zie Korea
Hannuit (= Hannut)HannuitsHannuitenaar
Hanoi (= Hà Nôi)HanoisHanoier
Harareomschrijvingomschrijving
HardenbergHardenbergsHardenberger
HarderwijkHarderwijks, ook HarderwijkerHarderwijker
HardinxveldHardinxveldsHardinxvelder
HarelbekeHarelbeeksHarelbekenaar, ook Harelbekaan
HarenHarens, ook Harener, HarenderHarenaar
Harlingen (= Harns)Harlings, ook HarlingerHarlinger
Haspengouw (= Hesbaye)HaspengouwsHaspengouwer
Hasselt (België)HasseltsHasselaar, ook Hasseltenaar
HattemHattems, ook HattemerHattemer
Havana (= La Habana)HavaneesHavanees
Hayastan zie Armenië
HazerswoudeHazerswoudsHazerswoudenaar
Hebriden, de, mv. (= the Hebrides)HebridiaansHebridiaan
HeemskerkHeemskerks, ook HeemskerkerHeemskerker
HeemstedeHeemsteeds, ook HeemstederHeemstedenaar, Heemsteder
HeerdeHeerds, ook HeerderHeerdenaar, Heerder
Heerenveen (= It Hearrenfean)Heerenveens, ook HeerenvenerHeerenvener
HeerhugowaardHeerhugowaardsHeerhugowaarder
HeerlenHeerlens, ook HeerlerHeerlenaar
HeilooHeiloos, ook HeilooërHeilooënaar, Heilooër
Heist-op-den-BergHeistsHeistenaar
HeldenHeldensHeldenaar
Den HelderHeldersHeldenaar
HellendoornHellendoornsHellendoornaar, Hellendoorner en Hellendorenaar
HellevoetsluisHellevoetsluisHelvoeter
HelmondHelmondsHelmondenaar, Helmonder en Helmonter
Helsinki(27)HelsinkischHelsinkiër, ook Helsinkienaar
HemiksemHemiksemsHemiksemmenaar
Hendrik-Ido-AmbachtomschrijvingAmbachter
Henegouwen (= Hainaut)HenegouwsHenegouwer
HengeloHengeloosHengeloër
HerentHerentsHerentenaar
HerentalsHerentalsHerentalsenaar
's-Hertogenbosch en Den BoschBosch, verb. BosscheBosschenaar
Hesbaye zie Haspengouw
HeumenHeumensHeumenaar
Heusden (België)HeusdensHeusdenaar
HeverleeHeverlees, verb. HeverleeseHeverleeënaar
HillegomHillegoms, ook HillegommerHillegommer
HilversumHilversums, ook HilversummerHilversummer
Himalaya, de (= Himalaya Shan)HimalayaansHimalayaan
HobokenHobokensHobokenaar
Hoei (= Huy)HoeisHoeienaar
HoensbroekHoensbroeksHoensbroeker
Holland(28),(29)HollandsHollander
HondurasHondureesHondurees
Hongarije (= Magyarorszag)HongaarsHongaar(30)
Hongkong (= Xianggang)HongkongsHongkonger
Honiaraomschrijvingomschrijving
HoogeveenHoogeveensHoogevener
HoogezandHoogezands, ook HoogezandsterHoogezander, ook Hoogezandster
HoornHoornsHorenaar
HorstHorsts, ook HorsterHorstenaar
HouthalenHouthalensHouthalenaar
Hrvatska zie Kroatië
Huissen(31)HuissensHuissenaar
HuizenHuizens, ook HuizerHuizenaar, Huizer
HulstHulsts, ook Hulster(s)Hulstenaar
Huy zie Hoei
I
IeperIepersIeperaar, ook Ieperling
Ierland(32) (= Ireland/Eire)IersIer
IJmuidenIJmuidensIJmuidenaar
IJsland (= Ísland)IJslandsIJslander
IJsselmuidenIJsselmuidensIJsselmuidenaar, IJsselmuider
IJsselsteinIJsselsteins, ook IJsselsteinerIJsselsteiner
al-Im~r~t al-`Arabiyyah al-Muttahidah zie Verenigde Arabische Emiraten
India (= Bh~rat)Indiaas, ook Indisch(33),(34)Indiër
Indonesië (= Indonesia)IndonesischIndonesiër
IngelmunsterIngelmunstersIngelmunsteraar, Ingelmunstenaar
Irak (= al-`Ir~q)Iraaks, ook IrakeesIrakees, ook Iraki
Iran (= r~n)Iraans, ook IraneesIraniër
Ireland zie Ierland
al-skandaryah zie Alexandrië
Islamabad (= Isl~mab~d)omschrijvingomschrijving
Island zie IJsland
Islas Baleares zie Balearen
Israël (= Yisra'el)IsraëlischIsraëliër, ook Israëli(35)
Italië(36) (= Italia)ItaliaansItaliaan
Ittyopiya zie Ethiopië
Ivoorkust (= Côte d'Ivoire)IvoriaansIvoriaan
IzegemIzegemsIzegemmenaar
J
JakartaJakartaans en JakartaasJakartaan en Jakartaër
JamaicaJamaicaansJamaicaan
Jamestownomschrijvingomschrijving
Japan (= Nihon/Nippon)Japans, ook Japannees(37)Japanner, ook Japannees
Java (= Jawa)JavaansJavaan
al-Jaz~'ir zie Algerijë, zie Algiers
Jemen(38) (= al-Yam~n)JemenitischJemeniet
Jeruzalem (= Yerushalayim)JeruzalemsJeruzalemmer
JetteJetsJettenaar
Joegoslavië (Klein-Joegoslavië) (= Jugoslavija)JoegoslavischJoegoslaviër
Jordanië (= al-Urdun)JordaansJordaniër
Jutland (= Jylland)Juts, ook JutlandsJut, ook Jutlander
K
Kaap, de (Kaap de Goede Hoop)KaapsKapenaar
Kaapstad (Capetown)KaapstadsKaapstatter en Kapenaar
Kaapverdië (= Cabo Verde)KaapverdischKaapverdiër
Kaboel, KabulKaboels, KabulsKaboeler, Kabuler
Kaïro (= al-Q~hirah) zie ook Caïroomschrijving, ook Kaïrotischomschrijving, ook Kaïroot
Kalaallit Nunaat zie Groenland
Kales (= Calais)(39)KaleziaansKaleziaan
KalmthoutKalmthoutsKalmthoutenaar
Kameroen (= Cameroon/Cameroun)KameroensKameroener
Kampalaomschrijvingomschrijving
KampenKampens, ook KamperKampenaar, ook Kamper
Kampuchéa zie Cambodja
Kanaaleilanden, de, mv. (= Channel Islands)KanaaleilandsKanaaleilander
Kanton (= Guangzhou)KantoneesKantonees
KapellenKapelsKapellenaar
Karinthië (= Kärnten)KarintischKarinthiër
Karpaten, de, mv.KarpatischKarpater
Kasteelbrakel (= Braine-le-Château) zie Brakel
Kastilië (= Castilla)KastiliaansKastiliaan
Katar zie Qatar
Kathmandu (= K~tm~ndu)omschrijvingomschrijving
KatwijkKatwijks, ook KatwijkerKatwijker
Kaukasus, deKaukasischKaukasiër
Kazachstan (= Qazaqstan)Kazachs, KazaksKazach, Kazak
Kempen, de, mv.Kempens, ook KempischKempenaar
Kenia, KenyaKeniaans, KenyaansKeniaan, Kenyaan
KerkradeKerkraadsKerkradenaar
Kessel-LoKesselsKesselaar
Keulen (= Köln)KeulsKeulenaar
Khartoem (= al-Khurtm)KhartoemsKhartoemer
Kibris zie Cyprus
Kiev (= Kyjiv)omschrijvingomschrijving
Kigaliomschrijvingomschrijving
Kingstonomschrijvingomschrijving
Kinshasaomschrijving, ook Kinshasaasomschrijving
Kirgizië, ook Kirgizstan (= Kyrgyzstan)KirgizischKirgies
KiribatiKiribatischKiribatiër
Kleef (= Kleve)Kleefs, ook KleverKlevenaar
KnokkeKnoksKnokkenaar
København zie Kopenhagen
KoekelbergKoekelbergsKoekelbergenaar
KoerdistanKoerdischKoerd
KoerselKoerselsKoerselaar
Koeweit (= al-Kuwayt)KoeweitsKoeweiter, ook Koeweiti
Köln zie Keulen
Komen (= Comines)KomensKomenaar
KontichKontichsKontichenaar
Kopenhagen (= København)KopenhaagsKopenhagenaar
Korea(40)KoreaansKoreaan
Korinthe (= Korinthos)KorinthischKorinthiër
Kororomschrijvingomschrijving
KortrijkKortrijksKortrijkenaar, ook Kortrijkzaan
KraainemKraainemsKraainemmenaar
Kreta (= Kriti)Kretenzisch, ook KretenzerKretenzer, mv. ook Kretenzen
Krim, de (= Krym)KrimsKrimmer
Krimpen aan den IJsselKrimpens, ook KrimpenerKrimpenaar
Kriti zie Kreta
Kroatië (= Hrvatska)KroatischKroaat
Krungthep zie Bangkok
Krym zie Krim
Kuala Lumpuromschrijvingomschrijving
KuurneKuurns en KurensKuurnaar en Kurenaar
Kyjiv zie Kiev
Kypros zie Cyprus
L
LagosLagosLagosser
La Habana zie Havana
La Hulpe zie Terhulpen
Land van Waas zie Waasland
LaosLaotiaansLaotiaan
La PazLapaceensLapaceen
LaplandLaplands en LapsLaplander en Lap
LarenLarens, ook LaarderLaarder, Larenaar
Latvija zie Letland
LebbekeLebbeeksLebbekenaar
LedeLedes, ook LeedsLedenaar
LeekLeeks en Leker, ook LeeksterLeker, ook Leekster
LeerdamLeerdams, ook LeerdammerLeerdammer
Leeuwarden (= Ljouwert)Leeuwardens, ook LeeuwarderLeeuwarder
Lefkosia/Lefkas zie Nicosia
LeidenLeidsLeidenaar
LeiderdorpLeiderdorpsLeiderdorper
LeidschendamLeidschendamsLeidschendammer
LelystadLelystadsLelystatter
LesothoLesothaansLesothaan
Lessen (= Lessines)LessensLessenaar
Letland (= Latvija)LetlandsLet, ook Letlander
LeusdenLeusdens, ook LeusderLeusdenaar
LeuvenLeuvensLeuvenaar
Libanon (= Lubn~n)LibaneesLibanees
LiberiaLiberiaansLiberiaan
Libië (= Libya)LibischLibiër
LibrevilleLibrevilsLibreviller
LichtenvoordeLichtenvoordsLichtenvoorder
LiechtensteinLiechtensteinsLiechtensteiner
LiedekerkeLiedekerksLiedekerkenaar
Liège zie Luik
LierLiersLierenaar
Lietuva zie Litouwen
Ligurië (= Liguria)LigurischLiguriër
Lille zie Rijsel
Lilongweomschrijvingomschrijving
LimaLimaas, ook LimeensLimaër, ook Limeen
LimburgLimburgsLimburger
Lissabon (= Lisboa)LissabonsLissabonner
LisseLisses, ook LisserLissenaar, Lisser
Litouwen (= Lietuva)LitouwsLitouwer
Ljouwert zie Leeuwarden
Ljubljanaomschrijvingomschrijving
LochemLochems, ook LochemerLochemer
Loesaka zie Lusaka
LokerenLokersLokeraar
Lombardije (= Lombardia)Lombardijs, ook LombardischLombard, ook Lombardijer, Lombardiër
Loméomschrijvingomschrijving
LommelLommelsLommelaar
Londen (= London)LondensLondenaar
LonderzeelLonderzeelsLonderzelenaar
Loon op ZandLoonsLonenaar
Lorraine zie Lotharingen
LosserLossersLossernaar en Lossenaar
Lotharingen(41) (= Lorraine)LotharingsLotharinger
LuandaLuandeesLuandees
Lubnn zie Libanon
Lusakaomschrijvingomschrijving
Luik (= Liège)Luiks, ook LuikerLuikenaar
Luxemburg (= Luxembourg)LuxemburgsLuxemburger
M
MaarssenMaarssensMaarssenaar
MaasbreeMaasbrees, verb. Maasbreeseomschrijving
MaassluisMaassluisMaassluizenaar, Maassluizer
Maastricht(42)Maastrichts, ook MaastrichterMaastrichtenaar
MacauMacausMacauer
Macedonië (= Makedonija)MacedonischMacedoniër
Madagaskar (= Madagasikara)MalagassischMalagassiër
MadridMadrileens, ook MadridsMadrileen
al-Maghrib zie Marokko
Magyarorszag zie Hongarije
Makedonija zie Macedonië
al-Makkah zie Mekka
Malaboomschrijvingomschrijving
Malagas(s)ië zie Madagaskar
MalawiMalawischMalawiër
MaldegemMaldegemsMaldegemmenaar
Maldiven, de, mv. (= Dhivehi Rajjge)MaldivischMaldiviër
Malé (= Male)omschrijvingomschrijving
Maleisië (= Malaysia)Maleisisch(43)Maleisiër
MaliMalineesMalinees
MaltaMaltees en Maltezer(44)Maltees en Maltezer44
Maluku zie Molukken
Managuaomschrijvingomschrijving
Manamah (= al-Man~mah)omschrijvingomschrijving
Manilla (= Manila)ManilleensManilleen
Mantsjoerije (= Manzhou)Mantsjoerijs, ook MantsjoesMantsjoerijer, ook Mantsjoe
Maputoomschrijvingomschrijving
MargratenMargratensMargratenaar
MarkenMarkerMarker
Marokko (= al-Maghrib)MarokkaansMarokkaan
Marshalleilanden, de, mv. (= Marshall Islands)MarshalleilandsMarshalleilander
Martinique (= la Martinique)MartinikaansMartinikaan
Maseruomschrijvingomschrijving
Masqatomschrijvingomschrijving
Matâ'utuomschrijvingomschrijving
Mauritanië (= Mrt~nyah)MauritaansMauritaniër
MauritiusMauritiaansMauritiaan
Mbabaneomschrijvingomschrijving
MechelenMechelsMechelaar
MeerssenMeerssensMeerssenaar
Meetjesland, hetMeetjeslandsMeetjeslander
Mekka (= al-Makkah)Mekkaans, ook MekkitischMekkaan, ook Mekkiet
Melanesië (= Melanesia)MelanesischMelanesiër
MenenMeensMenenaar
MeppelMeppels, ook MeppelerMeppelaar, Meppeler, ook Meppelder
MerelbekeMerelbeeksMerelbekenaar
MerksemMerksemsMerksemmenaar
MeulebekeMeulebeeksMeulebekenaar
Mexico (= México)(45)MexicaansMexicaan
Micronesia/Micronesië(46)MicronesischMicronesiër
MiddelburgMiddelburgsMiddelburger
Middelharnisomschrijvingomschrijving
MijdrechtMijdrechtsMijdrechter
Milaan (= Milano)MilaneesMilanees
Minskomschrijvingomschrijving
al-Mir zie Egypte
Moçambique zie Mozambique
Moeskroen (= Mouscron)MoeskroensMoeskroenenaar
Mogadishu (= Muqdisho)omschrijvingomschrijving
MolMolsMollenaar
Moldavië (= Moldova)MoldavischMoldaviër
Molukken, de, mv. (= Maluku)MoluksMolukker
MonacoMonegaskischMonegask
Mongolië (= Mongol)Mongolisch en Mongools(47)Mongoliër en Mongool
MonroviaMonroviaansMonroviaan
Mons zie Bergen
MonsterMonstersMonsteraar
Montenegro (= Crna Gora)MontenegrijnsMontenegrijn
MontevideoMontevideaansMontevideaan
MontserratMontserrataansMontserrataan
Moravië (= Morava)MoravischMoraviër
Moroniomschrijvingomschrijving
MortselMortselsMortselaar
Moskou (= Moskva)Moskous, ook Moskovitisch(48)Moskouer, ook Moskoviet
Mouscron zie Moeskroen
Mozambique (= Moçambique)MozambikaansMozambikaan
Munster (= Münster)(49)MunstersMunsteraar
Muqdisho zie Mogadishu
Mrt~nyah zie Mauritanië
Myanmar(50)Myanmarees(51)Myanmarees51
N
NaaldwijkNaaldwijks, ook NaaldwijkerNaaldwijker
NaardenNaardens, ook NaarderNaardenaar, Naarder
Nairobiomschrijving en Nairobischomschrijving
Namen (= Namur)NaamsNamenaar
Namibië (= Namibia)NamibischNamibiër
Nanking (= Nanjing)NankingsNankinger
Napels (= Napoli)NapolitaansNapolitaan
NassauNassausNassauer
NauruNauruaansNauruaan
Ndjamenaomschrijvingomschrijving
NederlandNederlandsNederlander
Nederlandse Antillen, de, mv.Nederlands-AntilliaansNederlands-Antilliaan
NederweertNederweerts, ook NederweerterNederweerter
Needeomschrijvingomschrijving
NeerijnenNeerijnensomschrijving
Nepal (= Nep~l)NepaleesNepalees
Neurenberg (= Nürnberg)(52)Neurenbergs, ook NeurenbergerNeurenberger
New Delhi (= N Dill)New-DelhischNew-Delhiër
New Zealand zie Nieuw-Zeeland
Niameyomschrijvingomschrijving
NicaraguaNicaraguaansNicaraguaan
Nicosia (= Lefkosia/Lefkas)omschrijvingomschrijving
N Dill zie New Delhi
Niedersachsen zie Saksen, samenstelling
Nieuw-Caledonië (= la Nouvelle-Calédonie)Nieuw-CaledonischNieuw-Caledoniër
NieuwegeinNieuwegeinsNieuwegeiner
Nieuwerkerk aan den IJsselNieuwerkerksNieuwerkerker
Nieuw-Zeeland (= New Zealand)Nieuw-ZeelandsNieuw-Zeelander
NigerNigereesNigerees
NigeriaNigeriaansNigeriaan
Nihon zie Japan
NijkerkNijkerks, ook NijkerkerNijkerker
NijlenNijlensNijlenaar
NijmegenNijmeegsNijmegenaar
Nijvel (= Nivelles)NijvelsNijvelaar
NinoveNinoofsNinovenaar, ook Ninovieter
Nippon zie Japan
Niueomschrijvingomschrijving
Nivelles zie Nijvel
Noord-BevelandNoord-Bevelands, ook Noord-BevelanderNoord-Bevelander
Noordelijke Marianen, de, mv. (= Northern Mariana Islands)MariaansMariaan
NoordoostpolderNoordoostpoldersomschrijving
NoordwijkNoordwijks, ook NoordwijkerNoordwijker
NoordwijkerhoutNoordwijkerhoutsNoordwijkerhouter
Noorwegen (= Norge)NoorsNoor
NorfolkNorfolkeilandsNorfolkeilander
Normandië (= Normandie)NormandischNormandiër
Northern Mariana Islands zie Noordelijke Marianen
Nouackchott (= Nuackshtt)omschrijvingomschrijving
Nouméaomschrijvingomschrijving
Nouvelle-Calédonie, la zie Nieuw-Caledonië
Nuku'alofaomschrijvingomschrijving
NunspeetNunspeetsNunspeter
Nürnberg zie Neurenberg
NuthNutsNutter
Nuukomschrijvingomschrijving
O
OceaniëOceanischOceaniër
OdoornOdoorns en OdoornerOdoornaar en Odorenaar
Oeganda zie ook UgandaOegandeesOegandees
OegstgeestOegstgeests, ook OegstgeesterOegstgeestenaar
Oekraïne, (de) (= Ukrajina)OekraïensOekraïner
Oeral, de (= Ural)Oerals, ook OeraalsOeraller
Oezbekistan (= Üzbekiston)OezbeeksOezbeek
Oirschot(53)OirschotsOirschottenaar
Oisterwijk(54)OisterwijksOisterwijker
OldebroekOldebroeksOldebroeker
OldenzaalOldenzaalsOldenzaler
Oman (= `Um~n)OmaansOmani, omschrijving
Ommelanden, de, mv.Ommelands, ook OmmelanderOmmelander
OmmenOmmens, ook OmmerOmmenaar, Ommer
OnstweddeOnstweds, ook OnstwedderOnstwedder
OostburgOostburgsOostburgenaar, Oostburger
OostendeOostendsOostendenaar
Oostenrijk (= Österreich)OostenrijksOostenrijker
OosterhoutOosterhoutsOosterhouter
OostkampOostkampsOostkampenaar
OpmeerOpmeers, ook OpmeerderOpmeerder
OranjestadOranjestadsOranjestatter
OsloOsloosOsloër
OssOssOssenaar
Österreich zie Oostenrijk.
OttawaOttawaas, OttawaansOttawaër, Ottawaan
Ouagadougouomschrijvingomschrijving
Oud-BeijerlandOud-BeijerlandsOud-Beijerlander
OudenaardeOudenaardsOudenaardenaar, ook Oudenaardist
OudenboschOudenbosch, verb. OudenbosscheOudenbosschenaar
OudergemOudergemsOudergemmenaar
OverflakkeeOverflakkeesOverflakeeër en Flakkeeënaar
OverijseOverijsesOverijsenaar
Overijssel en sp. OverijselOverijsselsOverijsselaar
OvermaasOvermaasOvermazer
OverpeltOverpeltsOverpeltenaar
P
Padua (= Padova)PaduaansPaduaan
Pago Pagoomschrijvingomschrijving
País Vasco zie Baskenland
Pajottenland, hetPajots en PajottenlandsPajot en Pajottenlander
Pakistan (= P~kist~n)PakistaansPakistaan, ook Pakistani
Palestina (= al-Filastn)PalestijnsPalestijn
Palikiromschrijvingomschrijving
Palts (= Pfalz)(55)Paltsisch, ook Paltisch, PaltserPaltser, v. ook Paltserin
Panama (= Panamá)(56)PanameesPanamees
Papeeteomschrijvingomschrijving
PapendrechtPapendrechts, ook PapendrechterPapendrechter
Papoea-Nieuw-Guinea(57) (= Papua New Guinea)omschrijvingomschrijving
ParaguayParaguayaans en ParagueesParaguayaan en Paraguees
ParamariboParamariboosParamariboër
Parijs (= Paris)ParijsParijzenaar, v. ook Parisienne
Patagonië (= Patagonia)PatagonischPatagoniër
Patras (= Patra)omschrijvingomschrijving
Peel, dePeelsPelenaar
Peking (= Beijing)Pekings en Pekinees, ook PekingeesPekinger en Pekinees, ook Pekingees
Peloponnesus, Peloponnesos (= Peloponnisos)PeloponnesischPeloponnesiër
PeruPeruaans, PeruviaansPeruaan, Peruviaan
Pfalz zie Palts
Phnom Penh (= Phnum-Pénh)omschrijvingomschrijving
Picardië (= Picardie)PicardischPicardiër
PijnackerPijnackersPijnackeraar en Pijnackenaar
Pitcairneilanden, de, mv. (= Pitcairn Islands)PitcairneilandsPitcairneilander
Pjongjang zie Pyongyang
Plymouthomschrijvingomschrijving
Polen (= Polska)PoolsPool
Polynesië(58)PolynesischPolynesiër
PoortugaalPoortugaalsPoortugaler
PoperingePoperingsPoperingenaar
Port-au-Princeomschrijvingomschrijving
Port Louisomschrijvingomschrijving
Port Moresbyomschrijvingomschrijving
Porto-Novoomschrijvingomschrijving
Porto Rico zie ook Puerto RicoPortoricaansPortoricaan
Port of Spainomschrijvingomschrijving
PortugalPortugeesPortugees
Praag (= Praha)Praags, ook PragerPrager, v. ook Pragerin
Praiaomschrijvingomschrijving
Prathet Thai zie Thailand
PretoriaPretoriaansPretoriaan
Puerto Rico zie ook Porto RicoPuertoricaansPuertoricaan
Puglia zie Apulië
PurmerendPurmerends, ook PurmerenderPurmerender
PuttenPuttensPuttenaar
Pyongyangomschrijvingomschrijving
Pyreneeën, de, mv.PyreneesPyreneeër
Q
al-Q~hirah zie Caïro zie ook Kaïro
QatarQatareesQatarees
Qazaqstan zie Kazachstan
al-Qomor zie Comoren
QuitoQuitoos en QuiteensQuitoër en Quiteen
R
RaalteRaalts en RaalterRaaltenaar, Raalter
RaamsdonkRaamsdonksRaamsdonkenaar
Rabat (= ar-Rab~t)omschrijvingomschrijving
Rangoon (= Yangon)RangoonsRangooner
RenkumRenkums, ook RenkumerRenkumer
República Dominicana zie Dominicaanse Republiek
RéunionRéunionsomschrijving
Reykjavik (= Reykjavík)ReykjaviksReykjaviker
RhedenRhedensRhedenaar
Rheinland zie Rijnland
RhenenRhenensRhenenaar
Riyad (= ar-Riy~d)omschrijvingomschrijving
RidderkerkRidderkerksRidderkerker
Rigaomschrijvingomschrijving
Rijen zie Gilze en Rijen
Rijnland, het (= Rheinland )RijnlandsRijnlander
RijnsburgRijnsburgsRijnsburger
Rijsel (= Lille)RijselsRijselaar, ook Rijselnaar
RijssenRijssensRijssenaar, ook Rijssender
RijswijkRijswijksRijswijker
Road Townomschrijvingomschrijving
RodenRodens, ook RoderRodener
Roemenië (= România)RoemeensRoemeen
RoermondRoermonds, ook RoermonderRoermondenaar
RoeselareRoeselaarsRoeselarenaar
Roma zie Rome
România zie Roemenië
Rome (= Roma)(59)RomeinsRomein
RonseRonsesRonsenaar
RoosendaalRoosendaalsRoosendaler, ook Roosendaalder
Roseauomschrijvingomschrijving
RosmalenRosmalensRosmalenaar
Rossija zie Rusland
Rotterdam(60)Rotterdams, ook RotterdammerRotterdammer
RozenburgRozenburgsRozenburger
RucphenRucphensRucphenaar
RumbekeRumbeeksRumbekenaar
Rusland(61) (= Rossija)RussischRus, v. ook Russin
RwandaRwandeesRwandees
S
Sachsen zie Saksen
Saint George'somschrijvingomschrijving
Saint Helena zie Sint-Helena
Saint John'somschrijvingomschrijving
Saint Kitts en Nevis (= Saint Kitts and Nevis)omschrijvingomschrijving
Saint LuciaSaint-LuciaansSaint-Luciaan
Saint-Pierre (en Miquelon) (= Saint-Pierre (-et-Miquelon))omschrijvingomschrijving
Saint Vincent en de Grenadines (= Saint Vincent and the Grenadines)omschrijvingomschrijving
Sak'art'velo zie Georgië
Saksen(62),(63) (= Sachsen)SaksischSaks, ook Sakser
SallandSallandsSallander
Salomonseilanden, de, mv. (= Solomon Islands)omschrijvingomschrijving
Samoa i Sisifo zie West-Samoa
Sanaa (= as-Sana`~)omschrijvingomschrijving
San Joséomschrijvingomschrijving
San Juanomschrijvingomschrijving
San MarinoSanmarineesSanmarinees
San Salvadoromschrijvingomschrijving
SantiagoSantiagoosSantiagoër
Santo Domingoomschrijvingomschrijving
Saoedi-Arabië zie Saudi-Arabië
Sao Tomé en Principe (= São Tomée e Principe)SantomeesSantomees
SappemeerSappemeers, ook SappemeerderSappemeerder
Sarajevoomschrijvingomschrijving
Sardinië (= Sardegna)Sardinisch, ook Sardisch(64)Sardiniër, ook Sard
SassenheimSassenheimsSassenheimer
Saudi-Arabië (= al-`Arabiyyah as-Sa`diyyah)Saudi-Arabisch en SaudischSaudiër en Saudi
ScandinaviëScandinavisch, ook ScandinaafsScandinaviër, ook Scandinaaf
SchaarbeekSchaarbeeksSchaarbekenaar
SchaesbergSchaesbergsSchaesberger
SchagenSchagens, ook SchagerSchagenaar, Schager
SchiedamSchiedams, ook SchiedammerSchiedammer
Schiermonnikoog (= Skiermuntseach)SchiermonnikoogsSchiermonnikoger
SchijndelSchijndelsSchijndelaar
SchildeSchildesSchildenaar
SchinnenSchinsomschrijving
Schleswig zie Sleeswijk
SchoonhovenSchoonhovensSchoonhovenaar
SchotenSchotensSchotenaar
Schotland (= Scotland)SchotsSchot
SchouwenSchouwsSchouwenaar
Schwarzwald zie Zwarte Woud
Schweiz zie Zwitserland
Scotland zie Schotland
Seeland (= Sjaelland)SeelandsSeelander
Senegal (= Sénégal)SenegaleesSenegalees
Seoel, SeoulSeoels, SeoulsSeoeler, Seouler
Servië (= Srbija)ServischServiër, ook Serf
Seychellen, de, mv. (= Seychelles)SeychelsSeycheller
Shqipëria zie Albanië
Siberië (= Sibir')SiberischSiberiër
Sicilië (= Sicilia)Siciliaans(65)Siciliaan
Sierra LeoneSierraleoonsSierraleoner
SileziëSilezischSileziër
SimpelveldSimpelvelds en SimpelvelderSimpelvelter
SingaporeSingaporeesSingaporees
Sint-Agatha-Berchem(66) Sint-Agatha-BerchemsSint-Agatha-Berchemmenaar
Sint-AmandsbergSint-AmandsbergsSint-Amandsbergenaar
Sint-AndriesSint-AndriesSint-Andriezenaar
Sint-EustatiusStatiaans(67)Statiaan
Sint-Genesius-Rode(68)Sint-Genesius-RoodsSint-Genesius-Rodenaar
Sint-GillisSint-GillisSint-Gillenaar
Sint-Helena (= Saint Helena)Sint-HeleensSint-Helener
Sint-Jans-Molenbeek(69)Sint-Jans-MolenbeeksSint-Jans-Molenbekenaar
Sint-Joost-ten-Node(70) Sint-Joosts, ook Sint-Joost-ten-NoodsSint-Joostenaar, ook Joost-ten-Nodenaar
Sint-Katelijne-Waver(71)Sint-Katelijne-Wavers, ook Sint-KatelijnsSint-Katelijne-Waveraar, ook Sint-Katelijnenaar
Sint-KruisSint-KruisSint-Kruizenaar
Sint-Lambrechts-Woluwe, ook Sint-Lambrechts(72)Sint-LambrechtsSint-Lambrechtenaar
Sint-MaartenSint-MaartensSint-Maartenaar
Sint-MichielsgestelSint-Michielsgestelsomschrijving
Sint-NiklaasSint-NiklaasSint-Niklazenaar
Sint-OedenrodeSint-OedenroodsSint-Oedenrodenaar
Sint-Pieters-Leeuw(73)Sint-Pieters-LeeuwsSint-Pieters-Leeuwenaar
Sint-Pieters-Woluwe, ook Sint-Pieters(74)Sint-PietersSint-Pieteraar
Sint-TruidenSint-TruidensSint-Truidenaar
Siracusa zie Syracuse
SittardSittards, ook SittarderSittarnaar, ook Sittardenaar, Sittarder
Sjaelland zie Seeland
Skiermuntseach zie Schiermonnikoog
Skopjeomschrijvingomschrijving
Skylge zie Terschelling
Sleeswijk (= Schleswig)Sleeswijks, ook SleeswijkerSleeswijker
SliedrechtSliedrechtsSliedrechtenaar, Sliedrechter
SlochterenSlochtersSlochtenaar
Slovakije, Slowakije(75) (= Slovensko)Slovaaks, Slowaaks75Slovaak, Slowaak75
Slovenië (= Slovenija)SloveensSloveen
Sneek (= Snits)Sneeks, ook SnekerSneker
Soedan zie ook Sudan (= Sd~n)SoedaneesSoedanees
SoestSoests, ook SoesterSoestenaar, ook Soesder
Sofia (= Sofija)SofiotischSofioot
Soignies zie Zinnik
Solomon Islands zie Salomonseilanden
Somalië (= as-Soomaliya)SomalischSomaliër
SomerenSomersSomeraar
South Africa zie Zuid-Afrika
Spanje (= España)SpaansSpanjaard
SpijkenisseSpijkenissesSpijkenissenaar
Srbija zie Servië.
Sri Lanka(76) (= Sr Lank~)SrilankaansSrilankaan
StadskanaalStadskanaals, ook Kanaalsteromschrijving, ook Kanaalster
Stanleyomschrijvingomschrijving
StaphorstStaphorsterStaphorstenaar, Staphorster
SteenbergenSteenbergsSteenbergenaar
SteenwijkSteenwijks, ook SteenwijkerSteenwijker
Steiermark zie Stiermarken.
SteinSteins, ook SteinerSteindenaar, Steinder
Stellingwerf(77)StellingswerfsStellingwerver
Stiermarken (= Steiermark)StiermarksStiermarker
StockholmStockholmsStockholmer
Straatsburg (= Strasbourg)StraatsburgsStraatsburger
Sucreomschrijvingomschrijving
Sudan zie ook Soedan (= Sd~n)SudaneesSudanees
Suid Afrika zie Zuid-Afrika
Suisse zie Zwitserland
Suomi zie Finland
SurinameSurinaamsSurinamer
SusterenSusterensSusterenaar
Suvaomschrijvingomschrijving
Sverige zie Zweden
Svizzera zie Zwitserland
SwazilandSwazischSwaziër
Syracuse (= Siracusa)Syracusisch, SyracusaansSyracuser, Syracusaan
Syrië (= Sryah)SyrischSyriër
T
Tadzjikistan (= Tojikiston)TadzjieksTadzjiek
Taipeiomschrijvingomschrijving
TaiwanTaiwaneesTaiwanees
Tallinnomschrijvingomschrijving
Tanzania(78)TanzaniaansTanzaniaan
Tar~bulus zie Tripoli
Tarente (= Taranto)TarentijnsTarentijn
Tasjkent (= Toskent)omschrijvingomschrijving
Tbilisiomschrijvingomschrijving
Tchad zie Tsjaad
TegelenTegels, ook TegelerTegelaar
Tegucigalpaomschrijvingomschrijving
Teheran (= Tehr~n)TeheraansTeheraner
TemseTemses, ook TemsTemsenaar
Terhulpen (= La Hulpe)TerhulpensTerhulpenaar
TerneuzenTerneusTerneuzenaar
Terschelling (= Skylge)Terschellings, ook TerschellingerTerschellinger
Tessel, TexelTessels, TexelsTesselaar, Texelaar
Thailand (= Prathet Thai)Thais, ook ThailandsThailander, ook Thai
Thimphuomschrijvingomschrijving
TholenThoolsTholenaar
Tibet (= Xizang)TibetaansTibetaan
TielTiels, ook TielerTielenaar
TieltTieltsTieltenaar
TienenTiensTienenaar
Tierra del Fuego zie Vuurland
TilburgTilburgs, ook TilburgerTilburger
TiranaTiraneesTiranees
TogoTogolees en TogoosTogolees en Togoër
Tojikiston zie Tadzjikistan
Tokelau-eilanden, de mv. (= Tokelau Islands)Tokelau-eilandsTokelau-eilander
Tokio (= Tokyo)TokioosTokioër
Tonga en Tonga-eilanden, de, mv.TongaansTongaan
TongerenTongersTongeraar en Tongenaar
TorhoutTorhoutsTorhoutenaar
Torino zie Turijn
Toscane (= Toscana)ToscaansToscaan
Toskent zie Tasjkent
Tournai zie Doornik
Triëst (= Trieste)Triësts, ook TriësterTriëster
Trinidad en Tobago(79) (= Trinidad and Tobago)omschrijvingomschrijving
Tripoli (= Tar~bulus)TripolitaansTripolitaan
Tsjaad (= 'Tchad)Tsjadisch Tsjadiër
Tsjechië (= eská)TsjechischTsjech
TubbergenTubbergsTubbergenaar, Tubberger
Tubeke (= Tubize)TubeeksTubekenaar
Tunesië (= Tnis)TunesischTunesiër
Tunis (= Tnis)omschrijvingomschrijving
Turijn (= Torino)TurijnsTurijner
Turkije (= Türkiye)TurksTurk, v. ook Turkin
Turkmenistan (= Türkmenistan)TurkmeensTurkmeen
Turks- en Caicos-eilanden, de, mv. (= Turks and Caicos Islands)omschrijvingomschrijving
TurnhoutTurnhoutsTurnhoutenaar
TuvaluTuvaluaansTuvaluaan
TwenteTwentsTwent en Twentenaar
U
Ubach over WormsUbachs, ook UbacherUbacher
UbbergenUbbergsUbberger
UdenUdensUdenaar
Uganda zie ook OegandaUgandeesUgandees
UithoornUithoornsUithoornaar en Uithorenaar
UkkelUkkelsUkkelaar
Ukrajina zie Oekraïne
Ulaanbaataromschrijvingomschrijving
Uligaomschrijvingomschrijving
`Um~n zie Oman
Umbrië (= Umbria)UmbrischUmbriër
Unie van Arabische Emiraten zie Verenigde Arabische Emiraten
United Kingdom zie Groot-Brittannië
United States of America zie Amerika
Ural zie Oeral
Urk Urks, ook UrkerUrker
UruguayUruguayaans en UrugueesUruguayaan en Uruguees
UtrechtUtrechts, ook UtrechterUtrechtenaar, Utrechter
Üzbekiston zie Oezbekistan
V
VaalsVaals, ook VaalzerVaalzer
Vaduzomschrijvingomschrijving
Vaiakuomschrijvingomschrijving
Valahia zie Walachijë
ValburgValburgsValburger
ValkenburgValkenburgs, ook ValkenburgerValkenburger
ValkenswaardValkenswaardsValkenswaarder
Vallettaomschrijvingomschrijving
The Valleyomschrijvingomschrijving
VanuatuVanuatuaansVanuatuaan
Vaticaanstad (= Città del Vaticano)Vaticaansomschrijving
VeendamVeendams, ook VeendammerVeendammer
VeenendaalVeenendaalsVeenendaler
VeghelVeghelsVeghelaar
VeldhovenVeldhovensVeldhovenaar
VelsenVelsens, ook VelserVelsenaar
Veluwe, deVeluws, ook VeluwerVeluwenaar
Venetië (= Venezia)(80)VenetiaansVenetiaan
VenezuelaVenezolaansVenezolaan
VenloVenloosVenloër, Venlonaar en Venloënaar
VenrayVenrays, ook VenrayerVenrayenaar, Venrayer
Verenigde Arabische Emiraten, de, mv. (= al-Im~r~t al-`Arabiyyah al-Muttahidah)omschrijvingomschrijving
Verenigde Staten zie Amerika
Verenigd Koninkrijk zie Groot-Brittannië
VerviersVerviersVerviersenaar
VeurneVeurns, VeurensVeurnaar en Veurenaar
VianenVianensomschrijving
Victoriaomschrijvingomschrijving
Vientiane (= Vieng Chan)omschrijvingomschrijving
Vietnam (= Viêt Nam)VietnameesVietnamees
Vilaomschrijvingomschrijving
Vilniusomschrijvingomschrijving
VilvoordeVilvoordsVilvoordenaar
Virgin Islands zie Britse Maagdeneilanden
Virgin Islands of the United States zie Amerikaanse Maagdeneilanden
Vlaanderen(81),(82)VlaamsVlaming, v. ook Vlaminge
VlaardingenVlaardings, ook VlaardingerVlaardinger
VlagtweddeVlagtweds, ook VlagtwedderVlagtwedder
VlielandVlielandsVlielander
VlijmenVlijmensVlijmenaar
VlissingenVlissings, ook VlissingerVlissinger
Vloesberg (= Flobecq)VloesbergsVloesbergenaar
Voeren en Voerstreek, deVoerensVoerenaar
VoerendaalVoerendaalsVoerendaler
Vogezen, de, mv. (= Vosges)VogezischVogeziër
VolendamVolendams, ook VolendammerVolendammer
VoorburgVoorburgsVoorburger
VoorschotenVoorschotensVoorschotenaar
VoorstVoorsts, ook VoorsterVoorstenaar
VorstVorstsVorstenaar
Vosges zie Vogezen
VriezenveenVriezenveensVriezenvener
VughtVughtsVughtenaar
Vuurland (= Tierra del Fuego)VuurlandsVuurlander
W
WaalreWaalresWaalrenaar
WaalwijkWaalwijksWaalwijker
Waasland, het en Land van Waas, hetWaas, ook WaaslandsWazenaar, ook Waaslander
Waasten (= Warneton)WaastensWaastenaar
Waddeneilanden, de, mv.WaddeneilandsWaddeneilander
WaddinxveenWaddinxveensWaddinxvener
WageningenWagenings, ook WageningerWageninger
Walachije (= Valahia)Walachs, ook WalachijsWalach, ook Walachijer
WalcherenWalchersomschrijving
Wallis en Futura (= Wallis et Futura)omschrijvingomschrijving
Wallonië (= Wallonie), ook Walenland, hetWaalsWaal, v. ook Walin
WaregemWaregemsWaregemmenaar
Waremme zie Borgworm.
Warneton zie Waasten.
Warschau (= Warszawa)WarschausWarschauer
WashingtonWashingtonsWashingtonner
WassenaarWassenaarsWassenaarder
WateringenWateringsWateringer
WaterlandWaterlandsWaterlander
Watermaal-Bosvoorde(83)Watermaal-BosvoordsWatermaal-Bosvoordenaar
WeertWeerts, ook WeerterWeertenaar, Weerter
WeespWeesps, ook WeesperWeesper
WellingtonWellingtonsWellingtonner
WemmelWemmelsWemmelaar
Wenen (= Wien)Weens, ook WenerWener, v. ook Wenerin
WerkendamWerkendamsWerkendammer
WervikWerviksWervikenaar, ook Wervikaan
WesterloWesterloosWestelaar
Westhoek, de, m.WesthoeksWesthoekenaar
Westland, hetWestlandsWestlander
West-Samoa (= Western Samoa/Samoa i Sisifo)West-SamoaansWest-Samoaan
WetterenWettersWetteraar
WevelgemWevelgemsWevelgemmenaar
Wezembeek-OppemWezembeeks, ook Wezembeek-OppemsWezembekenaar
Wien zie Wenen
WierdenWierdens, ook WierderWierdenaar
WieringenWierings, ook WieringerWieringer
Wieringermeer, deWieringermeersWieringermeerder
Wijchen(84)WijchensWijchenaar
Wijk bij DuurstedeomschrijvingWijkenaar
WillebroekWillebroeksWillebroekenaar
WillemstadWillemstadsWillemstatter
WilrijkWilrijksWilrijkenaar
WindhoekWindhoeksWindhoeker
WinschotenWinschotens, ook WinschoterWinschotenaar, Winschoter
WinterswijkWinterswijksWinterswijker
WoerdenWoerdensWoerdenaar
Woluwe(85)WoluwsWoluwenaar
WondelgemWondelgemsWondelgemmenaar
WormerWormersWormer
WormerveerWormerveers, ook WormerveerderWormerveerder
WoudrichemWoudrichemsWoudrichemmer
X
Xianggang zie Hongkong
Xizang zie Tibet
Y
al-Yam~n zie Jemen
Yamoussoukroomschrijvingomschrijving
Yangon zie Rangoon
Yaoundéomschrijvingomschrijving
Yarenomschrijvingomschrijving
Yerushalayim zie Jerusalem
Z
ZaandamZaandams, ook ZaandammerZaandammer
Zaan(kant), de, m.ZaansZaankanter
ZagrebZagrebsZagrebber
ZaïreZaïreesZaïrees
ZambiaZambiaansZambiaan
ZandvoortZandvoortsZandvoorter
ZaventemZaventemsZaventemmenaar
ZeelandZeeuwsZeeuw
ZeistZeists, ook ZeisterZeistenaar
ZeleZeelsZelenaar
ZelhemZelhems, ook ZelhemmerZelhemmer
ZelzateZelzaatsZelzatenaar
ZevenaarZevenaarsZevenaarder
ZevenbergenZevenbergens, ook ZevenbergsZevenbergenaar, Zevenberger
Zhongguo zie China
ZimbabweZimbabwaansZimbabwaan
Zinnik (= Soignies)ZinniksZinnikenaar
ZoetermeerZoetermeersZoetermeerder
ZonhovenZonhovensZonhovenaar
ZottegemZottegemsZottegemmenaar
Zuid-Afrika(86) (= Suid Afrika/South Africa)Zuid-AfrikaansZuid-Afrikaan
Zuid-BevelandZuid-Bevelands, ook Zuid-BevelanderZuid-Bevelander
zuidpoolgebied, het zie ook Antarcticaomschrijvingomschrijving
ZundertZundertsZundertenaar en Zundernaar
ZutphenZutphensZutphenaar
Zwarte Woud, het (= Schwarzwald)omschrijvingomschrijving
Zweden (= Sverige)ZweedsZweed
ZwevegemZwevegemsZwevegemmenaar
ZwijndrechtZwijndrechtsZwijndrechtenaar
Zwitserland (= Schweiz/Suisse/Svizzera)ZwitsersZwitser
ZwolleZwols, ook ZwollerZwollenaar

LITERATUUR bij de Lijst van aardrijkskundige namen en afleidingen daarvan:
Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands (1996), Dammer-Vos (1981), Donaldson (1981), Gabriël (1965), Van Haeringen (1951a), Van Hauwermeiren (1985), Sassen (1968; 1978-79), Smedts (1972), De Tollenaere (1985), Taalbeheersing iv/183-186.

1. Afrikaner is de vooral in Zuid-Afrika (zie aldaar) gebezigde benaming voor een blanke moedertaalspreker van het Afrikaans, de aldaar gesproken dochtertaal van het Nederlands.

2. Het adjectief alpien (ook: alpine) wordt gebruikt in de geologie en de geografie en aanverwante wetenschappen, bijv. de alpiene plooiing, de alpiene flora. Daarnaast komt voor: het alpine skiën. Een weinig gebruikelijke nevenvorm is alpijns. Voor het overige worden meestal samenstellingen met Alpen- gebruikt, bijv. Alpenclub, Alpenkraai, Alpenpas, enz.

3. Amerika is een gebruikelijke naam voor de Verenigde Staten als er geen onderscheid gemaakt hoeft te worden tussen dit land en het gehele continent.

4. Samenstellingen: Noord-Amerika, Midden-Amerika (ook: Centraal-Amerika), Zuid-Amerika, Latijns-Amerika (adjectief: Latijns-Amerikaans).

5. Afkorting: A'dam.

6. Samenstellingen: de Grote Antillen, de Kleine Antillen, de Nederlandse Antillen.

7. Afkorting: A'pen.

8. Maar met verkorte vorm: het Damster Diep.

9. Het gewone adjectief is Ardens, bijv. de Ardense hoogvlakte. De vorm Ardenner komt voor in min of meer vaste combinaties zoals Ardenner ham (naast: Ardense ham), Ardenner boterhamworst. Het adjectief Ardeens komt voor in regionaal taalgebruik (in België).

10. De Nederlandse vormen zijn weinig gebruikelijk.

11. In min of meer vaste combinaties komt Berliner voor, bijv. Berliner bollen, Berliner leverworst.

12. De spelling Boergondië enz. komt ook voor.

13. Het accent ligt op de eerste lettergreep van Brabant.

14. Samenstellingen: Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant.

15. Het accent ligt op de tweede lettergreep. De eerste lettergreep heeft een ee.

16. Het accent ligt op de laatste lettergreep.

17. De klemtoon ligt op de eerste lettergreep, de tweede e wordt als sjwa, de derde als ee uitgesproken.

18. De verbogen vorm van het adjectief wordt gespeld: -Guinese.

19. De taal wordt meestal aangeduid als (het) Estisch.

20. De eu wordt uitgesproken als in leuk.

21. Europeeër wordt gebruikt als specifieke aanduiding voor een uitgesproken voorstander van een verenigd Europa.

22. Deze laatste vorm is het meest gebruikelijk in het Caribische Nederlands.

23. De oi wordt uitgesproken als oo.

24. Men gebruikt ook wel de afleidingen van Engeland (zie aldaar) ter aanduiding van het hele Britse gebied, als geen onderscheid beoogd wordt met Schotland en/of Wales.

25. Samenstelling: Guatemala-stad (= Ciudad de Guatemala)

26. Deze laatste vorm is het meest gebruikelijk in het Caribische Nederlands.

27. In het Zweeds (minderheidstaal in Finland): Helsingfors.

28. Holland en de afleidingen daarvan worden ten onrechte ook in ruimere zin gebruikt als aanduiding van Nederland enz.

29. Samenstellingen: Noord-Holland, Zuid-Holland.

30. Men noemt de inwoners ook wel Magyaren (ev. Magyaar), bijv. in het land/de taal van de Magyaren.

31. De ui wordt uitgesproken als uu.

32. Samenstelling: Noord-Ierland.

33. Het gewone adjectief is Indiaas. Indisch wordt vooral gebruikt in historische zin als afleiding bij Voor-Indië (Brits-Indië), Achter-Indië of West-Indië, meer bepaald met betrekking tot Nederlands-Indië, bijv. een Indisch officier. Met combinaties als Indische mensen, een Indische (tegenover: een Indiase) worden mensen van gemengd Indonesisch-Europese afstamming aangeduid.

34. De afleidingen Indiaans en Indiaan betreffen de oorspronkelijke bewoners van Amerika.

35. De aanduiding voor het oude volk van Israël is de Israëlieten, ev. een Israëliet, het adjectief daarbij is Israëlitisch.

36. De afleidingen Italisch en Italiër betreffen het oude, antieke Italië. Dit komt nog voor in het Italische schiereiland (naast: het Italiaanse schiereiland).

37. De afleiding Japannees is minder gebruikelijk en komt vooral in regionale taal voor (met name in België). Als benaming voor de inwoners heeft deze vorm vaak een negatieve connotatie.

38. Samenstellingen: Noord-Jemen, Zuid-Jemen.

39. De Nederlandse vormen zijn weinig gebruikelijk.

40. Samenstellingen: Noord-Korea (= Choson), Zuid-Korea (= Han Kuk).

41. In Lotharingen, enz. ligt de klemtoon op de eerste lettergreep.

42. De klemtoon ligt op de tweede lettergreep.

43. De taal wordt gewoonlijk aangeduid als het Maleis.

44. De vorm Maltezer (adjectief en substantief) wordt vooral in historische zin gebruikt.

45. Samenstelling: Mexico-stad (= Ciudad de México).

46. De eerste vorm is de benaming van de staatkundige entiteit, de tweede van het gebied.

47. De taal wordt meestal aangeduid als het Mongools. Een vrouwelijke inwoner is een Mongoolse. Ter aanduiding van een lid van het Mongoolse ras wordt de vorm Mongool gebruikt.

48. De vormen Moskovitisch en Moskoviet kunnen ook gebruikt worden om naar het oude vorstendom Moskou te verwijzen, de eerstgenoemde vormen niet.

49. Gewoonlijk wordt de Duitse naam gebruikt, met als afleidingen Münsters en Münsteraar, Münsteraner.

50. Sinds 1989 naam van het vroegere Birma.

51. De van Birma afgeleide vormen Birmees en Birmaan(s) worden nog veel gebruikt.

52. In plaats van de Nederlandse vormen gebruikt men ook wel de Duitse naam en afleidingen daarvan.

53. De combinatie oi wordt uitgesproken als oo.

54. De combinatie oi wordt uitgesproken als oo.

55. Gewoonlijk gebruikt men de Duitse naam en vormt men afleidingen daarvan.

56. Samenstelling: Panama-stad (= Ciudad de Panamá).

57. Voor de afzonderlijke gebiedsdelen zijn de inwonersnamen respectievelijk Papoea (ook: Papoe, Papoeaër) en Nieuw-Guineeër. De adjectieven zijn respectievelijk Papoeaas (ook: Papoes) en Nieuw-Guinees (verb. Nieuw-Guineese).

58. Samenstelling: Frans-Polynesië (= la Polynésie française).

59. De afleidingen worden ook in een ruimere, historische, betekenis gebruikt: de Romeinen, het Romeinse rijk. Met betrekking tot de katholieke godsdienst is als adjectief rooms gebruikelijk, bijv. rooms-katholiek, en in vaste verbindingen: het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie.

60. Afkorting: R'dam.

61. Samenstelling: Wit-Rusland (= Belarus).

62. Samenstelling: Nedersaksen (= Niedersachsen).

63. Met betrekking tot de bewoners van Oost-Nederland gebruikt men ook wel de afleidingen Sassisch (het Sassisch), Sas (mv. Sassen).

64. Voor de oude volksstam die op Sardinië leefde kunnen als afleidingen worden gebruikt: Sardijns, Sardijn.

65. Met betrekking tot de oudheid: Sicilisch, Siciliër.

66. Ook kortweg Berchem (zie aldaar).

67. De afleidingen Sint-Eustatiaans en Sint-Eustatiaan zijn weinig gebruikelijk.

68. Ook kortweg: Rode.

69. Meestal kortweg: Molenbeek.

70. Ook kortweg: Sint-Joost.

71. Ook kortweg: Sint-Katelijne.

72. Meestal kortweg: Woluwe (zie aldaar).

73. Ook kortweg: Leeuw.

74. Meestal kortweg: Woluwe (zie aldaar).

75. De vormen met -v- zijn gebruikelijker in België, die met -w- in Nederland.

76. Ook de oude naam Ceylon en de daarvan afgeleide vormen worden nog wel gebruikt; zie aldaar.

77. Samenstellingen: Oost-Stellingwerf, West-Stellingwerf.

78. Het accent ligt op de i, bij de afleidingen op de laatste lettergreep.

79. Voor de afzonderlijke gebiedsdelen zijn de afleidingen respectievelijk Trinidads, Trinid(i)aans Trinidadder, Trinid(i)aan en Tobagaans Tobagaan.

80. De Nederlandse vormen hebben zowel betrekking op de stad als op de provincie (Veneto).

81. Samenstellingen: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen, Frans-Vlaanderen.

82. De naam Vlaanderen wordt zowel gebruikt als (officiële) aanduiding voor het hele noordelijke deel van het federale België als voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen alleen. In het laatste geval kan men regionaal ook het meervoud (de beide) Vlaanders en, in formele taal, (de beide) Vlaanderen gebruiken. Ten slotte kan Vlaanderen ook in historische zin gebruikt worden, bijv. het graafschap Vlaanderen.

83. Ook kortweg: Watermaal, met als afleidingen Watermaals en Watermalenaar.

84. De ij wordt uitgesproken als ie.

85. Samenstellingen: Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe.

86. Zie ook de opmerking bij Afrika. Het adjectief Zuid-Afrikaans wordt buiten Zuid-Afrika ten onrechte ook wel gebruikt ter aanduiding van de taal die Afrikaans heet.