Publicaties

Publicaties over de ANS (folioversie)
Publicaties over de E-ANS
Aanvullende literatuur vanaf 1995

 

Publicaties over de ANS (folioversie)

De volgende bijdragen bevatten een toelichting bij de opzet van de herziene editie van de ANS uit 1997:
 • Haeseryn, Walter (1997), 'De gebruikswaarde van de ANS voor tekstschrijvers, taaltrainers en taaladviseurs.' In: Tekst[blad] 3, nr. 4, 50-55.
 • Haeseryn, Walter (1999), 'Nadenken over taalvariatie en taalnormen met de herziene ANS.' In: Nederlands van Nu 47, nr. 1, 15-20.
 • Toorn, M. C. van den (1997), 'Taalkunde is ook een vak. Enkele overwegingen bij een nieuwe ANS.' In: Onze Taal 66, nr. 9, 212-214.

Tot nog toe zijn de volgende recensies en besprekingsartikelen verschenen:

 • Baetsen, Marga (1998), 'De ANS en de kunst van het veterstrikken.' In: De talen 114, nr. 9, 322-325.
 • Balk-Smit Duyzentkunst, Frida (1997), 'ANS: spraakkunst en tegenspraakkunst.' In: Onze Taal 66, nr. 11, 288-289.
 • Belle, W. Van (2000), 'Het project 'Nederlandse Grammatica voor Franstaligen.' In: Neerlandica extra muros 38, nr. 1, 29-35.
 • Bennis, Hans (1998), 'Waar is het werkwoord? Deel IV: ANS en Hans op avontuur.' In: Nederlandse Taalkunde 3, nr. 3, 195-207.
 • Blink, Pieter van den (1997), 'Correct taalgebruik, wat is dat? Wie bepaalt dat?' In: Trouw, 14 november 1997.
 • Blom, M.C. & M.E. Verburg (1997), 'Geen grammatica voor beginners. Nieuwe ANS blijft moeilijk toegankelijk voor het brede publiek.' In: Het Financieele Dagblad, 8 en 10 november 1997, p. 2.
 • Broekhuis, Hans & Henk van Riemsdijk (1998), ' Een grammatica voor taalkundigen: A Modern Grammar of Dutch.' In: Nederlandse Taalkunde 3, nr. 3, 282-290.
 • Bruycker, Gilbert de & René Haeseryn (1998), 'Haeseryn, W., K. Romijn, G. Geerts, J. De Rooij et M. Van den Toorn: Algemene Nederlandse Spraakkunst (Grammaire générale du néerlandais).' In: Babel (Revue internationale de la traduction/International Journal of Translation) 44, nr.4, 359-362.
 • Claes, Bavo (1997), 'Heeft Ans gesnuifd? De 'Algemene Nederlandse Spraakkunst' herzien en aangevuld.' In: De Morgen, 26 december 1997.
 • Claessens, Anton (1998), 'De vernieuwde ANS.' In: Ons Erfdeel 41, 303-306.
 • Debrabandere, Peter (1998), 'De nieuwe ANS.' In: Nederlands van Nu 46, nr. 1, 3-5.
 • Geens, Rita (1999), 'De ondertussen-al-weer-niet-meer-zo-nieuwe ANS.' In: TT-M Cahier, nr. 8, 23-29. (Mercator Hogeschool Gent)
 • Heijden, Emmeken van der (2001), 'De ANS in het buitenland: over anderstalige inbreng in de ANS.' In: Neerlandica extra muros 39, nr. 2, 1-8.
 • Koenen, Liesbeth (1998), 'Bent u daar nog? Nieuwe editie van 'ANS' niet toegankelijk voor breed publiek.' In: NRC Handelsblad, 24 januari 1998, W&O, p. 3.
 • Leclercq, Robert (1999), 'De ANS, een grammatica in discussie.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 115, nr. 2, 160-163.
 • Leclercq, Robert (2000), 'De ANS en de verbale valentie.' In: Neerlandica extra muros 38, nr. 3, 25-31.
 • Pekelder, Jan (2002), 'De ANS en France. Van regelgerichte naar itemgerichte grammatica's Nederlands?'. In: Hiligsmann, Philippe & Elisabeth Leijnse (red.), n/f. Huidige tendensen in het nvt-onderwijs en -onderzoek, nr. 1, 67-76.
 • Permentier, Ludo (1997), 'Nieuwe spraakkunst toegankelijk voor leken. Tweede editie ANS grondig herzien.' In: De Standaard, 9 november 1997, p. 9.
 • Reker, Siemon (1997), 'ANS: een spraakkunst voor volwassen gebruikers.' In: [DGP-bladen], 6 november 1997.
 • R(os), B(ea) (1997), 'Nederlanders vinden 'hun hebben' nog steeds fout.' In: KUnieuws, 7 november 1997.
 • Salet, Mick (1997), 'De angst voor als.' In: De Gelderlander, 31 oktober 1997, p. 2.
 • Salverda, Reinier (1998a), 'De nieuwe ANS.' In: Neerlandica extra muros 36, nr. 3, 1-10.
 • Salverda, Reinier (1998b), 'Over de dubbelfunctie van de ANS. Internationaliseringsperspectieven voor de Nederlandse taalkunde.' In: Nederlandse Taalkunde 3, nr. 3, 262-281.
 • Santen, Ariane van (1998), 'Nemen we de ANS op haar Woord? Over de morfologie in de ANS.' In: Nederlandse Taalkunde 3, nr. 3, 183-194.
 • Schryver, Johan De (1999), 'Hoe tolerans is tante Ans? Over de normativiteit van de Algemene Nederlandse Spraakkunst.' In: Cajot, José e.a. (red.), Bedrijfsbeheer & taalbedrijf. Jubileumboek 30 jaar VLEKHO, Brussel, 381-398. (Hogeschool voor Wetenschap en Kunst/Vlaamse Economische Hogeschool)
 • Snel Trampus, Rita D. (1999), 'De ANS in Triëst.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 115, nr. 2, 158-160.
 • Stam, A. (1997), 'ANS is dikker én anders geworden. Vernieuwde grammatica maakt taaladviesdiensten niet overbodig.' In: Reformatorisch Dagblad, 14 november 1997.
 • Vandeweghe, Willy (1998), 'Bijzinstypes en onderschikking in de nieuwe ANS.' In: Nederlandse Taalkunde 3, nr. 3, 208-223.
 • Vandeweghe, Willy (1999), 'De nieuwe ANS tegen het licht gehouden.' In: TT-M Cahier, nr. 8, 31-44. (Mercator Hogeschool Gent)
 • Vandeweghe, Willy (2001), 'ANS: over de moeilijke relatie tussen beschrijving en theorie.'In: Vandeweghe, Willy e.a. (red.), Polyfonie. Opstellen voor Paul Van Hauwermeiren, Gent, 202-209. (Mercator Hogeschool Gent)
 • Velde, Hans van de (1998), 'Norm en variatie.' In: Nederlandse Taalkunde 3, nr. 3, 253-261.
 • Verhagen, Arie (1998), 'Een omkering van volgorde?' In: Nederlandse Taalkunde 3, nr. 3, 224-236.
 • Vismans, Roel (1999), 'Een Engelse visie op de ANS.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 115, nr. 2, 163-165.
 • Wenzel, Veronika (2001), 'De ANS in het buitenland: modaliteit en het Nederlands als vreemde taal.' In: Neerlandica extra muros 39, nr. 1, 15-22.
 • Wouden, Ton van der (1998), 'Dat had niet zo gehoeven. Modaliteit en negatie in de nieuwe ANS.' In: Nederlandse Taalkunde 3, nr. 3, 237-252.

 

Publicaties over de E-ANS

Een bespreking van de E-ANS is:

Publicaties over de ontwikkeling van de E-ANS zijn:

 • Vriend, F. de, P.A. Coppen & W. Haeseryn (2002), 'Using Grammatical Description as a Metalanguage Resource.' In: Rodríguez, Manuel Gonzáles & Carmen Suárez Araujo (eds.), Proceedings LREC 2002. Third International Conference on Language Resources and Evaluation (Las Palmas de Gran Canaria, May 2002) Vol. III, 1085-1089.
 • Vriend, Folkert de (2000), 'Een elektronische ANS in XML-formaat.' In: STDH Nieuwsbrief 12, juni 2000, 7-10. (Stichting Tekstcorpora en Databestanden in de Humaniora)
 • Vriend, Folkert de (1999), 'Naar een elektronische ANS. Vooronderzoek naar ergonomische aspecten en implementatie.' (Doctoraalscriptie KU Nijmegen)
 • Coppen, Peter-Arno & Walter Haeseryn (1998), 'Elektronisering van de ANS.' In: Nederlandse Taalkunde 3, nr. 3, 291-297.

Aanvullende literatuur vanaf 1995

De volgende bijdragen zullen worden gebruikt om de E-ANS te actualiseren:

 • Ackema, Peter (2000). 'Botsende voegwoorden: een syntactisch OCP-effect?'. In: Nederlandse Taalkunde 5, nr. 3, p. 244-249.
 • Appel, René (1995). 'Acrohomoniemen'. In: Onze Taal 64, nr. 7/8, p. 168-169.
 • Arfs, Mona (2007a). 'Rood of groen? De interne woordvolgorde in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen in Nederlandse bijzinnen'. In: Fenoulhet, Jane et al. (red.), Neerlandistiek in contrast. Bijdragen aan het Zestiende Colloquium Neerlandicum (Gent, augustus 2006). Amsterdam, Rozenberg Publishers, pp. 223-245.
 • Arfs, Mona (2007b). Rood of groen? De interne woordvolgorde in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen met een voltooid deelwoord en een hulpwerkwoord in bijzinnen in het hedendaags Nederlands. (Proefschrift Göteborgs Universitet). Göteborger germanistische Forschungen 49. Göteborg, Acta Universitatis Gothoburgensis.
 • Audring, Jenny (2006a). 'Genusverlies en de betekenis van voornaamwoorden.' In: Hüning, Matthias et al. (red.), Nederlands tussen Duits en Engels. Handelingen van de workshop op 30 september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin. Leiden, SNL, pp. 71-88.
 • Audring, Jenny (2006b). 'Pronominal gender in Spoken Dutch'. In: Journal of German Linguistics 18, nr. 2, p. 85-116.
 • Audring, Jenny (2008). 'Mijn hart, die klopte in mijn keel. Taalevolutie in voornaamwoorden'. In: Onze Taal 77, nr. 10, p. 278-279.
 • Audring, Jenny & Booij, Geert (2009). 'Genus als probleemcategorie'. In: Taal en Tongval themanummer 22, p. 13-37.
 • Auwera, Johan van der & Bultinck, Bert (2000). 'Over de infinitief, de lange en de korte.' In: Gillis, Steven, Nuyts, Jan & Taeldeman, Johan (red.), Met taal om de tuin geleid. Een bundel opstellen voor Georges De Schutter ter gelegenheid van zijn pre-emeritaat. Antwerpen, Universiteit Antwerpen, pp. 379-385.
 • Baayen, R. Harald & Neijt, Anneke (1999). 'De productiviteit van -heid. Een onderzoek naar contextfactoren en verschillen in betekenis.' In: Theissen, Siegfried & Hiligsmann, Philippe (red.), Morfologiedagen 1997. Handelingen van het colloquium aan de Université de Liège op 23 en 24 september 1997. Luik, Université de Liège (Vakgroep Nederlands), pp. 13-28.
 • Barbiers, Sjef (2001). 'Adjectieven voor taalkundigen. H. Broekhuis, Adjectives and Adjective Phrases. Modern Grammar of Dutch Occasional Paper 2'. In: Nederlandse Taalkunde 6, nr. 2, p. 133-148.
 • Barbiers, Sjef & Bennis, Hans (2010). 'De plaats van het werkwoord in zuid en noord.' In: Caluwe, Johan de & Keymeulen, Jacques van (red.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde – Academia Press, pp. 25-42.
 • Bart, Peter van (1998). 'Een spellings- en taalkundige analyse. Het weglatingsstreepje opnieuw bekeken'. In: Tekst[blad] 4, nr. 2, p. 43-45.
 • Beelen, Hans (2004). 'Van leenwoord tot inheemse nieuwvorming. De herkomst van neoklassieke composita op –cratie'. In: neerlandistiek.nl 04, nr. 2.
 • Beheydt, L. (2000). 'Transfer van gemarkeerde constructies'. In: Leuvense Bijdragen 89, nr. 1-2, p. 43-58.
 • Beliën, Maaike (2006). 'Uit: meer plaats dan pad.' In: Boogaart, Ronny et al. (red.), Tussen semantiek en pragmatiek (= Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 24). Amsterdam/Münster, Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen, pp. 25-35.
 • Belle, William van (1999). '”Immers”, “overigens”en “trouwens”en hun equivalenten in het Frans'. In: Le langage et l'Homme 34, nr. 1, p. 73-84.
 • Belle, William van (2000a). 'Het project 'Nederlandse Grammatica voor Franstaligen''. In: NEM 38, nr. 1, p. 29-35.
 • Belle, William van (2000b). 'Het project 'Nederlandse Grammatica voor Franstaligen''. In: Leuvense Bijdragen 89, nr. 1-2, p. 7-18.
 • Belle, W. van & Pelt, S. van (2000). 'De bepaling van gesteldheid bij het object en haar equivalenten in het Frans'. In: Leuvense Bijdragen 89, nr. 1-2, p. 277-288.
 • Bennis, Hans (1997). 'Voegwoordvariaties.' In: Santen, Ariane van & Wal, Marijke van der (red.), Taal in tijd en ruimte. Voor Cor van Bree bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Taalkunde en Taalvariatie aan de Vakgroep Nederlands van de Rijksuniversiteit Leiden. Leiden, SNL, blz. 353-364.
 • Bennis, Hans (1998). 'Waar is het werkwoord? Deel IV: ANS en Hans op avontuur'. In: Nederlandse Taalkunde 3, nr. 3, p. 195-207.
 • Bennis, Hans (2009). 'Scheidbaar samengesteld werkwoord of toch niet?' In: Boogaart, Ronny et al. (red.), Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. Leiden, Stichting Neerlandistiek Leiden, pp. 15-26.
 • Bergen, Geertje van, Stoop, Wessel, Vogels, Jorrig & Hoop, Helen de (2011). 'Leve hun! Waarom hun nog steeds hun zeggen'. In: Nederlandse Taalkunde 16, nr. 1, p. 2-29.
 • Bezooijen, Renée van, Smeets, Ine & Berg, Rob van den (2005). 'Aanspreekvormen in het grensgebied van Zeeuws-Vlaanderen: convergentie of divergentie?'. In: Taal en Tongval 57, nr. 2, p. 185-201.
 • Biesebeek, Hanneke te (2004). 'Een corpusgerelateerd onderzoek naar topicdrop in het Nederlands'. In: TABU 33, nr. 1-2, p. 1-26.
 • Blom, A. (1995). 'Het ondoorgrondelijk(e) bijvoeglijk(e) naamwoord'. In: Onze Taal 64, nr. 4, p. 82-84.
 • Boef, Eefje (2008). 'Variatie in Nederlandse lange-afstandsrelatieven'. In: Taal en Tongval 60, nr. 2, p, 90-121.
 • Boer, Minnie G. de (2001). 'Anaforisch degene'. In: Nederlandse Taalkunde 6, nr. 4, p. 290-305.
 • Boogaart, Pieter uit den (1999). 'Welgekweld. De onbegrensde mogelijkheden van wel'. In: Onze Taal 68, nr. 11, p. 298-301.
 • Boogaart, Ronny (2006). '“Het is te zien hoe dat je het ziet.”De modale infinitief in Nederland en België.' In: Boogaart, Ronny et al. (red.), Tussen semantiek en pragmatiek (= Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 24). Amsterdam/Münster, Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen, pp. 37-50.
 • Boogaart, Ronny, Byloo, Pieter, Diepenveen, Janneke, Janssen, Theo & Nuyts, Jan (2007). 'Modale verschillen tussen België en Nederland in het CGN'. In: Nederlandse Taalkunde 12, nr. 3, p. 236-250.
 • Booij, Geert (1996). 'Tussen woord en woordgroep'. In: Onze Taal 65, nr.11, p. 287-289.
 • Booij, Geert & Santen, Ariane van? (1998). Morfologie: De woordstructuur van het Nederlands. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Boxtel, Sonja van, Coppen, Peter-Arno & Bongaerts, Theo (2003). 'Veel is (er) nog onduidelijk gebleken. Factoren in de keuze voor vervangende subjecten in het Nederlands'. In: Nederlandse Taalkunde 8, nr. 3, p. 181-198.
 • Braecke, Chris (1997). 'Objects, topics and “topicalization”in English, French and Dutch expository prose'. In: Leuvense Bijdragen 86, nr. 4, p. 489-512.
 • Bredschneijder, Martijn (1999). 'Reeksvorming: initiële coördinatie in het Nederlands'. In: TABU 29, nr. 1, p. 1-20.
 • Bree, Cor van (2010). 'Adpositionele constructies in het Nederlandse (en Friese) taalgebied.' In: Caluwe, Johan De & Keymeulen, Jacques Van (red.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde – Academia Press, pp. 613-628.
 • Bree, Cor van & Hee, Jeroen van der (2003). 'Conditioneel al (2)'. In: Taal en Tongval 55, p. 124-137.
 • Broekhuis, Hans (1997), 'Attributief en predikatief gebruikte deelwoorden.' In: Elffers-van Ketel, E.H.C., Horst, J.M. van der & Klooster, W.G. (red.), Grammaticaal spektakel. Artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, Vakgroep Nederlandse Taalkunde UvA, pp. 23-35.
 • Broekhuis, Hans (2004). 'Het voorzetselvoorwerp'. In: Nederlandse Taalkunde 9, nr. 2, p. 97-131.
 • Broekhuis, Hans (2007). 'Worstelen met het voorzetselvoorwerp: opmerkingen bij Ina Schermer-Vermeers artikel'. In: Nederlandse Taalkunde 12, nr. 4, p. 351-365.
 • Broekhuis, Hans (2013). 'The syntactic analysis of the Dutch absentive construction'. In: Nederlandse Taalkunde 18, nr. 1, p. 87-97.
 • Broekhuis, Hans & Strang, Anke (1996). 'De partitieve genitiefconstructie'. In: Nederlandse Taalkunde 1, nr. 3, p. 221-238.
 • Byloo, Pieter, Nuyts, Jan & Auwera, Johan van der (2010), 'Beter en best.' In: Caluwe, Johan De & Keymeulen, Jacques Van (red.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde – Academia Press, pp. 93-109.
 • Bruyn, Bert le (2012). 'Constructieve vragen'. In: Nederlandse Taalkunde 17, nr. 2, p. 268-275.
 • Cajot, José (2000). 'Um-infinitive: Constructies om nooit te vergeten – des constructions ? retenir. Beitrag zu einder kontrastiven deutsch-niederländischen Grammatik'. In: Germanistische Mitteilungen 52 (Gelebte Sprache. Beiträge zur Sprachwissenschaft. Pierre Hessmann zum 65. Geburtstag), p. 61-
 • Caluwe, Johan de (1995). 'Categoriale polysemie en familiegelijkenis. Deverbaal –er revisited'. In: TABU 25, nr. 1, p. 3-13.
 • Caluwe, Johan de (2000). 'Verdwalen in de doolhof van de bureaucratie: Metaforische extensies van explicatieve van-bepalingen.' In: Gillis, Steven, Nuyts, Jan & Taeldeman, Johan (red.), Met taal om de tuin geleid. Een bundel opstellen voor Georges De Schutter ter gelegenheid van zijn pre-emeritaat. Antwerpen, Universiteit Antwerpen, pp. 115-126.
 • Caluwe, Johan de (2004). 'De converterende kracht van partikels bij de vorming van nieuwe Nederlandse werkwoorden.' In: Caluwe, Johan De et al. (red.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde – Academia Press, pp. 257-266.
 • Caluwe, Johan de & Santen, Ariane van (2001). Gezocht: functiebenamingen (M/V). Wegwijzer voor vorming en gebruik van Nederlandse functiebenamingen. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Canegem-Ardijns, Ingrid van (2003). 'Tang- en extrapositieconstructies bij adjectieven met een voorzetselvoorwerp'. In: Leuvense Bijdragen 92, nr. 3-4, p. 215-222.
 • Canegem-Ardijns, Ingrid van & Belle, William van (2004).'Pronominal adverbs based on adpositions of direction? in Dutch: formation and splitting'. In: Belgian Journal of Linguistics 18, p. 115-143.
 • Cohen, Harry (1997b). 'Van derdewereldwinkel tot postmoderniteit. Over samenstelling en afleiding'. In: Onze Taal 66, nr. 6, p. 149-151.
 • Cohen, Harry (1998). 'Taalkundige kleinigheden'. In: Nederlands van Nu 46, p. 34-35.
 • Colleman, Timothy (2000a). 'De toekomstaanduiders van het Nederlands'. In: Nederlands van Nu 48, nr. 5, p. 86-88.
 • Colleman, Timothy (2000b). 'Zullen, gaan of presens. Een verkennend corpusonderzoek naar de toekomstaanduiders in het (Belgische) Nederlands.' In: Tier, Veronique De, Devos, Magda & Keymeulen, Jacques Van (red.), Nochtans was scherp van zin. Huldealbum Hugo Ryckeboer. Deinze, Vakgroep Nederlandse Taalkunde RU Gent, pp. 51-64.
 • Colleman, Timothy (2002a). 'De benefactieve dubbelobject-constructie in het 19de-eeuws Nederlands'. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112, nr. 3, p. 509-528.
 • Colleman, Timothy (2002b). 'De hiaatconstructie'. In: Nederlands van Nu 50, nr. 1, p. 6-7.
 • Colleman, Timothy (2002c). 'Op vakantie naar (de) Oekraïne'. In: Nederlands van Nu 50, nr. 5, p. 101-102.
 • Colleman, Timothy (2005). 'Jan gooit Piet de bal. Een regionale constructie?' In: Hiligsmann, Philippe, Janssens, Guy & Vromans, Jef (red.), Woord voor woord, Zin voor zin. Liber Amicorum voor Siegfried Theissen. Gent, KANTL, pp. 35-47.
 • Colleman, Timothy (2007). 'Ik zie hem morgen (te) komen. Een ''echte'' accusativus-cum-infinitivo met zien'. In: Taal en Tongval 59, nr. 1, p. 3-30.
 • Colleman, Timothy & Delorge, Martine (2010). 'Inhoudsobjecten, partnerobjecten en de dubbel-voorzetselobject-constructie.' In: Caluwe, Johan De & Keymeulen, Jacques Van (red.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde – Academia Press, pp. 111-126.
 • Colleman, Timothy & Devos, Magda (2007). 'Argumentstructuur-constructies in het Nederlands, het Frans en het Engels: een contrastieve case study.' In: Fenoulhet, Jane et al. (red.), Neerlandistiek in contrast. Bijdragen aan het Zestiende Colloquium Neerlandicum (Gent, augustus 2006). Amsterdam, Rozenberg Publishers, pp. 171-188.
 • Colson, J.P. (2000). 'De Nederlandse equivalenten van 'en effet': een hersenbreker voor Franstalige studenten'. In: Leuvense Bijdragen 89, nr. 1-2, p. 69-84.
 • Conradie, C. Jac (2007). 'Werkwoordsclusters in contrast: het Nederlands en het Afrikaans.' In: Fenoulhet, Jane et al. (red.), Neerlandistiek in contrast. Bijdragen aan het Zestiende Colloquium Neerlandicum (Gent, augustus 2006). Amsterdam, Rozenberg Publishers, pp. 247-260.
 • Coppen, Peter-Arno (1997a). 'Linguistisch miniatuurtje XXXIV: “Hoe langer hoe gekker”'. In: Neder-L. Elektronisch tijdschrift voor de Neerlandistiek .
 • Coppen, Peter-Arno (1997b). 'Linguistisch miniatuurtje XXXV: “Maf ze”'. In: Neder-L. Elektronisch tijdschrift voor de Neerlandistiek .
 • Coppen, Peter-Arno (1997c). 'Linguistisch miniatuurtje XL: “Weer zo'n makkelijke kritiek”'. In: Neder-L. Elektronisch tijdschrift voor de Neerlandistiek .
 • Coppen, Peter-Arno (1998a). 'De succes-imperatief'. In: Nederlandse Taalkunde 3, nr. 2, p. 85-95.
 • Coppen, Peter-Arno (1998b). 'Linguistisch miniatuurtje LIII: “Het enige blijvende effect van een eindejaarsborrel”'. In: Neder-L. Elektronisch tijdschrift voor de Neerlandistiek .
 • Coppen, Peter-Arno (1998c). 'Werk ze! Een succeswens ontrafeld'. In: Onze Taal 67, nr. 7/8, p. 192-194.
 • Coppen, Peter-Arno (1999a). 'Linguistisch miniatuurtje LV: “Twee maanden te laat”'. In: Neder-L. Elektronisch tijdschrift voor de Neerlandistiek .
 • Coppen, Peter-Arno (2000a). 'Linguïstisch Miniatuurtje LXVIII: Als iemand deze fout maakt dan is diegene een ezel'. In: Neder-L. Elektronisch Tijdschrift voor de Neerlandistiek.
 • Coppen, Peter-Arno (2000b). 'Linguïstisch Miniatuurtje LXIX: Hoetie'. In: Neder-L. Elektronisch Tijdschrift voor de Neerlandistiek.
 • Coppen, Peter-Arno (2001a). 'Linguïstisch Miniatuurtje LXXIV: Allemaal uitgegeten?'. In: Neder-L. Elektronisch Tijdschrift voor de Neerlandistiek.
 • Coppen, Peter-Arno (2001b). 'Linguïstisch Miniatuurtje LXXV: Nog niet uitgegeten?'. In: Neder-L. Elektronisch Tijdschrift voor de Neerlandistiek.
 • Coppen, Peter-Arno (2002c). 'Linguïstisch Miniatuurtje LXXXII: Een leefbaar miniatuurtje'. In: Neder-L. Elektronisch Tijdschrift voor de Neerlandistiek.
 • Coppen, Peter-Arno (2002d). 'Linguïstisch Miniatuurtje LXXXIII: Mee uit'. In: Neder-L. Elektronisch Tijdschrift voor de Neerlandistiek.
 • Coppen, Peter-Arno (2003). 'Linguïstisch Miniatuurtje XCI: Heb ze op een rij, kom erbij!'. In: Neder-L. Elektronisch Tijdschrift voor de Neerlandistiek.
 • Coppen, Peter-Arno (2004b). 'Linguïstisch Miniatuurtje XCVII: Mijn laatste verzoek'. In: Neder-L. Elektronisch Tijdschrift voor de Neerlandistiek.
 • Coppen, Peter-Arno (2004c). 'Linguïstisch Miniatuurtje XCVIII: Katleren en Hondleren'. In: Neder-L. Elektronisch Tijdschrift voor de Neerlandistiek.
 • Coppen, Peter-Arno (2005). 'Linguïstisch Miniatuurtje CVI: Tegenwerkende voorwerpen'. In: Neder-L. Elektronisch Tijdschrift voor de Neerlandistiek.
 • Coppen, Peter-Arno (2006). 'Linguïstisch Miniatuurtje CXV: Hier wordt iets laten zien'. In: Neder-L. Elektronisch Tijdschrift voor de Neerlandistiek.
 • Coppen, Peter-Arno (2007). 'Linguïstisch Miniatuurtje CXIX: Wie weet mij te overtuigen?'. In: Neder-L. Elektronisch Tijdschrift voor de Neerlandistiek.
 • Coppen, Peter-Arno (2008). 'Linguïstisch Miniatuurtje CXXIV: Lezen als zintuig'. In: Neder-L. Elektronisch Tijdschrift voor de Neerlandistiek.
 • Coppen, Peter-Arno (2009a). 'Hoe zit het eigenlijk? De betekenissen van het werkwoord zitten'. In: Onze Taal 78, nr. 6, p. 164-165.
 • Coppen, Peter-Arno (2009b). 'Linguïstisch Miniatuurtje CXXIX: Als je ergernis maar goed zit'. In: Neder-L. Elektronisch Tijdschrift voor de Neerlandistiek.
 • Coppen, Peter-Arno (2010). 'Bericht van de innerlijke stem. Synchronie en diachronie van de heb-zoiets-van-constructie'.? In: Nederlandse Taalkunde 15, nr. 1, p. 33-53.
 • Coppen, Peter-Arno (2011a). 'Ik moet niks! Balanceren op het slappe koord van de modaliteit'. In: Onze Taal 80, nr. 2:3, p. 48-50.
 • Coppen, Peter-Arno (2011b). 'Linguïstisch Miniatuurtje CXL: De Medische Datief'. In: Neder-L. Elektronisch Tijdschrift voor de Neerlandistiek.
 • Coppen, Peter-Arno (2012a). 'Linguïstisch Miniatuurtje CLV: Mijn mooiste voorbeeldzin'. In: Neder-L. Elektronisch Tijdschrift voor de Neerlandistiek.
 • Coppen, Peter-Arno (2012b). ''Sukkels dat jullie zijn!'. De grammaticale ontrafeling van een beschimping'. In: Onze Taal 81, nr. 6, p. 164-167.
 • Coppen, Peter-Arno & Tetteroo, Henk (1998). 'Ont- is in'. In: Onze Taal 67, p. 334-335.
 • Cornelis, Louise (1995). 'Problemen met het Passief'. In: De Nieuwe Taalgids 88, p. 124-136.
 • Cornelis, Louise (2000). 'Hier word(t) je niet gevraagd of je wel kunt ontleden'. In: Tekstblad 6, nr. 2, p. 23-25.
 • Cornips, Leonie & Hulk, Aafke (1995). 'Toch nog zicht op zich in het Algemeen Nederlands'. In: TABU 25, nr. 3, p. 121-124.
 • Cornips, Leonie & Ribbert, Anne (2006). 'Variatie in tweeledige verbale clusters in het Heerlens Algemeen Nederlands (HAN)'. In: Nederlandse Taalkunde 11, nr. 1, p. 59-76.
 • Cornips, Leonie & Vogelaer, Gunther de (2009). 'Variatie en verandering in het Nederlandse genus: een multidisciplinair perspectief'. In: Taal en Tongval themanummer 22, p. 1-12.
 • Corver, Norbert (1995). 'Succes-imperatieven. Evidentie voor de transitiviteit van niet-ergatieven'. In: TABU 25, nr. 2, p. 125-127.
 • Corver, Norbert (1999). 'Over maatconstituenten en (a)symmentrieën in het nominale domein'. In: Nederlandse Taalkunde 4, nr. 3, p. 216-244.
 • Corver, Norbert (2007). 'Meer over negatief meer'. In: neerlandistiek.nl 07, nr. 3.
 • Coussé, Evie, Arfs, Mona & Sutter, Gert De (2008). 'Variabele werkwoordsvolgorde in het Nederlands. Een taalgebruiksgebaseerd perspectief op de synchronie en diachronie van de rode en de groene woordvolgorde.' In: Rawoens, Gudrun (red.), Taal aan den lijve. Het gebruik van corpora in taalkundig onderzoek en taalonderwijs. Gent, Academia Press, pp. 29-47.
 • Coussé, Evie & Oosterhof, Albert (2012). 'Het imperativische participium in het Nederlands. Vorm, betekenis en gebruik'. In: Nederlandse Taalkunde 17, nr. 1, p. 26-55.
 • Craenenbroeck, Jeroen van (2000). 'Complementerend van. Een voorbeeld van syntactische variatie in het Nederlands'. In:Nederlandse Taalkunde 5, nr. 2, p. 133-163.
 • Daalder, Saskia (2006). 'Regelmaat en interpretatie bij mits-constructies in het moderne Nederlands.' In: Boogaart, Ronny et al. (red.), Tussen semantiek en pragmatiek (= Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 24). Amsterdam/Münster, Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen, pp. 51-60.
 • Debrabandere, Peter (2005). 'Werken rond voorzetsels.' In: Hiligsmann, Philippe, Janssens, Guy & Vromans, Jef (red.), Woord voor woord, Zin voor zin. Liber Amicorum voor Siegfried Theissen. Gent, KANTL, pp. 63-70.
 • Devos, Magda & Vandeweghe, Willy (2000). 'Betekenissen van het partikel net.' In: Gillis, Steven, Nuyts, Jan & Taeldeman, Johan (red.), Met taal om de tuin geleid. Een bundel opstellen voor Georges De Schutter ter gelegenheid van zijn pre-emeritaat. Antwerpen, Universiteit Antwerpen, pp. 137-159.
 • Diepeveen, J., Boogaart, R., Byloo, P., Brantjes, J., Kloots, H., Janssen, Th. & Nuyts, J. (2006). 'Enquêteonderzoek naar modale uitdrukkingen in Nederland en België: methodologische overwegingen'. In: TABU 35, nr. 3/4, p. 119-134.
 • Diepeveen, J., Boogaart, R., Byloo, P., Brantjes, J., Janssen, Th. & Nuyts, J., m.m.v. Kloots, H. (2006). Modale uitdrukkingen in Belgisch-Nederlands en Nederlands-Nederlands: Corpusonderzoek en enquête. Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam; Nodus Publikationen, Münster.
 • Don, Jan (2001). 'Dé afwas gaat in hét sop. Het (on)voorspelbare geslacht van Nederlandse woorden'. In: Onze Taal 70, nr. 5, 116-118.
 • Dort-Slijper, Marjolein van (1995). 'Wat is een drieduimer? De relatie tussen samenstellende afleidingen op -er of -s en hun corresponderende drieledige samenstellingen. In: Forum der Letteren 36, p. 31-46.
 • Dort-Slijper, Marjolein van (1997). 'Kortgerokt en breedgeschouderd, geen modebeeld maar een morfologische verkenning.' In: Elffers-van Ketel, E.H.C., Horst, J.M. van der & Klooster, W.G. (red.), Grammaticaal spektakel. Artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, Vakgroep Nederlandse Taalkunde UvA, pp. 37-45.
 • Draye, Luk & Horst, Joop van der (2006). 'Hebben/haben versus zijn/sein in drieledige werkwoordsgroepen in het Duits en het Nederlands.' In: Hüning, Matthias et al. (red.), Nederlands tussen Duits en Engels. Handelingen van de workshop op 30 september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin. Leiden, SNL, pp. 229-242.
 • Droste, Flip G. (1998). 'Hoe dan ook'. In: Nederlands van nu 46, nr. 5, 102-103.
 • Droste, F.G. (2002). 'Nou en of'. In: Leuvense Bijdragen 91, nr. 1/2, p. 55-61.
 • Droste, Flip G. (2012). 'Kunnen, zullen, mogen, moeten, willen'. In: Leuvense Bijdragen 98, p. 177-187.
 • Duinhoven, A.M. (1994a). 'Het hulpwerkwoord doen heeft afgedaan'. In: Forum der Letteren 35, p. 110-131.
 • Duinhoven, A.M. (1994b). 'Over modaliteit gesproken'. In: De Nieuwe Taalgids 87, p. 30-56.
 • Duinhoven, A.M. (1995). 'Had gebeld! De irreële imperatief'. In: TNTL 111, nr. 4, p. 346-364.
 • Duinhoven, A.M. (1997). 'Stopte dan ook! De imperatief in ontwikkeling.' In: Elffers-van Ketel, E.H.C., Horst, J.M. van der & Klooster, W.G. (red.), Grammaticaal spektakel. Artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, Vakgroep Nederlandse Taalkunde UvA, pp. 47-58.
 • Duinhoven, A.M. (1999). 'Samentrekking zonder deletie. De structuur van samengetrokken woordgroepen'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 116, nr. 1, p. 23-48.
 • Duinhoven, A.M. (2000b). 'Gapping in hoofdlijnen'. In: Nederlandse Taalkunde 5, nr. 1, p. 74-78.
 • Duinhoven, A.M. (2003). 'Actieve en passieve indirect objecten: Een kwestie van analyse en synthese'. In: Nederlandse Taalkunde 8, nr. 3, p. 199-230.
 • Elffers, Els (1997). 'De onaccentueerbaarheid van modale partikels'. In: Elffers-van Ketel, E.H.C., Horst, J.M. van der & Klooster, W.G. (red.), Grammaticaal spektakel. Artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, Vakgroep Nederlandse Taalkunde UvA, pp. 59-70.
 • Elffers, Els (2000). 'Vast en zeker'. In: Besten, Hans den, Els Elffers & Jan Luif (red.), Samengevoegde woorden. Voor Wim Klooster bij zijn afscheid als hoogleraar. Amsterdam, pp. 87-99.
 • Eshof, Alexander van den (2000). ''Een aantal mensen? loopt/lopen': Een helder advies in een oude kwestie'. In: Onze Taal 69, nr. 9, p. 224-225.
 • Foolen, Ad (2001). ''Ik liep weg om meteen terug te komen'. Is het 'vooruitblikkende' om een taalfout?'. In: Onze Taal 70, nr. 7:8, p. 188-189.
 • Foolen, Ad, Alphen, Ingrid van, Hoekstra, Eric, Lammers, Henk, Mazeland, Harrie & Pascual, Esther (2006). 'Het quotatieve van. Vorm, functie en sociolinguïstische variatie'. In: Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 76, p. 137-149.
 • Fortuin, Egbert (2003). 'De directieve infinitief en de imperatief in het Nederlands'. In: Nederlandse Taalkunde 8, nr. 1, p. 14-43.
 • Fortuin, Egbert (2004). 'De syntaxis van imperatiefsubjecten en modale partikels: een pragma-semantische benadering'. In: Nederlandse Taalkunde 9, nr. 4, p. 335-374.
 • Geerts, Guido (1996). 'De genusbepalende eigenschappen van Engelse leenwoorden in het Nederlands'. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 106, nr. 2-3, p. 137-146.
 • Godin, Pierre (1999). 'Rhématisation du sujet grammatical en néerlandais en les correspondants en français et en anglais: etude de cas'. In: Le Langage et l'Homme XXXIV, nr. 1, p. 25-43.
 • Godin, Pierre (2000). 'Hoe (en waarom) wordt presentatief 'ER' in het Frans (al dan niet) vertaald? Een verkennend onderzoekje'. In: Leuvense Bijdragen 89, nr. 1-2, p. 105-116.
 • Godin, Pierre (2005). 'Achteropplaatsing van het substantivisch onderwerp in het Nederlands (met bijzondere aandacht voor rouwberichten).' In: Hiligsmann, Philippe, Janssens, Guy & Vromans, Jef (red.), Woord voor woord, Zin voor zin. Liber Amicorum voor Siegfried Theissen. Gent, KANTL, pp. 147-163.
 • Godin, Pierre & Haeseryn, Walter (2001). 'Problemen bij franstaligen met het zgn. ROTOR-systeem of hypercorrectie met voorzetselconstituenten'. In: Beheydt, L. et al. (red.), Contrastief onderzoek Nederlands-Frans. Recherches contrastives néerlandais-français. Bibliothèque des cahiers de l'institut de linguistique de Louvain, no. 108), Louvain-La-Neuve, p. 65-86.
 • Goossens, Louis (2000). '“Zal de hazelnoot u smaken, … Schuw dan niet den bast te kraken”: Noot over modale werkwoorden en modaliteit in het WNT.' In: Gillis, Steven, Nuyts, Jan & Taeldeman, Johan (red.), Met taal om de tuin geleid. Een bundel opstellen voor Georges De Schutter ter gelegenheid van zijn pre-emeritaat. Antwerpen, Universiteit Antwerpen, pp. 193-202.
 • Grezel, Jan Erik (2002). 'U of jij: wat moet je nou? Aanspreekvormen in Nederland en Vlaanderen'. In: Onze Taal 71, nr. 10, p. 264-267.
 • Grondelaers, Stefan & Brysbaert, Marc (1996). 'De distributie van het presentatieve er buiten de eerste zinsplaats'. In: Nederlandse Taalkunde 1, nr. 4, p. 280-305.
 • Grondelaers, Stefan, Speelman, Dirk & Carbonez, An (2001). 'Regionale variatie in de postverbale distributie van presentatief er'. In: neerlandistiek.nl 01, nr. 4.
 • Grondelaers, Stefan, Brysbaert, Marc, Speelman, Dirk & Geeraerts, Dirk (2001). 'Er als accessibility marker: on- en offline evidentie voor een procedurele interpretatie van presentatieve zinnen'. In: Gramma/TTT 9, nr. 1, p. 1-22.
 • Groot, Casper de (1995). 'De absentief in het Nederlands: Een grammaticale categorie'. In: Forum der Letteren 36, p. 1-18.
 • Haan, S. de (1997). 'Grammaticale status en betekenis van het voltooid deelwoord in het Nederlands.' In: Elffers-van Ketel, E.H.C., Horst, J.M. van der & Klooster, W.G. (red.), Grammaticaal spektakel. Artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, Vakgroep Nederlandse Taalkunde UvA, pp. 89-101.
 • Haan, Sies de (2000). 'Heeft het Nederlands echt geen passief?'. In: Besten, Hans den, Els Effers & Jan Luif (red.), Samengevoegde woorde. Voor Wim Klooster bij zijn afscheid als hoogleraar. Amsterdam, pp. 111-124.
 • Haeseryn, Walter (1998). 'Achteropplaatsing van elementen in de zin'. In: Brems, Hugo et al. (red.), Nederlands 200 jaar later. Handelingen Dertiende Colloquium Neerlandicum. Woubrugge, pp. 303-326.
 • Hamans, Camiel (1997). 'Im Westen nichts Neues: over de opkomst van een beschaafd morfeem'. In: Santen, Ariane van & Wal, Marijke van der (red.), Taal in tijd en ruimte. Voor Cor van Bree bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Taalkunde en Taalvariatie aan de Vakgroep Nederlands van de Rijksuniversiteit Leiden. Leiden, SNL, blz. 237-245.
 • Hamans, Camiel (2000). 'Van zin tot splinter. Over euro's, over de heg verhalen, polderontvangers en treuro's'. In: Besten, Hans den, Els Elffers & Jan Luif (red.), Samentevoegde woorden: Voor Wim Klooster bij zijn afscheid als hoogleraar. Amsterdam, pp. 125-134.
 • Hamans, Camiel (2009). 'Het belang van paradigmatische productiviteit. Over blends, clippings en andere oddities.' In: Boogaart, Ronny et al. (red.), Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. Leiden, Stichting Neerlandistiek Leiden, pp. 37-51.
 • Harmes, Ingeborg (2006). 'Shall, zullen en sollen: een contrastieve analyse.' In: Hüning, Matthias et al. (red.), Nederlands tussen Duits en Engels. Handelingen van de workshop op 30 september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin. Leiden, SNL, pp. 243-258.
 • Hartevelt, Amy & Hoekstra, Eric (1999). 'De derde constructie'. In: TABU 29, nr. 4, p. 179-184.
 • Heede, Vicky van den (2000). 'Corpusonderzoek: doen of laten?' In: Tier, Veronique De, Devos, Magda & Keymeulen, Jacques Van (red.), Nochtans was scherp van zin. Huldealbum Hugo Ryckeboer. Deinze, Vakgroep Nederlandse Taalkunde RU Gent, pp. 429-438.
 • Heeren, Isabelle 's (2002). 'De verbuiging van het adjectief na een bezittelijk voornaamwoord voor een onzijdig enkelvoudig zelfstandig naamwoord'. In: Nederlands van Nu 50, nr. 3, p. 59-60.
 • Heijden, Emmeken van der (1998). 'Volgorderestricties en andere karakteristieke eigenschappen: principiële verschillen tussen nevenschikking en onderschikking'. In: Neerlandica Extra Muros 36, nr. 2, p. 36.
 • Heijden, Emmeken Marjolein Rian van der (1999). Tussen nevenschikking en onderschikking. Een onderzoek naar verschillende vormen van verbinding in het Nederlands. Den Haag: Holland Academic Graphics.
 • Heijden, Emmeken van der (2001a). 'Alle aanwezigen behalve de kinderen. De rekenkundige eigenschappen van voegwoorden'. In: Onze Taal 71, nr. 1, p. 28-29.
 • Heijden, Emmeken van der (2001b). 'De ANS in het buitenland: over anderstalige inbreng in de ANS.' In: Neerlandica Extra Muros 39, nr. 2, 1-8.
 • Helmantel, Marjon (1999). 'De syntaxis van de R-woord-PP'. In: Nederlandse Taalkunde 4, nr. 2, p. 188-205.
 • Heringa, Herman & Vries, Mark de (2008). 'Enkelvoudige congruentie bij nevenschikking met en: puzzels met betrekking tot massa's en demonstratieven'. In: TABU 37, nr. 1/2, p. 19-38.
 • Hiligsmann, Philippe (1998). 'De of het FBI? That's the question! Over het genus van afkortingen'. In: Nederlands van Nu 46, nr. 4, p. 78-82.
 • Hiligsmann, Philippe (1999). 'Hoe dan ook, zover is het nog niet!'. In: Nederlands van Nu 47, nr. 2, p. 42-43.
 • Hiligsmann, Philippe (2001). 'De ideale NVT-grammatica voor Franstaligen, hoe zou die de aanloop moeten aanpakken?'. In: Beheydt, L. et al. (red.), Contrastief onderzoek Nederlands-Frans / Recherches constrastives néerlandais-fran?ais, BCILL 108, Louvain-la-Neuve: Peeters, pp. 97-408.
 • Hiligsmann, Philippe (2005). 'Heeft u vragen? / Vous avez des questions?' Vraagzinnen in het Nederlands en in het Frans.' In: Hiligsmann, Philippe, Janssens, Guy & Vromans, Jef (red.), Woord voor woord, Zin voor zin. Liber Amicorum voor Siegfried Theissen. Gent, KANTL, pp. 171-190.
 • Hinskens, Frans (2001). 'Hypocoristische vormen en reductievormen in het hedendaags Nederlands'. In: Neerlandica Extra Muros 39, nr. 3, pp. 37-49.
 • Hoeksema, Jack (1999). 'Blocking Effects in the Expression of Negation'. In: Leuvense Bijdragen 88, nr. 3:4, p. 403-423.
 • Hoeksema, Jack (2000a). 'Ikke als default-nominatief'. In: TABU 30, nr. 1, p. 27-46.
 • Hoeksema, Jack (2000b). 'Verplichte topicalisatie van? kale enkelvouden: de feit is dat-constructie'. In: TABU 30, nr. 2, p. 113-142.
 • Hoeksema, Jack (2002). 'Minimaliseerders in het Standaardnederlands'. In: TABU 32, nr. 2, p. 105-174.
 • Hoeksema, Jack (2004). 'In het minst: eigenschappen en ontwikkeling van een negatief-polaire uitdrukking en de neergang van focus scrambling'. In: TABU 33, nr. 1, p. 27-51.
 • Hoeksema, Jack (2005). 'Geen enkel'. In: TABU 34, nr. 3/4, p. 171-186.
 • Hoeksema, Jack (2006a). 'De ontwikkelingsgang van het partikel best'. In: TABU 35, nr. 1/2, p. 59-78.
 • Hoeksema, Jack (2006b). 'Hij zei van niet, maar knikte van ja: distributie en diachronie van bijwoorden van polariteit ingeleid door van'. In: TABU 35, nr. 3/4, p. 135-158.
 • Hoeksema, Jack (2011). 'Bepalingen van graad bij modale uitdrukkingen'. In: TABU 39, nr. 3-4, p. 131-148.
 • Hoeksema, Jack (2012). 'Wie dan ook, wat dan ook, etc. als free choice indefinites en negatief-polaire uitdrukkingen'. In: TABU 40 (nr. 3-4), p. 89-109.
 • Hoekstra, Eric (1997a). 'Iets over de werkwoordsvolgorde in “dat ie komen kijken is”'. In: TABU 27, nr. 3, pp. 171-177.
 • Hoekstra, Eric (1997b). 'Selectierestricties van het hulpwerkwoord komen'. In: TABU 27, nr. 1, p. 48-56.
 • Hoekstra, Eric (1999a). 'De opkomst van het aspektuele hulpwerkwoord liggen'. In: TABU 29, nr. 1, p. 43-47.
 • Hoekstra, Eric (1999b). 'Schakeringspartikels en gevoelsmodaliteiten'. In: TABU 29, nr. 2, p. 97-102.
 • Hoekstra, Eric (2010). 'Van als markeerder van zinnen in de directe en indirecte rede in het Fries en het Nederlands'. In: Leuvense Bijdragen 96, p. 169-188.
 • Honselaar, Wim (1997). 'Met met of zonder met?' In: Elffers-van Ketel, E.H.C., Horst, J.M. van der & Klooster, W.G. (red.), Grammaticaal spektakel. Artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, Vakgroep Nederlandse Taalkunde UvA, pp. 103-113.
 • Horst, Joop van der (1996). 'Feit is dat we 't nog niet zeker weten'. In: Nederlands van? Nu 44, nr. 5, p. 113-115.
 • Horst, Joop van der (1997a). 'Doorheen de taal'. In: Nederlands van Nu 45, p. 84-85.
 • Horst, Joop van der (1997b). 'Klemtoon en voornaamwoordelijke bijwoorden'. In: Leuvense Bijdragen 86, nr. 3, p. 251-261.
 • Horst, Joop van der (1997c). 'Over en naar aanleiding van Zuid-Nederlandse doorbrekingen.' In: Santen, Ariane van & Wal, Marijke van der (red.), Taal in tijd en ruimte. Voor Cor van Bree bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Taalkunde en Taalvariatie aan de Vakgroep Nederlands van de Rijksuniversiteit Leiden. Leiden, SNL, blz. 299-307.
 • Horst, Joop van der (1998a). 'Passen'. In: Nederlands van Nu 46, p. 108-109.
 • Horst, Joop van der (1998b). 'Zingende bussen'. In: Nederlands van? Nu 46, nr. 2, p. 27-29.
 • Horst, Joop van der (1999a). 'Praepositio peterburgensis'. In: Nederlands van Nu 47, nr. 5, p. 120-122.
 • Horst, Joop van der (1999b). 'Wegens'. In: Nederlands van Nu 47, nr. 4, p. 94-95.
 • Horst, Joop van der (2002). 'Het nieuwe krijgen. Hoe er een hulpwerkwoord bij komt'. In: Onze Taal 71, nr. 6, p. 174-176.
 • Horst, Joop van der (2003). 'Syntaxis in beweging'. In: Neerlandica Extra Muros 41, nr. 3, p. 1-11.
 • Horst, Joop van der (2007). ''We moeten hun het lastig maken': Over een nieuwe zinsvolgorde waarop we konden wachten'. In: Onze Taal 76, nr. 5, p. 126-128.
 • Horst, Joop van der (2012). 'Aldus de mensen, incluis mij. Hoe woorden opeens voorzetsels worden'. In: Onze Taal 81, nr. 10, p. 276-278.
 • Horst, Joop van der & Horst, Kees van der (1999). Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw. Den Haag/Antwerpen: Sdu Uitgevers/Standaard Uitgeverij.
 • Hulst, H. van der & Kooij, J.G. (1997). 'Prosodische keuzes bij meervoudsvorming in het Nederlands.' In: Santen, Ariane van & Wal, Marijke van der (red.), Taal in tijd en ruimte. Voor Cor van Bree bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Taalkunde en Taalvariatie aan de Vakgroep Nederlands van de Rijksuniversiteit Leiden. Leiden, SNL, blz. 365-373.
 • Hüning, Matthias (2000). 'Monica en andere gates. Het ontstaan van een morfologisch procédé'. In: Nederlandse Taalkunde 5, nr. 2, p. 121-132.
 • Hüning, Matthias (2002). 'Culibeet, kippengate'. In: Onze Taal 71, 1, 22-24.
 • Hüning, Matthias (2009). 'Een historisch-taalvergelijkend perspectief op de Nederlandse woordvorming.' In: Boogaart, Ronny et al. (red.), Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. Leiden, Stichting Neerlandistiek Leiden, pp. 65-76.
 • Jansen, Frank & Verhoeven, Gerard (1996). 'De uitspraak van letterwoorden'. In: Onze Taal 65, nr. 10, p. 247-249.
 • Jansen, Frank & Wijnands, Raoul (2004). 'Doorkruisingen van het Links-RechtsPrincipe'. In: neerlandistiek.nl 04, nr. 1.
 • Janssen, Theo A.J.M. (1997). 'Geen vorm en toch een functie? Modale, temporele, aspectuele en lexematische bijzonderheden bij hebben.' In: Elffers-van Ketel, E.H.C., Horst, J.M. van der & Klooster, W.G. (red.), Grammaticaal spektakel. Artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, Vakgroep Nederlandse Taalkunde UvA, pp. 123-134.
 • Janssen, Theo (1998). 'Het begin van de zin, in functioneel perspectief'. In: Brems, Hugo et al. (red.), Nederlands 200 jaar later. Handelingen Dertiende Colloquium Neerlandicum. Woubrugge, pp. 265-302.
 • Janssen, Theo A.J.M. (2000). 'Moeten: De oplossing van een probleem.' In: Gillis, Steven, Nuyts, Jan & Taeldeman, Johan (red.), Met taal om de tuin geleid. Een bundel opstellen voor Georges De Schutter ter gelegenheid van zijn pre-emeritaat. Antwerpen, Universiteit Antwerpen, pp. 203-126.
 • Jaspers, Dany & VandenWyngaerd, Guido (1995). 'Een gat in partikelwerkwoorden'. In: TABU 25, nr. 3, p. 171-173.
 • Johansson, Annika (2008). 'Contrastief corpusonderzoek. Het Nederlandse werkwoord komen en het Zweedse werkwoord komma.' In: Rawoens, Gudrun (red.), Taal aan den lijve. Het gebruik van corpora in taalkundig onderzoek en taalonderwijs. Gent, Academia Press, pp. 7-28.
 • Jonghe, Hugo de (2003). 'Wegslijtende taalgevoeligheid?'. In: Neerlandia 107, nr. 4, p. 35-36.
 • Joosten, Frank (2002a). 'De uitspraak van letterwoorden in het Nederlands'. In: Nederlandse Taalkunde 7, nr. 3, p. 238-263.
 • Joosten, Frank (2002b). '”Hij heeft heel mijn koffie opgedronken”. Het verschil tussen heel en al'. In: Onze Taal 71, nr. 5, p. 129.
 • Joosten, Frank & Smessaert, Hans (1999). 'Afkortingen: een voorstel tot typologisering'. In: Leuvense Bijdragen 88, nr. 3-4, p. 267-287.
 • Kasper, Christine (1998). 'Woordvolgordeverschillen bij de verbale tang van het Nederlands en het Duits'. In: Brems, Hugo et al. (red.), Nederlands 200 jaar later. Handelingen Dertiende Colloquium Neerlandicum. Woubrugge, pp. 367-391.
 • Keijsper, Nel (1997). 'Werkwoordbetekenis, negatiehiërarchie en informatiestructuur: alweer het indirect object.' In: Elffers-van Ketel, E.H.C., Horst, J.M. van der & Klooster, W.G. (red.), Grammaticaal spektakel. Artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, Vakgroep Nederlandse Taalkunde UvA, pp. 135-145.
 • Kirsner, Robert (2001). 'De deur wel dichtdoen, he? en andere mysterieuze zaken'. In: Neerlandica Extra Muros 39 nr. 2, p. 9-21.
 • Kirsner, Robert S. (2006). 'Over uitdrukkingen met finaal maar.' In: Boogaart, Ronny et al. (red.), Tussen semantiek en pragmatiek (= Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 24). Amsterdam/Münster, Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen, pp. 61-71.
 • Klooster, Wim (2001). 'Geen. Over verplaatsing, negatie en focus'. In: Nederlandse Taalkunde 6, nr. 1, p. 54-58.
 • Kolkman, Marieke (2011). ''De paard kijkt naar ons'. Hoelang heeft het lidwoord het nog?'. In: Onze Taal 80, nr. 11, p. 318-319.
 • Kooij, J.G. (1994). 'Naast/behalve ? ernaast'. In: Onze Taal 63, p. 236-237.
 • Koopman, Hilda (1995). 'De plaats van geïncorporeerde hoofden in de werkwoordscluster'. In: TABU 25, nr. 3, p. 174-178.
 • Kremer, Ludger (2000). 'Duzen und Siezen. Zur Verwendung der Anredepronomina im Deutschen und Niederländischen'. In: Germanistische Mitteilungen 52 (Gelebte Sprache. Beiträge zur Sprachwissenschaft. Pierre Hessmann zum 65. Geburtstag), p. 13-31.
 • Lalleman, Josien & Caspers, Johanneke (2009), 'Ik grijk en gral nu even vaak, maar vroeger greek ik liever dan dat ik griel. Over regelmatigheden bij sterke werkwoorden.' In: Boogaart, Ronny et al. (red.), Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. Leiden, Stichting Neerlandistiek Leiden, pp. 77-92.
 • Lamiroy, Béatrice & Belle, William van (2001). 'Het project 'Nederlandse Grammatica voor Franstaligen' en het probleem van de terminologie'. In: Beheydt, L. et al. (red.), Contrastief onderzoek Nederlands-Frans / Recherches constrastives néerlandais-français, BCILL 108, Louvain-la-Neuve: Peeters, p. 111-123.
 • Leclercq, Robert (1998). 'Woordschikking: informatieve geleding, tangconstructies en de verschilen tussen het Nederlands en het Duits'. In: Brems, Hugo et al. (red.), Nederlands 200 jaar later. Handelingen Dertiende Colloquium Neerlandicum. Woubrugge, pp. 353-365.
 • Leclercq, Robert (2000). 'De ANS en de verbale valentie.' In: Neerlandica Extra Muros 38, nr. 3, 25-31.
 • Leclercq, Robert (2007). 'Functies van tempusvormen in het Nederlands en het Duits.' In: Fenoulhet, Jane et al. (red.), Neerlandistiek in contrast. Bijdragen aan het Zestiende Colloquium Neerlandicum (Gent, augustus 2006). Amsterdam, Rozenberg Publishers, pp. 189-200.
 • Leek, Frederike van der & Foolen, Ad (2006). 'De conceptuele basis van doordat, omdat en want.' In: Boogaart, Ronny et al. (red.), Tussen semantiek en pragmatiek (= Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 24). Amsterdam/Münster, Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen, pp. 73-84.
 • Lemmens, Marcel (1996). 'Onmogelijke ontkenningen'. In: Onze Taal 65, nr. 9, p. 232-233.
 • Lemmens, Marcel (1999). ' “De Britten hebben gepersconfereerd.”De vorming van nieuwe werkwoorden'. In: Onze Taal 68, nr. 7-8, p. 196-197.
 • Lerot, Jacques (2001). 'L'expression des fonctions discursives en fran?ais et le problem de la traductibilité des particules modales allemandes et néerlandaises'. In: Beheydt, L. et al. (red.), Contrastief onderzoek Nederlands-Frans / Recherches constrastives néerlandais-fran?ais, BCILL 108, Louvain-la-Neuve: Peeters, p. 125-141.
 • Leys, Odo (2000a). 'Het comparatiefpartikel des te en consorten'. In: Leuvense Bijdragen 89, nr. 3-4, p. 389-411.
 • Leys, Odo (2000b). 'Possessieve afleidingen.' In: Gillis, Steven, Nuyts, Jan & Taeldeman, Johan (red.), Met taal om de tuin geleid. Een bundel opstellen voor Georges De Schutter ter gelegenheid van zijn pre-emeritaat. Antwerpen, Universiteit Antwerpen, pp. 231-236.
 • Leys, Odo (2003). 'Trajectieve structuren van het type de trap op, de klok rond'. In: Leuvense Bijdragen 92, nr. 3:4, p. 1-12.
 • Leys, Odo (2004). 'De constructie Koning Albert en haar uitbreiding in de mediataal.' In: Caluwe, Johan De et al. (red.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde – Academia Press, pp. 583-592.
 • Leys, O. (2012). 'Kanttekeningen bij de zinsnegatie in het Nederlands'. In: Leuvense Bijdragen 98, p. 188-200.
 • Loengarov, Alexander & Belle, William van (2002). 'Prepositioneel-objectszinnen in het Nederlands en het Frans: een contrastieve analyse'. In: Hiligsmann , Philip (red.), Le néerlandais en France et en Belgique francophone: approches scientifiques et didactiques. Villeneuve d'Ascq: Edition scientifique de l'Université Charles-de-Gaulle Lille 3, pp. 115-127.
 • Luif, J. (1997). 'Predikaat of argument?' In: Elffers-van Ketel, E.H.C., Horst, J.M. van der & Klooster, W.G. (red.), Grammaticaal spektakel. Artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, Vakgroep Nederlandse Taalkunde UvA, pp. 172-179.
 • Luif, J. (2000). 'De betekenis van adposities in plaats- en richtingsbepalingen. Een verkenning'. In: Besten, Hans den, Els Elffers & Jan Luif (red.), Samengevoegde woorden. Voor Wim Klooster bij zijn afscheid als hoogleraar. Amsterdam, pp. 181-192.
 • Magnus, Ilse (2001). 'Les prépositions contre et tegen: une paire qui n'en est pas une'. In: Beheydt, L. et al. (red.), Contrastief onderzoek Nederlands-Frans / Recherches constrastives néerlandais-fran?ais, BCILL 108, Louvain-la-Neuve: Peeters, p. 143-161.
 • Marijnissen, Ann (1998). 'Van –(t)ke naar –(t)je. De oorsprong en verspreiding van het Nederlandse diminutiefsuffix –(t)je'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114, p. 252-269.
 • Marle, Jaap van (2000a). 'Morfologisch-syntactische grenskwesties: scheidbaar samengestelde werkwoorden, verbale defectiviteit, en het probleem van de scheidbaarheid'. In: Besten, Hans den, Els Elffers & Jan Luif (red.), Samengevoegde woorden. Voor Wim Klooster bij zijn afscheid als hoogleraar. Amsterdam, pp. 193-199.
 • Marle, Jaap van (2000b). 'Voegwoordcongruentie of enclitische vormvariatie? De informele registers van de standaardtaal als lakmoesproef'. In: Gillis, Steven, Nuyts, Jan & Taeldeman, Johan (red.), Met taal om de tuin geleid. Een bundel opstellen voor Georges De Schutter ter gelegenheid van zijn pre-emeritaat. Antwerpen, Universiteit Antwerpen, pp. 425-435.
 • Mattens, Wim (1999). 'Grammaticale contaminatie: geval per geval'. In: Berns, Jan, Dibbets, Geert & Sterkenburg, Piet van (red.), Weijnen Tnegentig. Een vriendenboek voor professor dr. A.A. Weijnen bij gelegenheid van zijn negentigste verjaardag. Schiedam: Scriptum, pp. 49-56.
 • Meersman, Fons de (2004). 'Ik wou alles, hij vooral wilde.' In: Caluwe, Johan De et al. (red.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde – Academia Press, pp. 301-315.
 • Meesters, Gert (2002a). 'Euro- en zijn concurrenten'. In: Leuvense Bijdragen 91, nr. 1/2, p. 79-96.
 • Meesters, Gert (2002b). Marginale morfologie in het Nederlands: paradigmatische samenstellingen, neoklassieke composita en splintercomposita. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
 • Melis, Ludo (2000). 'Preverbale posities in het Nederlands en het Frans, een verkennende studie'. In: Leuvense Bijdragen 89, nr. 1-2, p. 173-187.
 • Melis, Ludo & Belle, William van (2001). 'Predicatieve toevoegingen in het Nederlands en in het Frans'. Magnus, Ilse (2001). 'Les prépositions contre et tegen: une paire qui n'en est pas une'. In: Beheydt, L. et al. (red.), Contrastief onderzoek Nederlands-Frans / Recherches constrastives néerlandais-fran?ais, BCILL 108, Louvain-la-Neuve: Peeters, p. 163-181.
 • Mertens, Marleen (2007). 'Hoe zou Jan in Italië de kamer uit lopen / uitlopen?' In: Fenoulhet, Jane et al. (red.), Neerlandistiek in contrast. Bijdragen aan het Zestiende Colloquium Neerlandicum (Gent, augustus 2006). Amsterdam, Rozenberg Publishers, pp. 201-222.
 • Moerdijk, Fons (1999). 'Los en/of vast. De spelling van woordcombinaties met een voltooid deelwoord als laatste bestanddeel'. In: Berns, Jan, Dibbets, Geert & Sterkenburg, Piet van (red.), Weijnen Tnegentig. Een vriendenboek voor professor dr. A.A. Weijnen bij gelegenheid van zijn negentigste verjaardag. Schiedam: Scriptum, pp. 57-78.
 • Mortelmans, Tanja (2000). 'Eine kontrastive Analyse der niederländischen und deutschen Modalverben am Beispiel des niederländischen Verbs moeten'. In: Germanistische Mitteilungen 52 (Gelebte Sprache. Beiträge zur Sprachwissenschaft. Pierre Hessmann zum 65. Geburtstag), p. 33-60.
 • Neijt, Anneke, Schreuder, Rob & Jansen, Carel (2010). 'Van boekenbonnen en feëverhale. De tussenklank e(n) in Nederlandse en Afrikaanse samenstellingen: vorm of betekenis?'. In: Nederlandse Taalkunde 15, nr. 2, p. 125-147.
 • Nuyts, Jan (2000). 'Negatie en het epistemische gebruik van de modale hulpwerkwoorden in het Nederlands.' In: Gillis, Steven, Nuyts, Jan & Taeldeman, Johan (red.), Met taal om de tuin geleid. Een bundel opstellen voor Georges De Schutter ter gelegenheid van zijn pre-emeritaat. Antwerpen, Universiteit Antwerpen, pp. 257-267.
 • Nuyts, Jan (2007). 'Kunnen diachroon'. In: Taal en Tongval 59, nr. 2, p. 118-149.
 • Olmen, Daniël van (2009). 'De imperativische infinitief in het Nederlands. Een corpusgebaseerde benadering'. In: Nederlandse Taalkunde 14, nr. 2, p. 147-170.
 • Onrust, Margreet (1996). 'Het effect van de imperativische infinitvus'. In: Tekst[blad] 2, nr. 4, p. 10-11.
 • Onrust, Margreet (1997). 'De gebruiksfunctie van “worden + voltooid deelwoord”'. In: Tekst[blad] 3, nr. 3, p. 28-32.
 • Oosterhof, Albert (2004). 'Polariteitsgevoeligheid van doorgaan ('gehouden worden')'. In: TABU 33, nr. 2 p. 131-150.
 • Oosterhof, Albert (2005). 'Verbleekte partitieven: descriptieve, syntactische en semantische aspecten'. In: neerlandistiek.nl 05, nr. 4.
 • Oosterhof, Albert (2006). 'Beschrijving en representatie van genericiteit, deel 1: Een vergelijking van 'traditioneel' en 'formeel' werk'. In: TABU 35, nr. 1/2, p. 15-32.
 • Oosterhof, Albert & Coussé, Evie (2011). 'Over niet-finiete vervangvormen van de imperatief'. In: TABU 39, nr. 3-4, p. 73-98.
 • Oosterhof, Albert & Hoeksema, Jack (2008). 'Uitkijken, oppassen en opletten: een corpusonderzoek naar polaire gevoeligheid en andere distributionele eigenschappen'. In: TABU 37, nr. 1/2, p. 79-110.
 • Oosterhof, Albert & Rys, Kathy (2004). 'Variatie in generieke NPs [sic]. Een suggestie voor vervolgonderzoek.'In: Caluwe, Johan De et al. (red.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde – Academia Press, pp. 677-691.
 • Overbeke, Maurits van (2005). 'Extrapositie en syntactische interferentie: een tussentalige verkenning.' In: Hiligsmann, Philippe, Janssens, Guy & Vromans, Jef (red.), Woord voor woord, Zin voor zin. Liber Amicorum voor Siegfried Theissen. Gent, KANTL, pp. 401-415.
 • Paardekooper, Piet (2006). Bloei en ondergang van onbeperkt ne/en, vooral dat bij niet -woorden. In: neerlandistiek.nl 06, nr. 2.
 • Paardekooper, Piet (2010). 'Ik gebruik nooit geen dubbele ontkenningen'. In: Onze Taal 79, nr. 1, p. 22-23.
 • Paepe, Jessie de & Vogelaer, Gunther de (2008). 'Grammaticaal genus en pronominale verwijzing bij kinderen. Een taalverwervingsperspectief op een eeuwenoud grammaticaal probleem'. In: neerlandistiek.nl 08, nr. 2.
 • Pardoen, Justine Anne (1998). Interpretatiestructuur. Een onderzoek naar de relatie tussen woordvolgorde en zinsbetekenis in het Nederlands. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU.
 • Peeters, Roger J. (1999). 'The Adjunct Middle Construction in Dutch'. In: Leuvense Bijdragen 88, nr. 3-4, p. 355-401.
 • Pekelder, Jan (1998). 'Woordvolgorde in het Nederlands en de bevrediging van communicatieve behoeftes'. In: Brems, Hugo et al. (red.), Nederlands 200 jaar later. Handelingen Dertiende Colloquium Neerlandicum. Woubrugge, pp. 407-426.
 • Pekelder, Jan (2000). 'Van die-verkenningen'. In: Leuvense Bijdragen 89, nr. 1-2, p. 203-214.
 • Pekelder, Jan (2001). 'L'hypothèse de la stratification lexicale'. In: Beheydt, L. et al. (red.), Contrastief onderzoek Nederlands-Frans / Recherches constrastives néerlandais-fran?ais, BCILL 108, Louvain-la-Neuve: Peeters, p. 183-194.
 • Pekelder, Jan (2010). 'Condities op PV-SUB-doorbreking'. In: Leuvense Bijdragen 96, p. 63-77.
 • Perridon, Harry (1997). 'Totaliteit. Over het gebruik van de woorden al(le), heel, ieder en elk.' In: Elffers-van Ketel, E.H.C., Horst, J.M. van der & Klooster, W.G. (red.), Grammaticaal spektakel. Artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, Vakgroep Nederlandse Taalkunde UvA, pp. 182-190.
 • Persoon, Ingrid, Sanders, Ted, Quené, Hugo & Verhagen, Arie (2010). 'Een coördinerende omdat-constructie in gesproken Nederlands? Tekstlinguïstische en prosodische aspecten'. In: Nederlandse Taalkunde 15, nr. 3, 259-282.
 • Piet, Caroline (2000). 'Doordat/omdat. Een hardnekkige regel waar bijna niemand zich aan houdt'. In: Onze Taal 69, nr. 7-8, p. 194-195.
 • Pit, Myrna (2005). 'Subjectiviteit en causale connectieven'. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing 27, nr. 1, p. 24-41.
 • Pit, Mirna, Pander Maat, Henk & Sanders, Ted (1997). ''Doordat', 'omdat' en 'want'. Perspectieven op hun gebruik'. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing 19, nr. 3, p. 238-251.
 • Posthumus, J. (1996). 'Het woordgeslacht van Engelse leenwoorden'. In: Onze Taal 65, nr. 11, p. 279.
 • Pottelberge, Jeroen van (2002). 'Nederlandse progressiefconstructies met werkwoorden van lichaamshouding. Specificiteit en geschiedenis'. In: Nederlandse Taalkunde 7, nr. 2, p. 142-174.
 • Rasier, Laurent (2007). 'Functionele en contrastieve aspecten van de woordvolgorde. Focusmarkering in het Frans en het Nederlands.' In: Fenoulhet, Jane et al. (red.), Neerlandistiek in contrast. Bijdragen aan het Zestiende Colloquium Neerlandicum (Gent, augustus 2006). Amsterdam, Rozenberg Publishers, pp. 261-274.
 • Renmans, Bram & Belle, William van (2001). 'The use of the particle dan in Dutch conditional sentences'. In: Leuvense Bijdragen 92, p. 1-2.
 • Riemsdijk, Henk van (2000). 'Binnenstebuitenbouw: Enkele observaties over de transparante vrije relatiefzin.' In: Gillis, Steven, Nuyts, Jan & Taeldeman, Johan (red.), Met taal om de tuin geleid. Een bundel opstellen voor Georges De Schutter ter gelegenheid van zijn pre-emeritaat. Antwerpen, Universiteit Antwerpen, pp. 437-448.
 • Romijn, K. (1996). Hoe doen we het? Verwijzen naar linguïstische en cognitieve representaties met het voornaamwoord het. Amsterdam: Academisch proefschrift.
 • Romijn, K. (1998). 'Eh: substitutie- en aarzelingsinterjectie'. In: TABU 28, nr. 2, p. 72-87.
 • Romijn, K. (1999). 'Hoe is het mogelijk'. In: Nederlandse Taalkunde 4, nr. 4, p. 349-356.
 • Romijn, Kirsten (2000). ''Eh' zeggen we allemaal. De functies van het meest gebruikte tussenwerpsel'. In: Onze Taal 69, nr. 7-8, p. 198-199.
 • Rompaey, T. van (2013). 'A diachronic account of Dutch –nis, -heid, -dom and –schap. Rivalry within the paradigm of abstract suffixes'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 129, nr. 2, p. 187-121.
 • Roodenburg, J. & Hulk, A. (2009). "Gender" puzzels. Taal en tongval themanummer 22, p. 143-164.
 • Ross, Dolores (1998). 'De Nederlandse zinstypologie vanuit een Romaanse invalshoek'. In: Brems, Hugo et al. (red.), Nederlands 200 jaar later. Handelingen Dertiende Colloquium Neerlandicum. Woubrugge, pp. 427-449.
 • Rylant, W.J.A. (1997). 'Metalen of van metaal. Een ontwerp van praktische richtlijnen'. In: Nederlands van Nu 45, p. 58-61.
 • Santen, Ariane van (1997a). 'Hoe sterk zijn de sterke werkwoorden?' In: Santen, Ariane van & Wal, Marijke van der (red.), Taal in tijd en ruimte. Voor Cor van Bree bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Taalkunde en Taalvariatie aan de Vakgroep Nederlands van de Rijksuniversiteit Leiden. Leiden, SNL, blz. 45-56.
 • Santen, Ariane van (1997b). 'Waarom blinkte kan winnen van blonk. Sterke werwoorden en woordfrequenties'. In: Onze Taal 66, nr. 2/3, p. 52-53.
 • Santen, Ariane van? (1998a). '”De helaasheid der dingen”. Nog meer vreemde woorden op –heid'. In: Onze Taal 68, nr. 9, p. 222-223.
 • Santen, Ariane van? (1998b). 'Nemen we de ANS op haar Woord? Over de morfologie in de ANS.' In: Nederlandse Taalkunde 3, nr. 3, 183-194.
 • Schelfhout, Carla, Coppen, Peter-Arno & Oostdijk, Nelleke (2003). 'Intercalaties? Dat zijn geloof ik van die tussendingen?'. In: Gramma/TTT 10, nr. 1, p. 27-44.
 • Schelfhout, Carla, Coppen, Peter-Arno, Oostdijk, Nelleke & Slik, Frans van der (2005). 'Interjections in Dutch: a corpus-based approach'. In: neerlandsitiek.nl 05, nr. 5.
 • Schermer-Vermeer, Ina C. (1996). 'De beschrijving van de possessieve datief'. In: Nederlandse Taalkunde 1, nr. 4, p. 265-279.
 • Schermer-Vermeer, Ina (1997). 'Hoeveel soorten het zijn er eigenlijk?'. In: Nederlands van Nu 45, p. 113-115.
 • Schermer-Vermeer, Ina (1998a). 'De betekenis van het'. In: Nederlands van Nu 46, nr. 1, p. 10-12.
 • Schermer-Vermeer, Ina (1998b). 'Hoe beschrijven we het?'. In: Nederlandse Taalkunde 3, nr. 4, p. 327-340.
 • Schermer-Vermeer, Ina (1999). 'Er is maar één soort een'. In: Nederlands van Nu 47, nr. 2, p. 46-48.
 • Schermer-Vermeer, E.C. (2000). 'Van nul tot niets: het onbepaald lidwoord bestaat niet. Over lidwoorden, telwoorden en woordsoorten in het algemeen'. In: Besten, Hans den, Els Elffers & Jan Luif (red.), Samengevoegde woorden. Voor Wim Klooster bij zijn afscheid als hoogleraar. Amsterdam, pp. 221-229.
 • Schermer-Vermeer, Ina C. (2001). 'Grammatica, lexicon en de dubbel-objectsconstructie in het Nederlands en het Engels'. In: Nederlandse Taalkunde 6, nr. 1, p. 22-37.
 • Schermer-Vermeer, Ina (2006). 'Worstelen met het voorzetselvoorwerp'. In: Nederlandse Taalkunde 11, nr. 2, p. 146-167.
 • Schermer-Vermeer, Ina C. (2008). 'De SOORT-constructie. Een nieuw patroon in het Nederlands'. In: Nederlandse Taalkunde 13, nr. 1, p. 2-33.
 • Schoonenboom, Judith (1997). 'Over het interpretatieverschil tussen vragende en betrekkelijke bijzinnen.' In: Elffers-van Ketel, E.H.C., Horst, J.M. van der & Klooster, W.G. (red.), Grammaticaal spektakel. Artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, Vakgroep Nederlandse Taalkunde UvA, pp. 205-217.
 • Schouten, Corine Henriëtte (1998). Zinsinitiële indefiniete subjecten in hun context. Proefschrift: uitgave in eigen beheer.
 • Schouten, Edith Maria (2000). The role of the native language in the non-native acquisition of hypothetical conditional structures. Den Haag: Holland Academic Graphics.
 • Schutter, G. de (1996). 'De volgorde in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen met voltooid deelwoord in spreek- en schrijftaal'. In: Nederlandse Taalkunde 1, nr. 3, p. 207-219.
 • Schutter, G. de (1997a). 'De imperatief in de moderne Nederlandse dialecten'. In: Taal en Tongval 49, nr. 1, p. 31-60.
 • Schutter, G. de (1997b). 'The noun phrase in Dutch'. In: Leuvense Bijdragen 86, nr. 3, p. 309-356.
 • Schutter, Georges de (2001). 'Actief en passief: wat voor een functioneel verschil bestaat daartussen?' In: Vandeweghe, Willy et al. (red.), Polyfonie. Opstellen voor Paul Van Hauwermeiren, Gent, Mercator Hogeschool, pp. 161-175.
 • Schutter, Georges de (2005). 'De tweeledige werkwoordelijke eindgroep: object van taalzorg?' In: Hiligsmann, Philippe, Janssens, Guy & Vromans, Jef (red.), Woord voor woord, Zin voor zin. Liber Amicorum voor Siegfried Theissen. Gent, KANTL, pp. 97-108.
 • Schutter, Georges de (2010). 'De uitdrukking van het futurum in Belgisch Nederlands. “We gaan het eens gaan bekijken zie”.' In: Caluwe, Johan De & Keymeulen, Jacques Van (red.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde – Academia Press, pp. 191-202.
 • Schutter, Georges de (2012). 'De werkwoordelijke eindgroep en nog steeds geen einde?'. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 122, nr. 1, p. 1-38.
 • Scott, Alan K. (2009). 'Feminine gender marking using female-marking suffixes in Standard Dutch'. In: Taal en Tongval themanummer 22, p. 165-187.
 • Shannon, Thomas (1993). 'Focus and the extraposition of noun phrase complement clauses in Dutch'. In: Drijkoningen, Frank & Hengeveld, Kees (red.), Linguistics in the Netherlands 1993. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, pp. 117-128.
 • Shannon, Thomas F. (1995). 'Extraposition of NP complements in Dutch and German: An empirical comparison'. In: Shannon, Thomas F. & Snapper, Johan P. (red.), The Berkeley conference on Dutch linguistics 1993. Lanham/New York/London: American Association for Netherlandic Studies, pp. 87-116.
 • Shannon, Thomas F. (2000). 'On the order of (pro)nominal arguments in Dutch and German'. In: Shannon, Thomas F. & Snapper, Johan P. (red.), The Berkeley conference on Dutch linguistics 1997. The Dutch language at the millennium. Lanham/New York/London: American Association for Netherlandic Studies, pp. 145-196.
 • Simons, Gérard (1997). 'Nogmaals: Feit-is-dat-zinnen'. In: Nederlands van Nu 45, nr. 4, p. 105-107.
 • Sleeman, Petra (2001). 'Deverbale procédés in het Nederlands en het Frans'. In: Beheydt, L. et al. (red.), Contrastief onderzoek Nederlands-Frans. Recherches contrastives néerlandais-fran?ais. Bibliothèque des cahiers de l'institut de linguistique de Louvain, no. 108), Louvain-La-Neuve, p. 195-209.
 • Sleeman, P., Verheugd, E. & Vlugter, B. (2000). 'Informatiestructuur en syntaxis: overeenkomsten en verschillen tussen Frans en Nederlands'. In: Leuvense Bijdragen 89, nr. 1-2, p. 289-304.
 • Smedts, Willy (2003). 'Afleidingen van fictieve geografische namen geen fictie'. In: Leuvense Bijdragen 92, nr. 3/4, p. 163-173.
 • Snel, Barbara (2011). 'Het lemma 'toch'. Een corpusgebaseerde partikelstudie'. Masterscriptie aan de Universiteit Leiden.
 • Stroop, Jan (2010). 'Nu gaat (die)gene met de die.' In: Caluwe, Johan De & Keymeulen, Jacques Van (red.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde – Academia Press, pp. 551-559.
 • Stukker, Ninke, Sanders, Ted & Verhagen, Arie (1999). 'Waar een wil is, is geen wet. De categorisering van causale relaties binnen en tussen zinnen'. In: Gramma/TTT 7, nr. 1, p. 66-86.
 • Suasso, Inge (1999). 'U hebt of u heeft: een man/vrouw-zaak?'. In: Onze Taal 68, nr. 10, p. 272-274.
 • Sutter, Gert de (2005). Rood, groen, corpus! Een taalgebruiksgebaseerde analyse van woordvolgordevariatie in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen. (onuitgegeven proefschrift KU Leuven)
 • Sutter, Gert de (2007). 'Naar een corpusgebaseerde, cognitieffunctionele verklaring van de woordvolgordevariatie in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen'. In:Nederlandse Taalkunde 12, nr. 4, p. 302-330.
 • Sutter, Gert de, Speelman, Dirk & Geeraerts, Dirk (2005). 'Regionale en stilistische effecten op de woordvolgorde in werkwoordelijke eindgroepen'. In: Nederlandse Taalkunde 10, nr. 2, p. 97-128.
 • Sutter, Gert de, Speelman, Dirk & Geeraerts, Dirk (2007). 'Luisteren schrijvers naar hun innerlijke stem? De invloed van ritmische factoren op de woordvolgorde in geschreven werkwoordelijke eindgroepen'. In: neerlandistiek.nl 07, nr. 1.
 • Swerts, Marc (1998). 'Ritme als verklarende factor voor de keuze tussen groene en rode werkwoordvolgorde in het Nederlands'. In: Nederlandse Taalkunde 3, nr. 4, p. 299-308.
 • Swerts, Marc & Collier, René (2000). 'Preferentieoordelen van luisteraars voor uitingen met groene of rode werkwoordvolgorde.' In: Gillis, Steven, Nuyts, Jan & Taeldeman, Johan (red.), Met taal om de tuin geleid. Een bundel opstellen voor Georges De Schutter ter gelegenheid van zijn pre-emeritaat. Antwerpen, Universiteit Antwerpen, pp. 311-316.
 • Taeldeman, Johan (1995). 'Jan Z'N + nomen. Over een bezitsconstructie in de Vlaamse dialecten'. In: Taal en Tongval 47, p. 220-228.
 • Taeldeman, Johan (2005). 'Variatie (o.a. NOORD vs. ZUID) in vijf grammaticale variabelen.' In: Hiligsmann, Philippe, Janssens, Guy & Vromans, Jef (red.), Woord voor woord, Zin voor zin. Liber Amicorum voor Siegfried Theissen. Gent, KANTL, pp. 357-374.
 • Taeldeman, Johan (2009). 'Inwonersnamen op -aar, -naar, en -enaar.' In: Boogaart, Ronny et al. (red.), Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. Leiden, Stichting Neerlandistiek Leiden, pp. 117-122.
 • Tettero, Liesbeth (1994). 'Zowel enkelvoud als meervoud is/zijn goed?'. In: Onze Taal 63, p. 242-243.
 • Theissen, Siegfried (1998). 'Enkele adjectivische doubletten op –iek?/-isch'. In: Nederlands van Nu 46, p. 51-55.
 • Theissen, S. (1999a). 'Een geval van taalin/onstabiliteit: de doubletten op -ering/-atie. Een vergelijkend computeronderzoek in NRC en Knack.' In: Theissen, Siegfried & Hiligsmann, Philippe (red.), Morfologiedagen 1997. Handelingen van het colloquium aan de Université de Liège op 23 en 24 september 1997. Luik, Université de Liège (Vakgroep Nederlands), pp. 28-50.
 • Theissen, Siegfried (1999b). 'Over dereflexivering'. In: Nederlands van Nu 47, nr. 5, p. 117-119.
 • Theissen, Siegfried (2000). 'Heeft of is Albert II Boudewijn opgevolgd? Enkele werkwoorden met hebben of zijn'. In: Nederlands van Nu 48, nr. 4, p. 68-71.
 • Theissen, Siegfried (2001a). 'Haar ogen verrieden/verraadden haar. Dubbelvormen van sterke werkwoorden'. In: Nederlands van Nu 49, nr. 4, p. 93-94.
 • Theissen, Siegfried (2001b). 'Haar ogen verrieden/verraadden haar. Dubbelvormen van sterke werkwoorden (2)'. In: Nederlands van Nu 49, nr. 5, p. 108-109.
 • Theissen, Siegfried (2001c). 'Inversie en 'rejet': twee makkelijk te vermijden begrippen'. In: Beheydt, L. et al. (red.), Contrastief onderzoek Nederlands-Frans. Recherches contrastives néerlandais-fran?ais. Bibliothèque des cahiers de l'institut de linguistique de Louvain, no. 108), Louvain-La-Neuve, pp. 211-217.
 • Theissen, Siegfried (2001d). 'Over mannen, lieden, lui en andere mensen. De meervouden van de persoonsnamen op –man: een geval van taal in-/onstabiliteit'. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111, nr. 2, p. 233-257.
 • Theissen, Siegfried (2001e). 'Schrijft Knack Belgisch? (1)'. In: Nederlands van Nu 49, nr. 2, p. 39-40.
 • Theissen, Siegfried (2002a). 'Hebben uw collega's/collegae ook zulke trauma's/traumata?'. In: Nederlands van Nu 50, nr. 2, p. 34-37.
 • Theissen, Siegfried (2002b). 'Zei of zegde?'. In: Nederlands van Nu 50, nr. 4, p. 76.
 • Theissen, Siegfried (2004a). 'Over heethoofden, leeghoofden en warhoofden'. In: Neerlandia 108, nr. 4, p. 41.
 • Theissen, Siegfried (2004b). 'Voegwoordelijke bijwoorden in de aanloop of op de eerste zinsplaats.' In: Caluwe, Johan De et al. (red.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde – Academia Press, pp. 771-776.
 • Theissen, Siegfried (2005a). 'De zoekmachine Google en de zelfstandige naamwoorden met een dubbel de-/het-genus'. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 115, nr. 1, p. 113-133.
 • Theissen, Siegfried (2005b). 'Is het Nederlands een instabiele of een onstabiele taal?'. In: Neerlandia 109, nr. 5, p.35-36.
 • Theissen, Siegfried (2007). 'Nationalisatie of nationalisering. De doubletten op –ering / -atie: een onderzoek a.h.v. Google'. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 117, nr. 2, p. 345-382.
 • Theissen, Siegfried (2009). 'Diplomatiek of diplomatisch: is er een verschuiving van de bn-uitgang –iek naar –isch? Een morfologische studie met semantische implicaties'. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 119, nr. 1, p. 15-33.
 • Theissen, S. & Hiligsmann, Ph. (1999). 'Met de natte vinger, met de pet of ? met de muis? Een onderzoek naar enkele het-/de-substantieven.' In: Theissen, Siegfried & Hiligsmann, Philippe (red.), Morfologiedagen 1997. Handelingen van het colloquium aan de Université de Liège op 23 en 24 september 1997. Luik, Université de Liège (Vakgroep Nederlands), pp. 51-69.
 • Tiggeler, Eric (1999). 'Lastige onderwerpen'. In: Van Dale Taalbrief 3, p. 3.
 • Timmers, Corriejanne (1998).? 'Driehonderdvijftig. De schrijfwijze van getallen'. In: Onze Taal 67, nr. 11, p. 290-291.
 • Trommelen, Mieke (2009). 'Toch een default-meervoud in het Nederlands.' In: Boogaart, Ronny et al. (red.), Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. Leiden, Stichting Neerlandistiek Leiden, pp. 123-133.
 • Trommelen, Mieke (2010). 'Evidentie voor de –s als 'default'-meervoud in het Nederlands'. In: Leuvense Bijdragen 96, p. 151-167.
 • Troost, C, Jansen, F. & Sanders, T. (2008). 'Bepaalt cognitieve economie de plaats van temporele en causale bijzinnen?'. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing 30, nr. 1, p. 75-88.
 • Tummers, Jose, Speelman, Dirk & Geeraerts, Dirk (2006). 'Geografische differentiatie van de adjectivische buigingsalternantie'. In: Taal en Tongval themanummer 19, p. 191-211.
 • Usen, Karin van, Haeseryn, Walter & Fikkert, Paula (2012). 'Weet jij wanneer je op gaat splitsen? Onderzoek naar de voorkeur voor het bijeenhouden of splitsen van partikelwerkwoorden in de bijzin'. In: Taal en Tongval 64, nr. 1, p. 103-128.
 • Vandekerckhove, Reinhild (2003). 'De relativa die en dat in het dialect en de standaardtaal van West-Vlamingen'. In: Nederlandse Taalkunde 8, nr. 2, p. 115-129.
 • Vandekerckhove, Reinhild (2004). 'Waar zijn je, jij en jou(w) gebleven? Pronominale aanspreekvormen in het gesproken Nederlands van Vlamingen.' In: Caluwe, Johan De et al. (red.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde – Academia Press, pp. 981-993.
 • Vandeweghe, Willy (1998). 'Bijzinstypes en onderschikking in de nieuwe ANS'. In: Nederlandse Taalkunde 3, nr. 3, p. 208-223.
 • Vandeweghe, Willy (1999a), 'De nieuwe ANS tegen het licht gehouden.' In: TT-M Cahier, nr. 8, 31-44.
 • Vandeweghe, Willy (1999b). 'Functionele reduplicaties'. In: Nederlands van Nu 47, nr. 2, p. 64-65.
 • Vandeweghe, Willy, Devos, Magda & Meersman, Fons de (2000). Grammatica van de Nederlandse zin. Leuven/Apeldoorn: Garant.
 • Vandeweghe, Willy (2000). 'Pronominale reduplicatie: sporen in het AN.' In: Tier, Veronique De, Devos, Magda & Keymeulen, Jacques Van (red.), Nochtans was scherp van zin. Huldealbum Hugo Ryckeboer. Deinze, Vakgroep Nederlandse Taalkunde RU Gent, pp. 439-443.
 • Vandeweghe, Willy (2001). 'ANS: over de moeilijke relatie tussen beschrijving en theorie'. In: Vandeweghe, Willy, Evenepoel, Stefaan, Maes, Alfons & Meersman, Alfons de (red.), Polyfonie. Opstellen voor Paul Van Hauwermeiren. Gent: Mercator Hogeschool Gent, p. 202-209.
 • Vandeweghe, Willy (2004). 'Presentatief ER en de definitie van 'subject'.' In: Caluwe, Johan De et al. (red.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde – Academia Press, pp. 1019-1027.
 • Vandeweghe, Willy (2011). 'Het voorzetselvoorwerp en de hiërarchie der objecten'. In: Nederlandse Taalkunde 16, nr. 1, p. 88-101.
 • Vandeweghe, Willy & Devos, Magda (2003). 'Relationele subtypes bij voorzetselobjecten'. In: Leuvense Bijdragen 92, nr. 3:4, p. 103-114.
 • Vandeweghe, Willy & Colleman, Timothy (2011). 'Drie-argumentstructuurconstructies met een voorzetselobject'. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 121, nr. 2, p. 205-228.
 • Vanhooff, Frans (1997). 'Wij en we – zij en ze'. In: Nederlands van Nu 45, p. 90-91.
 • Vanhooff, Frans (1998). 'Afwezigheid van lidwoorden'. In: Nederlands van Nu 46, nr. 1, p. 13.
 • Veeninga, Maaike, Kuijper, Sanne & Hendriks, Petra (2011). 'Steunpronomina die komen overal voor'. In: Tabu 39, nr. 3-4, p. 111-130.
 • Velde, Freek van de (2009). De nominale constituent. Structuur en geschiedenis. Leuven: Universitaire Pers Leuven.
 • Velde, Freek van de (2010). 'Ontwikkelingen in de linkerperiferie van de nominale constituent'. In: Nederlandse Taalkunde 15, nr. 2, 220-237.
 • Velde, Hans van de (1998). 'Norm en variatie'. In: Nederlandse Taalkunde 3, nr. 3, p. 253-261.
 • Velde, Marc van de (2000). 'Linksextremisme in het zinskernveld: Realiteit of fictie?' In: Gillis, Steven, Nuyts, Jan & Taeldeman, Johan (red.), Met taal om de tuin geleid. Een bundel opstellen voor Georges De Schutter ter gelegenheid van zijn pre-emeritaat. Antwerpen, Universiteit Antwerpen, pp. 365-378.
 • Verhaar, John W.M. (1997a). 'Head-marked possessive phrases in Dutch'. In: Leuvense Bijdragen 86, nr. 1-2, p. 89-108.
 • Verhaar, John W.M. (1997b). 'Evaluative nominal classifiers in Dutch'. In: Leuvense Bijdragen 86, nr. 3, p. 263-290.
 • Verhagen, Arie (1997). 'Causatieve en di-transitieve constructies.' In: Elffers-van Ketel, E.H.C., Horst, J.M. van der & Klooster, W.G. (red.), Grammaticaal spektakel. Artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, Vakgroep Nederlandse Taalkunde UvA, pp. 231-235.
 • Verhagen, Arie (1998). 'Een omkering van volgorde?'. In: Nederlandse Taalkunde 3, nr. 3, p. 224-236.
 • Verhoeven, Gerard & Jansen, Frank (1996). 'Het woordgeslacht van Engelse leenwoorden'. In: Onze Taal 65, nr. 6, p. 156-157.
 • Verkuyl, H. (2012). 'De binaire kracht van Te Winkels tempussysteem'. In: Nederlandse Taalkunde 17, nr. 1, p. 1-25.
 • Vermaas, J.A.M. (2002a). 'Systematiek in Nederlandse aanspreekvormen'. In: TABU 32, nr. 2, p. 175-191.
 • Vermaas, J.A.M. (2002b). Veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen van de dertiende t/m de twintigste eeuw. Utrecht: LOT.
 • Vermaas, Hanny J.A.M. (2003). 'Veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen'. In: Gramma/TTT 10, nr. 1, p. 45-59.
 • Vismans, Roel (1998). 'Alfa en omega: de eerste en laatste zinsplaats in het Nederlands in vergelijking met het Engels'. In: Brems, Hugo et al. (red.), Nederlands 200 jaar later. Handelingen Dertiende Colloquium Neerlandicum. Woubrugge, pp. 393-405.
 • Vismans, Roel (2004). 'U and non-U: Learning to use Dutch second-person pronouns'. In: Dutch crossing. A journal of low countries studies, p. 142-162.
 • Vismans, Roel (2007a). 'Aanspreekvormen in Nederlandse en Vlaamse personeelsadvertenties voor hoogopgeleiden'. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing 29, nr. 4, p. 289-313.
 • Vismans, Roel (2007b). 'Student tussen twee vuren: intercultureel tutoyeren'. In: Valentin, Jean-Marie et al. (red.), Akten des XI. Internationalen Germanistenkongress, Paris 2005 : ? Germanistik im Konflikt der Kulturen (pp. 175-182). Bern: Peter Lang.
 • Vliegen, Maurice (2001). 'Het facultatieve om na illocutionaire werkwoorden'. In: Nederlandse Taalkunde 6, nr. 2, p. 112-132.
 • Vliegen, Maurice (2004). 'Die om te-Konstruktion im Niederländischen und die um zu-Konstruktion im Deutschen. Ein Vorschlag zur Bedeutungsbeschreibung'. In: Leuvense Bijdragen 93, p. 179-220.
 • Vliegen, Maurice (2008). 'Deutsches wie und niederländisches zoals. Redewiedergabe bei Kommunikationsverben in Zeitungstexten.' In: Foolen, Ad & Gemert, Guillaume van (red.), Deutsch und niederländisch [sic] in Sprache und Kultur. Duits en Nederlands in taal en cultuur. Aufsätze für Jan van Megen zu seinem Abschied von der Radboud Universiteit Nijmegen. Nijmegen, Tandem Felix, pp. 25-46.
 • Vogelaer, Gunther de (2006). 'Pronominaal genus bij 'Zuid-Nederlandse' taalverwervers: grammaticaal of semantisch systeem?' In: Hüning, Matthias et al. (red.), Nederlands tussen Duits en Engels. Handelingen van de workshop op 30 september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin. Leiden, SNL, pp. 89-102.
 • Vos, Lien de (2009). 'De dynamiek van hersemantisering'. In: Taal en Tongval themanummer 22, p. 82-110.
 • Vriendt, Sera de (2000). 'Wat is er?' In: Gillis, Steven, Nuyts, Jan & Taeldeman, Johan (red.), Met taal om de tuin geleid. Een bundel opstellen voor Georges De Schutter ter gelegenheid van zijn pre-emeritaat. Antwerpen, Universiteit Antwerpen, pp. 127-135.
 • Vries, Mark de (2000). 'Reflexieve constructies en ergativiteit. Een speurtocht naar de syntaxis van wederkerendheid in het Nederlands, Heerlens en Frans'. In: Besten, Hans den, Els Elffers & Jan Luif (red.), Samengevoegde woorden. Voor Wim Klooster bij zijn afscheid als hoogleraar. Amsterdam, pp. 253-263.
 • Welschen, Ad (1997). 'Een nieuw basistype van de negatieve of-constructie.' In: Elffers-van Ketel, E.H.C., Horst, J.M. van der & Klooster, W.G. (red.), Grammaticaal spektakel. Artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, Vakgroep Nederlandse Taalkunde UvA, pp. 237-245.
 • Welschen, Ad (1999). Duale syntaxis en polaire contractie. Negatief gebonden of-constructies in het Nederlands. Amsterdam: Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU.
 • Welschen, Ad (2000). 'Op de grens van het toelaatbare. Een pragmatisch tweeluikje voor Wim Klooster'. In: Besten, Hans den, Els Elffers & Jan Luif (red.), Samengevoegde woorden. Voor Wim Klooster bij zijn afscheid als hoogleraar. Amsterdam, pp. 265-277.
 • Welschen, Ad (2006). 'Woordvorming als spiegel van de samenleving.' In: Boogaart, Ronny et al. (red.), Tussen semantiek en pragmatiek (= Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 24). Amsterdam/Münster, Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen, pp. 119-134.
 • Wenzel, Veronika (2001). 'De ANS in het buitenland: modaliteit en het Nederlands als vreemde taal.' In: Neerlandica Extra Muros 39, nr. 1, 15-22.
 • Wethlij, Alex (1994). 'Mijn gekozen onderwerp: ingekorte perfectumconstructies'. In: Nederlands van Nu 42, p. 79-80.
 • Wethlij, Alex (1995). 'Een artikel (zo)als dit: Het vergelijkende als in concurrentie met de vergelijkende voegwoorden dan en zoals'. In: Nederlands van Nu 43, nr. 4, p. 83-86.
 • Wethlij, Alex (1996). 'Hyperatief en hypercorrectie'. In: Nederlands van Nu 44, nr. 5, p. 110-112.
 • Wethlij, Alex (1997b). 'Waar ik het als eerste over wil hebben. Als in (pseudo-)bepaling van gesteldheid'. In: Nederlands van Nu 45, nr. 2, p. 55-58.
 • Wethlij, Alex (1998a). 'Is meerdere nog een germanisme?'. In: Nederlands van Nu 46, nr. 5, p. 99-102.
 • Wethlij, Alex (1999b). 'Wat tegenwoordig verhoogt. Het intransitivum als bedreigde categorie in het Nederlands van nu'. In: Nederlands van Nu 47, nr. 5, p. 114-116.
 • Wethlij, Alex (1999c). 'Wat tegenwoordig voordoet. Het reflexivum als bedreigde categorie in het Nederlands van nu'. In: Nederlands van Nu 47, nr. 4, p. 87-89.
 • Wethlij, Alex (2001). 'Voor zij die dit lezen'. In: Nederlands van Nu 49, nr. 3, p. 57-59.
 • Wethlij, Alex (2005). 'Discongruentie tussen onderwerp en persoonsvorm.' In: Hiligsmann, Philippe, Janssens, Guy & Vromans, Jef (red.), Woord voor woord, Zin voor zin. Liber Amicorum voor Siegfried Theissen. Gent, KANTL, pp. 431-444.
 • Will, George (2005). 'Voegwoord na vraagwoord. De situatie in Zeeuws-Vlaanderen'. In: Taal en Tongval 57, nr. 2, p. 176-184.
 • Willems, Dominique, Defrancq, Bart & Tobback, Els (2004). '“Qu'est-ce que c'est pour un fran?ais?”Een leenstructuur uit het Nederlands?' In: Caluwe, Johan De et al. (red.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde – Academia Press, pp. 1041-1060.
 • Wolf, Henk (2003). 'Imperatieven in de verleden tijd'. In: Taal en Tongval 55, nr. 2, p. 168-188.
 • Wouden, Ton van der (1995a). 'De reflectie van logische relaties in woordstructuur: de distributie van het prefix on'. In: TABU 25, nr. 1, p. 61-71.
 • Wouden, Ton van der (1995b). 'Dubbele ontkenningen'. In: Onze Taal 64, nr. 7:8, p. 186-187.
 • Wouden, Ton van der (1995c). 'Het partitieve er'. In: TABU 25, nr. 3, p. 205-208.
 • Wouden, Ton van der (1995d). 'Negatieve omgevingen'. In: Onze Taal 64, nr. 11, p. 284-285.
 • Wouden, Ton van der (1998). 'Dat had niet zo gehoeven. Modaliteit en negatie in de nieuwe ANS'. In: Nederlandse Taalkunde 3, nr. 3, p. 237-252.
 • Wouden, Ton van der (1999). 'Smeermiddelen van de taal. Partikels in het Nederlands'. In: Onze Taal 68, nr. 11, p. 292-295.
 • Wouden, Ton van der (2000). 'Over zeker zeker? Zeker!'. In: TABU 30, nr. 1, p. 63-89.
 • Wouden, Ton van der (2005). 'Negatief-polair meer'. In: TABU 34, nr. 1/2, p. 47-70.
 • Wouden, Ton van der (2006). 'Nederlandse voorzetsels tussen Duitse en Engelse.' In: Hüning, Matthias et al. (red.), Nederlands tussen Duits en Engels. Handelingen van de workshop op 30 september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin. Leiden, SNL, pp. 183-206.
 • Wouden, Ton van der (2007). 'Meer over dubbele ontkenningen'. In: neerlandistiek.nl 07, nr. 2.
 • Wouden, Ton van der (2009b). 'Ik zou weleens willen weten waar dat woord staat trouwens. Aantekeningen over zinsfinale bijwoorden.' In: Boogaart, Ronny et al. (red.), Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. Leiden, Stichting Neerlandistiek Leiden, pp. 143-156.
 • Wouden, Ton van der & Caspers, Johanneke (2009). 'Nederlandse partikelbeschrijving in internationaal perspectief: waar zijn we eigenlijk en waar moet het toch naar toe?'. In: Internationale Neerlandistiek 48, nr. 2, p. 52-62.
 • Zonneveld, Ron van (1998a). 'Een nieuwe nevenschikking ontdekt'. In: Nederlandse Taalkunde 3, nr. 1, p. 47-59.
 • Zonneveld, Ron van (1998b). 'Soorten partikelverplaatsing'. In: TABU 28, nr. 2, p. 57-71.
 • Zonneveld, Ron van (2000a). 'GAPPING als onderspecificatie:Een constructie met losse constituenten'. In: Nederlandse Taalkunde 5, nr. 1, p. 56-73.
 • Zonneveld, Ron van (2000b). 'Over de syntaxis van 'gapping'. Naar aanleiding van Duinhoven's 'Gapping als samentrekking van comments''. In: Nederlandse Taalkunde 5, nr. 1, p. 79-84.
 • Zonneveld, Ron van (2002). 'Samenstellingen van afwijkende vorm'. In: TABU 32, nr. 1, p. 74-83.
 • Zonneveld, Ron van (2005). 'Bijzinnen en hun (optionele) inleiders: over onderschikkende voegwoorden en hun projecties in het Nederlands'. In: TABU 34, nr. 3/4, p. 99-128.
 • Zwart, Jan-Wouter (2000). 'Ikke en de default-naamval: een reactie op Hoeksema'. In: TABU 30, nr. 2, p. 175-182.
 • Zwarts, Joost (2006). 'Om en rond: een semantische vergelijking'. In: Nederlandse Taalkunde 11, nr. 2, p. 101-123.
 • Zwarts, Joost (2013). 'Lidwoord weg: Kale nomina in een absolute constructie'. In: Nederlandse Taalkunde 18, nr. 2, p. 222-227.

[ Naar het begin van deze pagina ]

Laatste wijziging op 19 februari 2014 door Walter Haeseryn.