De Elektronische ANS (E-ANS)

Online versie van de E-ANS
Wat is de Elektronische ANS?
Waarom een Elektronische ANS?
Specificaties
Samenwerkingsverbanden

 

Wat is de Elektronische ANS?

De Elektronische ANS (kortweg de E-ANS) is de on line raadpleegbare versie van de ANS. De E-ANS moet voor de gebruiker de toegankelijkheid van de tweede editie van de ANS uit 1997 aanzienlijk verhogen. Daarnaast moet de E-ANS voor de redactie het elektronische beheer van het ANS-materiaal mogelijk maken.

De Elektronische ANS werd ontwikkeld aan de Afdeling Nederlandse taal en cultuur en de Afdeling Taal en Spraak van de Radboud Universiteit Nijmegen in Nederland. De uitvoerders waren:

 • dr. P.A. Coppen (Afdeling Taal & Spraak)
 • dr. W. Haeseryn (Afdeling Nederlandse taal en cultuur)
 • drs. F. de Vriend (Afdeling Nederlandse taal en cultuur).

Het project werd gefinancierd door de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit en de Nederlandse Taalunie.

Sinds 18 september 2012 is versie 1.3 van de E-ANS raadpleegbaar. We zijn ten zeerste in uw ervaringen met de Elektronische ANS geïnteresseerd. Uw op- en aanmerkingen kunt u kenbaar maken aan de ANS-redactie, die u desgewenst ook graag nadere informatie met betrekking tot de Elektronische ANS zal verschaffen.

 

Waarom een Elektronische ANS?

Het gebruikersaspect

Het is in de eerste plaats de bedoeling door een optimaal gebruik van de mogelijkheden van elektronisch publiceren (in zogenaamd hypertextformaat) de toegankelijkheid van het ANS-materiaal zoals dat nu bestaat voor de verschillende beoogde doelgroepen te verhogen. Dat kan onder meer:
 • door gebruik te maken van hypertextverwijzingen, zodat de gebruiker gemakkelijk door de teksten heen kan springen en naar behoefte een andere ordening in het materiaal kan aanbrengen;
 • door extra zoekmogelijkheden in te bouwen (bijv. meer indices);
 • door met meerdere vensters te werken waardoor bijv. naar believen verschillende soorten informatie naast elkaar gezet kunnen worden;
 • door in de toekomst verschillende versies te maken (beknopt, uitgebreid, zeer uitgebreid), zodat de gebruiker een bepaald niveau kan kiezen;
 • door in de toekomst koppelingen te maken met andere bestanden (bijv. databanken, een valentiewoordenboek).

Op deze manier moet de E-ANS een meerwaarde krijgen ten opzichte van de gedrukte ANS, de zogenaamde folioversie.

Het redactieaspect

Ten tweede moet het project in het vervolg het elektronische beheer van het ANS-materiaal mogelijk maken. Het is weliswaar de bedoeling te vertrekken vanuit de huidige ANS, maar de elektronische versie moet de basis vormen voor de verdere bewerking én uitbreiding van het materiaal. Voordelen van een elektronische versie zijn onder meer:
 • er kunnen sneller en vaker updates (van paragrafen of complete hoofdstukken) beschikbaar gesteld worden;
 • het materiaal kan gemakkelijker aangevuld worden ('upgrading');
 • er kunnen gemakkelijker producten afgeleid worden voor specifieke doelgroepen (in deelbestanden: 'spin-offs').

 

Specificaties

De originele lay-outcodering in WordPerfect is automatisch geconverteerd naar een inhoudelijke, rijkere XML-codering (up-conversion). Het is de bedoeling dat de redactie van de E-ANS zich verder baseert op dit in XML gecodeerde moederbestand.

De overstap naar XML brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo is een in XML gecodeerd bestand binnen het redactionele proces aanzienlijk beter te onderhouden. Met XML Linking is het bijvoorbeeld mogelijk de verwijzingen documentextern te definiëren. Ook is de redactie met XML beter in staat de informatie mediumneutraal op te slaan waardoor ze gemakkelijker naargelang van de behoefte uit verschillende publicatievormen en -mogelijkheden (elektronisch of in druk) kan kiezen.
Meer informatie over het toepassen van XML bij de E-ANS kunt u vinden in de publicatie 'Een elektronische ANS in XML-formaat'.

De gebruikers wordt de E-ANS aangeboden in HTML-formaat.

 

Samenwerkingsverbanden

Het project 'Elektronisering van de ANS' participeert sinds eind 1998 in een samenwerkingsverband met andere projecten die een elektronische beschikbaarstelling van grammaticale informatie beogen, namelijk de Modern Grammar of Dutch (MGD) (UvT) en het project SynCom (UU en UvT). Doel van dat samenwerkingsverband is te komen tot een afstemming op elkaar en zo mogelijk een parallelle en gezamenlijke ontwikkeling van de respectieve elektronische documenten, waardoor een koppeling en uitwisseling van informatie vergemakkelijkt moet worden.

Zoals eerder opgemerkt werd, is een van de voordelen van elektronisch publiceren dat er gemakkelijk koppelingen aangebracht kunnen worden met andere (ook externe) bestanden. In het kader van het genoemde samenwerkingsverband is daarom een apart terminologieproject opgezet met als doelstelling het ontwikkelen van een basisbegrippenapparaat voor de grammaticabeschrijving dat toegankelijk moet zijn voor een zo breed mogelijke gebruikersgroep. Hiertoe moeten de variatie en overeenkomsten in de gebruikte terminologieën van de bestaande naslagwerken, lijsten en lexicons worden geïnventariseerd. Een eerste concreet resultaat van dat project is de on line raadpleegbare TermenBank, die een (vooralsnog beperkt) aantal grammaticale termen van de ANS en de MGD bevat. (Noot: De TermenBank is alleen te bekijken met Internet Explorer 5.0 of hoger.) Auteurs van deze eerste versie van de TermenBank zijn:

 • drs. C. Schelfhout (Afdeling Taal & Spraak)
 • K. Vis (Afdeling Taal & Spraak).


[ Naar het begin van deze pagina ]

Laatste wijziging op 17 september 2012 door Walter Haeseryn.