Versie 1.3


Dit is de oude versie van de e-ANS. Deze site zal op een gegeven moment worden opgeheven. De nieuwe e-ANS vindt u hier.

De E-ANS is de elektronische versie van de tweede, herziene editie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (kortweg: de ANS), die in 1997 verschenen is.
Meer informatie over de ANS...
Informatie over het gebruik van de E-ANS...

 

Het woord

Klanken - letters - woorden
Het werkwoord (verbum)
Het substantief (zelfstandig naamwoord)
Het lidwoord (artikel)
Het voornaamwoord (pronomen)
Het adjectief (bijvoeglijk naamwoord)
Het telwoord (numerale)
Het bijwoord (adverbium)
Het voorzetsel (de prepositie)
Het voegwoord (de conjunctie)
Het tussenwerpsel (de interjectie)
Woordvorming
Aardrijkskundige namen en afleidingen daarvan

De constituent

De constituent: algemeen
De naamwoordelijke constituent
De adjectivische constituent
De bijwoordelijke constituent
De voorzetselconstituent
De werkwoordelijke (verbale) constituent

De zin

De zin: algemeen
De zinsdelen
Woordvolgorde in de zin
Actieve en passieve zinnen
Soorten zinnen naar de communicatieve functie

Algemene verschijnselen

De nevenschikking: algemeen
Gewone vormen van nevenschikking
Bijzondere vormen van nevenschikking
De samentrekking
Modaliteit
Negatie
Aspectualiteit
Voor nadere informatie en vragen m.b.t. de E-ANS kunt u contact opnemen met de ANS-redactie, bij wie u ook terecht kunt met gesignaleerde fouten, op- en aanmerkingen.
(Noot: Vragen m.b.t. grammaticale kwesties en verzoeken om taalkundig advies kunnen wij helaas NIET in behandeling nemen.)
Tevens willen we u wijzen op het bestaan van een website over de ANS.

Concept en uitwerking: P.A. Coppen, W. Haeseryn, F. de Vriend
Copyright vormgeving © 2002: P.A. Coppen, W. Haeseryn, F. de Vriend
Copyright inhoud © 2002: Stichting ANS
De totstandkoming van de E-ANS werd gefinancierd door
de Faculteit der Letteren van de RU Nijmegen en de Nederlandse Taalunie.